Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Юли 2022
 
30 Юни 2022 11:48 2.180 0.000 (0.00%)

Еврохолд България АД (EUBG / 4EH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2021 9/2021 6/2021 3/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   702 4 575 3 770 2 177 871  
1. Разходи за материали   4 2 3 2 3  
2. Разходи за външни услуги   317 3 977 3 344 1 392 385  
3. Разходи за амортизации   132 169 170 170 170  
4. Разходи за възнаграждения   194 196 208 229 192  
5. Разходи за осигуровки   11 32 13 20 9  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   44 199 32 364 112  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   6 276 91 421 5 214 5 750 5 145  
1. Разходи за лихви   5 084 4 859 4 790 5 032 4 930  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   859 85 834 310 36 111  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   7 140 38 571 40  
4. Други   326 588 76 111 64  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   6 978 95 996 8 984 7 927 6 016  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   6 978 95 996 8 984 7 927 6 016  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   6 978 95 996 8 984 7 927 6 016  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   208 136 129 158 169  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   208 136 129 158 169  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   339 129 554 410 850  
1. Приходи от лихви   78 3 22 6 4  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 223 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   241 110 102 159 448  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   5 11 425 12 398  
5. Други   15 5 5 10 -  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   547 265 683 568 1 019  
В. Загуба от дейността   6 431 95 731 8 301 7 359 4 997  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   547 265 683 568 1 019  
Д. Загуба преди облагане с данъци   6 431 95 731 8 301 7 359 4 997  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   6 431 95 731 8 301 7 359 4 997  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   6 431 95 731 8 301 7 359 4 997  
Всичко (Г + E):   6 978 95 996 8 984 7 927 6 016