Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 6 Май 2021

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
06.05.2021
01:11
Алфа България АД
(ALFB / VZW)
Финансови отчети
Финансови отчети за 1во тримесечие на 2021 г. /01.01.2021 г. - 31.03.2021 г./ на "Алфа България" АД
05.05.2021
23:14
Химснаб България АД
(CHSB / 58E)
Финансови отчети
Годишен одитиран консолидиран финансов отчет на Химснаб България АД за 2020 година
05.05.2021
23:06
Уеб финанс холдинг АД
(9M7A / BFINC)
Финансови отчети
Одитиран консолидиран ФО 2020
05.05.2021
22:51
Север Холдинг АД
(SEVH / 6S8)
Финансови отчети
Годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2020 г.
05.05.2021
22:48
Север Холдинг АД
(SEVH / 6S8)
Финансови отчети
Индивидуален финансов отчет първо тримесечие на 2021 г.
05.05.2021
22:13
ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ
(ZAG-FIN / ZAG-FIN)
Финансови отчети
Финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г.
05.05.2021
22:10
ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ
(ZAG-FIN / ZAG-FIN)
Финансови отчети
Консолидиран годишен финансов отчет за 2020 г. и отчет по облигационна емисия
05.05.2021
22:06
ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ
(ZAG-FIN / ZAG-FIN)
Финансови отчети
Годишен Финансов Отчет за 2020 г.
05.05.2021
22:02
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI / 5EK)
Финансови отчети
Финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г.
05.05.2021
21:58
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI / 5EK)
Финансови отчети
Консолидиран годишен финансов отчет за 2020 г. и отчет по облигационна емисия
05.05.2021
20:44
Холдинг Света София АД
(HSOF / 4HS)
Финансови отчети
Холдинг Света София АД
05.05.2021
19:32
Адара АД
(16TA / 16TA)
Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет 1-во тримесечие на 2021 г.
05.05.2021
18:59
Адара АД
(16TA / 16TA)
Финансови отчети
Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г.
05.05.2021
18:30
Солар Логистик ЕАД
(SOLAR-NL / SOLAR-NL)
Финансови отчети
Годишен консолидиран одитиран финансов отчет на Солар Логистик към 31-12-2020
05.05.2021
18:21
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM / 5CQ)
Други
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК
05.05.2021
18:20
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM / 5CQ)
Финансови отчети
Отчет за първо тримесечие на 2021 г. на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
05.05.2021
17:52
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(VAM / 1VX)
Финансови отчети
Годишен Консолидиран Одитиран Финансов Отчет за 2020г.
05.05.2021
17:39
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ
(CCBR / 5CK)
Финансови отчети
Тримесечен отчет на ЦКБ Риъл Истейт Фонд - АДСИЦ за първо тримесечие на 2021 г.
05.05.2021
17:32
Дивелъпмънт Асетс ЕАД
(3D4A / 3D4A)
Финансови отчети
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ И ОТЧЕТ ЗА ОБЛИГАЦИИ НА ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД
05.05.2021
16:26
Устрем холдинг АД
(U1HA / U1HA)
Финансови отчети
Тримесечен индивидуален отчет на публично дружество

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.