Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 17 Януари 2022
 
14 Януари 2022 15:52 20.200 0.200 (1.00%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP / 5H4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   130 254 180 205 168  
1. Разходи за материали   13 17 12 9 15  
2. Разходи за външни услуги   30 34 32 19 16  
3. Разходи за амортизации   25 25 24 24 24  
4. Разходи за възнаграждения   19 18 18 19 17  
5. Разходи за осигуровки   4 3 3 4 3  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   39 157 91 130 93  
обезценка на активи   48  
провизии    
II. Финансови разходи   305 311 295 382 303  
1. Разходи за лихви   278 277 275 359 281  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   27 34 20 23 22  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   435 565 475 587 471  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 581  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   435 565 475 587 471  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 581  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 581  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 581  
Всичко (Г+ V + Е):   435 565 475 471 618  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   8 12 37 471 1 052  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 1 34 16 1  
4. Други   7 11 3 455 1 051  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви   0 0 0 0 0  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   8 12 37 471 1 052  
В. Загуба от дейността   427 553 438 116 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   8 12 37 471 1 052  
Д. Загуба преди облагане с данъци   427 553 438 116 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   427 553 438 116 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   427 553 438 116 0  
Всичко (Г + E):   435 565 475 471 618