Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 25 Февруари 2021
 
24 Февруари 2021 16:42 1.830 0.010 (0.55%)

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF / 5BU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2020 3/2020 12/2019 9/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   625 583 666 689 1 202  
1. Разходи за материали   2 2 3 2 2  
2. Разходи за външни услуги   485 447 484 520 522  
3. Разходи за амортизации   6 4 4 0 1  
4. Разходи за възнаграждения   35 36 35 57 36  
5. Разходи за осигуровки   5 5 5 5 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 42 0 544  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   92 89 93 105 92  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   59 61 65 67 68  
1. Разходи за лихви   58 61 64 66 67  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 0 1 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   684 644 731 756 1 270  
В. Печалба от дейността   1 092 988 1 198 1 682 1 116  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   684 644 731 756 1 270  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 092 988 1 198 1 682 1 116  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 092 988 1 198 1 682 1 116  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 092 988 1 198 5 054 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 776 1 632 1 929 2 438 2 386  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 776 1 632 1 929 2 438 2 386  
1. Продукция    
2. Стоки   0 0 42 0 576  
3. Услуги   1 775 1 630 1 871 1 867 1 809  
4. Други   1 2 16 571 1  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 776 1 632 1 929 2 438 2 386  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 776 1 632 1 929 2 438 2 386  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 776 1 632 1 929 2 438 2 386