Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 4 Декември 2020

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
04.12.2020
17:05
Български фонд за дялово инвестиране АД
(BPT /BPT)
Други
Промяна в телефонен номер на Български фод за дялово инвестиране АД
04.12.2020
17:03
Български фонд за дялово инвестиране АД
(BPT /BPT)
Промени в капитала на дружеството
Вписано увеличение на капитала
04.12.2020
12:26
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM /5CQ)
Вътрешна информация
Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
03.12.2020
11:22
Адара АД
(16TA /16TA)
Общо събрание на акционерите
Покана за извънредно общо събрание на акционерите
02.12.2020
17:42
Уеб Медия Груп АД
(WWW /45W)
Вътрешна информация
Получено коригирано търгово предложение
02.12.2020
15:22
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM /5CQ)
Вътрешна информация
Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
02.12.2020
14:04
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(1VX /1VX)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление във връзка със ЗПМПЗФИ
02.12.2020
12:36
Холдинг Нов Век АД
(HNVEK /6N3)
Други
Протокол от общо събрание на облигационерите
01.12.2020
16:39
Устрем холдинг АД
(U1HA /U1HA)
Други
Уведомление за неизвършено лихвено плащане
01.12.2020
11:00
Адара АД
(16TA /16TA)
Вътрешна информация
Проведено Общо събрание на облигационери на 27.11.2020 г.
01.12.2020
10:47
Еуротерра България АД
(TERRA /4EJ)
Вътрешна информация
Уведомление за обратно изкупуване на акции през м. ноември 2020 г.
01.12.2020
09:21
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Вътрешна информация
Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК
30.11.2020
19:24
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Финансови отчети
Отчет по облигационна емисия за трето тримесечие на 2020 г.
30.11.2020
19:23
Холдинг Света София АД
(HSOF /4HS)
Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.
30.11.2020
18:23
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF /6SB)
Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет трето тримесечие 2020
30.11.2020
17:56
Сердика Пропъртис АДСИЦ
(SDPRO /6SR)
Финансови отчети
Междинен Консолидиран Финансов Отчет трето тримисечие 2020
30.11.2020
17:06
ТБ Централна кооперативна банка АД
(CCB /4CF)
Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.
30.11.2020
16:52
Сила Холдинг АД
(HSI /6S5)
Финансови отчети
Сила Холдинг АД
30.11.2020
16:28
Холдинг Нов Век АД
(HNVEK /6N3)
Други
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
30.11.2020
16:06
Холдинг Нов Век АД
(HNVEK /6N3)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет за дейността за третото тримесечие на 2020 г.

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.