Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 28 Юли 2021
 
28 Юли 2021 13:48 2.560 0.060 (2.40%)

Еврохолд България АД (EUBG / 4EH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   871 1 031 824 739 1 282  
1. Разходи за материали   3 2 1 2 2  
2. Разходи за външни услуги   385 540 428 331 897  
3. Разходи за амортизации   170 167 170 169 173  
4. Разходи за възнаграждения   192 141 145 121 144  
5. Разходи за осигуровки   9 14 14 13 14  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   -  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -  
8. Други, в т.ч.:   112 167 66 103 52  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   5 145 5 423 4 542 4 242 4 156  
1. Разходи за лихви   4 930 3 419 4 388 4 118 4 041  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   111 1 898 9 4 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   40 20 71 17 43  
4. Други   64 86 74 103 72  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   6 016 6 454 5 366 4 981 5 438  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   6 016 6 454 5 366 4 981 5 438  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   6 016 6 454 5 366 4 981 5 438  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   169 277 231 152 186  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   169 277 231 152 186  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   850 1 431 364 1 046 1 798  
1. Приходи от лихви   4 0 0 0 0  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 547 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   448 1 329 337 420 357  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   398 56 27 66 1 441  
5. Други   - 46 0 13 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 019 1 708 595 1 198 1 984  
В. Загуба от дейността   4 997 4 746 4 771 3 783 3 454  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 019 1 708 595 1 198 1 984  
Д. Загуба преди облагане с данъци   4 997 4 746 4 771 3 783 3 454  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   4 997 4 746 4 771 3 783 3 454  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   4 997 4 746 4 771 3 783 3 454  
Всичко (Г + E):   6 016 6 454 5 366 4 981 5 438