Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Юли 2022
 
05 Юли 2022 16:48 2.300 0.040 (1.71%)

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF / 5BU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2021 6/2021 3/2021 12/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 315 639 1 164 777 2 321  
1. Разходи за материали   420 29 3 5 47  
2. Разходи за външни услуги   633 474 457 441 529  
3. Разходи за амортизации   7 6 6 7 6  
4. Разходи за възнаграждения   46 33 33 33 46  
5. Разходи за осигуровки   5 4 4 4 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   56 0 565 194 118  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   148 93 96 93 1 570  
обезценка на активи   1 391  
провизии    
II. Финансови разходи   259 214 154 128 70  
1. Разходи за лихви   257 213 152 127 69  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1  
4. Други   1 1 2 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 574 853 1 318 905 2 391  
В. Печалба от дейността   1 031 784 1 031 1 067 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 574 853 1 318 905 2 391  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 031 784 1 031 1 067 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 031 784 1 031 1 067 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 031 784 1 031 1 067 0  
Всичко (Г+ V + Е):   2 605 1 637 2 349 1 972 1 896  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 605 1 637 2 349 1 972 1 896  
1. Продукция    
2. Стоки   66 0 607 208 135  
3. Услуги   1 928 1 623 1 740 1 737 1 746  
4. Други   611 14 2 27 15  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 605 1 637 2 349 1 972 1 896  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 495  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 605 1 637 2 349 1 972 1 896  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 495  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 495  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 495  
Всичко (Г + E):   2 605 1 637 2 349 1 972 1 896