Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 19 Юни 2024
 
18 Юни 2024 11:43 2.460 0.000 (0.00%)

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF / 5BU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 040 1 385 1 076 646 1 899  
1. Разходи за материали   64 3 12 9 165  
2. Разходи за външни услуги   746 816 831 326 670  
3. Разходи за амортизации   2 1 1 1 2  
4. Разходи за възнаграждения   32 33 33 50 38  
5. Разходи за осигуровки   4 3 4 5 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 336 - 132 890  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   192 193 195 123 129  
обезценка на активи   -9  
провизии    
II. Финансови разходи   277 202 202 213 222  
1. Разходи за лихви   276 202 201 212 218  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 0 1 1 4  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 317 1 587 1 278 859 2 121  
В. Печалба от дейността   743 775 686 8 041 882  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 317 1 587 1 278 859 2 121  
Д. Печалба преди облагане с данъци   743 775 686 8 041 882  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   743 775 686 8 041 882  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   743 775 686 8 041 882  
Всичко (Г+ V + Е):   2 060 2 362 1 964 8 900 3 003  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 060 2 362 1 964 8 894 3 003  
1. Продукция    
2. Стоки   0 337 - 132 1 433  
3. Услуги   2 059 2 013 1 926 1 836 1 570  
4. Други   1 12 38 6 926 0  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 6 0  
1. Приходи от лихви   6  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 060 2 362 1 964 8 900 3 003  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 060 2 362 1 964 8 900 3 003  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   2 060 2 362 1 964 8 900 3 003