Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 31 Май 2023

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
31.05.2023
17:19
Устрем холдинг АД
(U1HA / U1HA)
Вътрешна информация
Уведомление
31.05.2023
16:56
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ
(CCBR / 5CK)
Общо събрание на акционерите
Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите
31.05.2023
15:53
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM / 5CQ)
Общо събрание на акционерите
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ свиква годишно Общо събрание на акционерите
31.05.2023
15:12
Риъл Булленд АД
(RBL / RBL)
Общо събрание на акционерите
Протокол от ОСА проведено на 31.05.2023
31.05.2023
15:11
Риъл Булленд АД
(RBL / RBL)
Дивиденти
Уведомление за гласуван дивидент
31.05.2023
13:43
Уеб Медия Груп АД
(WMG / 45W)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 29.05.2023 от УПФ „ЦКБ – Сила”
31.05.2023
12:53
Алфа България АД
(ALFB / VZW)
Промени в капитала на дружеството
Уведомление по чл 112
31.05.2023
10:53
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
(EXPR / 5EX)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 148Б, ЗППЦК
31.05.2023
10:25
Холдинг Нов Век АД
(HNVK / 6N3)
Други
Уведомление за дялово участие
30.05.2023
20:46
Уеб финанс холдинг АД
(9M7A / BFINC)
Финансови отчети
Междинен консолидиран отчет 31,03,2023
30.05.2023
20:45
Уеб финанс холдинг АД
(9M7A / BFINC)
Други
Доклад облигация
30.05.2023
19:31
Сирма Груп Холдинг АД
(SGH / SKK)
Финансови отчети
Междинни консолидирани финансови отчети на Сирма Груп Холдинг АД към 31.12.2023
30.05.2023
18:51
ТБ Централна кооперативна банка АД
(CCB / 4CF)
Финансови отчети
Индивидуален финансов отчет за 2022 г.
30.05.2023
18:31
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел
30.05.2023
18:07
Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД
(IDH / 6R1)
Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
30.05.2023
18:06
Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД
(IDH / 6R1)
Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
30.05.2023
18:04
Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД
(IDH / 6R1)
Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет на публично дружество към 31.03.2023 г.
30.05.2023
17:21
Тексим Банк АД
(TXIM / 5CP)
Уведомление за дялово участие
Уведомление съгласно чл. 148б от ЗППЦК
30.05.2023
17:10
Уеб Медия Груп АД
(WMG / 45W)
Финансови отчети
Представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние на дружеството за първото тримесечие на 2023г.
30.05.2023
16:47
Уеб Медия Груп АД
(WMG / 45W)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 24.03.2022 от УПФ „ЦКБ – Сила”

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.