Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 13 Април 2024
 
27 Март 2024 16:38 23.000 0.000 (0.00%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP / 5H4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   241 319 406 169 742  
1. Разходи за материали   15 15 9 11 8  
2. Разходи за външни услуги   31 24 40 31 46  
3. Разходи за амортизации   5 18 26 25 25  
4. Разходи за възнаграждения   32 26 28 24 27  
5. Разходи за осигуровки   5 6 3 5 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 154 228  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   153 76 72 73 631  
обезценка на активи   81 1 1 2 458  
провизии    
II. Финансови разходи   677 561 568 580 621  
1. Разходи за лихви   659 542 538 563 601  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   17 19 30 17 20  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   918 880 974 749 1 363  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   918 880 974 749 1 363  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   918 880 974 749 120  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   73 259 290 352 120  
1. Продукция    
2. Стоки   197  
3. Услуги   45 41 34 44 39  
4. Други   -169 218 256 308 81  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   73 259 290 352 120  
В. Загуба от дейността   845 621 684 397 1 243  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   73 259 290 352 120  
Д. Загуба преди облагане с данъци   845 621 684 397 1 243  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   845 621 684 397 1 243  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   845 621 684 397 1 243  
Всичко (Г + E):   918 880 974 749 120