Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 17 Януари 2022
 
17 Януари 2022 13:31 2.460 0.060 (2.50%)

Еврохолд България АД (EUBG / 4EH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   3 770 2 177 871 1 031 824  
1. Разходи за материали   3 2 3 2 1  
2. Разходи за външни услуги   3 344 1 392 385 540 428  
3. Разходи за амортизации   170 170 170 167 170  
4. Разходи за възнаграждения   208 229 192 141 145  
5. Разходи за осигуровки   13 20 9 14 14  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   32 364 112 167 66  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   5 214 5 750 5 145 5 423 4 542  
1. Разходи за лихви   4 790 5 032 4 930 3 419 4 388  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   310 36 111 1 898 9  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   38 571 40 20 71  
4. Други   76 111 64 86 74  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   8 984 7 927 6 016 6 454 5 366  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   8 984 7 927 6 016 6 454 5 366  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   8 984 7 927 6 016 6 454 5 366  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   129 158 169 277 231  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   129 158 169 277 231  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   554 410 850 1 431 364  
1. Приходи от лихви   22 6 4 0 0  
2. Приходи от дивиденти   0 223 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   102 159 448 1 329 337  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   425 12 398 56 27  
5. Други   5 10 - 46 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   683 568 1 019 1 708 595  
В. Загуба от дейността   8 301 7 359 4 997 4 746 4 771  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   683 568 1 019 1 708 595  
Д. Загуба преди облагане с данъци   8 301 7 359 4 997 4 746 4 771  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   8 301 7 359 4 997 4 746 4 771  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   8 301 7 359 4 997 4 746 4 771  
Всичко (Г + E):   8 984 7 927 6 016 6 454 5 366