Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 13 Юни 2024
 
13 Юни 2024 16:53 1.560 0.050 (3.31%)

Еврохолд България АД (EUBG / 4EH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2022 3/2022 12/2021 9/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   786 991 702 4 575 3 770  
1. Разходи за материали   5 1 4 2 3  
2. Разходи за външни услуги   407 586 317 3 977 3 344  
3. Разходи за амортизации   53 54 132 169 170  
4. Разходи за възнаграждения   225 216 194 196 208  
5. Разходи за осигуровки   15 12 11 32 13  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   81 122 44 199 32  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   7 968 19 330 6 276 91 421 5 214  
1. Разходи за лихви   5 245 5 278 5 084 4 859 4 790  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   178 13 800 859 85 834 310  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   3 9 7 140 38  
4. Други   2 542 243 326 588 76  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   8 754 20 321 6 978 95 996 8 984  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   8 754 20 321 6 978 95 996 8 984  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   8 754 20 321 6 978 95 996 8 984  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   14 14 208 136 129  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   14 14 208 136 129  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 017 2 600 339 129 554  
1. Приходи от лихви   92 103 78 3 22  
2. Приходи от дивиденти   0 2 102 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   187 349 241 110 102  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   1 7 5 11 425  
5. Други   737 39 15 5 5  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 031 2 614 547 265 683  
В. Загуба от дейността   7 723 17 707 6 431 95 731 8 301  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 031 2 614 547 265 683  
Д. Загуба преди облагане с данъци   7 723 17 707 6 431 95 731 8 301  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   7 723 17 707 6 431 95 731 8 301  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   7 723 17 707 6 431 95 731 8 301  
Всичко (Г + E):   8 754 20 321 6 978 95 996 8 984