Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 1 Април 2023
 
31 Март 2023 16:48 2.180 0.000 (0.00%)

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF / 5BU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   646 1 899 11 457 1 627 1 315  
1. Разходи за материали   9 165 225 25 420  
2. Разходи за външни услуги   326 670 1 833 634 633  
3. Разходи за амортизации   1 2 3 3 7  
4. Разходи за възнаграждения   50 38 36 34 46  
5. Разходи за осигуровки   5 5 5 4 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   132 890 9 246 797 56  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   123 129 109 130 148  
обезценка на активи   -9 9  
провизии    
II. Финансови разходи   213 222 241 259 259  
1. Разходи за лихви   212 218 240 256 257  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1  
4. Други   1 4 1 3 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   859 2 121 11 698 1 886 1 574  
В. Печалба от дейността   8 041 882 3 165 1 173 1 031  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   859 2 121 11 698 1 886 1 574  
Д. Печалба преди облагане с данъци   8 041 882 3 165 1 173 1 031  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   8 041 882 3 165 1 173 1 031  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   8 041 882 3 165 1 173 1 031  
Всичко (Г+ V + Е):   8 900 3 003 14 863 3 059 2 605  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   8 894 3 003 14 863 3 059 2 605  
1. Продукция    
2. Стоки   132 1 433 13 240 837 66  
3. Услуги   1 836 1 570 1 547 2 156 1 928  
4. Други   6 926 0 76 66 611  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   6 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви   6  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   8 900 3 003 14 863 3 059 2 605  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   8 900 3 003 14 863 3 059 2 605  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   8 900 3 003 14 863 3 059 2 605