Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 30 Май 2023
 
29 Май 2023 13:12 22.000 0.000 (0.00%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP / 5H4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2022 9/2022 6/2022 3/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   169 742 285 235 221  
1. Разходи за материали   11 8 21 17 18  
2. Разходи за външни услуги   31 46 145 106 82  
3. Разходи за амортизации   25 25 25 25 25  
4. Разходи за възнаграждения   24 27 24 21 17  
5. Разходи за осигуровки   5 5 5 4 3  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   73 631 65 62 76  
обезценка на активи   2 458 -13 13  
провизии    
II. Финансови разходи   580 621 359 355 347  
1. Разходи за лихви   563 601 340 337 330  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   17 20 19 18 17  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   749 1 363 644 590 568  
В. Печалба от дейността   0 0 2 602 2 025 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   749 1 363 644 590 568  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 2 602 2 025 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 2 602 2 025 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 2 602 2 025 0  
Всичко (Г+ V + Е):   749 120 3 246 2 067 568  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   352 120 53 115 20  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   44 39 46 31 20  
4. Други   308 81 7 84 -  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 3 193 2 500 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 3 193 2 500  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   352 120 3 246 2 615 20  
В. Загуба от дейността   397 1 243 0 0 548  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   352 120 3 246 2 615 20  
Д. Загуба преди облагане с данъци   397 1 243 0 0 548  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   397 1 243 0 0 548  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   397 1 243 0 0 548  
Всичко (Г + E):   749 120 3 246 2 067 568