Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 20 Юни 2021
 
18 Юни 2021 15:17 2.030 0.010 (0.50%)

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF / 5BU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2020 6/2020 3/2020 12/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   2 321 625 583 666 689  
1. Разходи за материали   47 2 2 3 2  
2. Разходи за външни услуги   529 485 447 484 520  
3. Разходи за амортизации   6 6 4 4 0  
4. Разходи за възнаграждения   46 35 36 35 57  
5. Разходи за осигуровки   5 5 5 5 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   118 0 0 42 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 570 92 89 93 105  
обезценка на активи   1 391  
провизии    
II. Финансови разходи   70 59 61 65 67  
1. Разходи за лихви   69 58 61 64 66  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 1 0 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   2 391 684 644 731 756  
В. Печалба от дейността   0 1 092 988 1 198 1 682  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   2 391 684 644 731 756  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 1 092 988 1 198 1 682  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 1 092 988 1 198 1 682  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 1 092 988 1 198 5 054  
Всичко (Г+ V + Е):   1 896 1 776 1 632 1 929 2 438  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 896 1 776 1 632 1 929 2 438  
1. Продукция    
2. Стоки   135 0 0 42 0  
3. Услуги   1 746 1 775 1 630 1 871 1 867  
4. Други   15 1 2 16 571  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 896 1 776 1 632 1 929 2 438  
В. Загуба от дейността   495 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 896 1 776 1 632 1 929 2 438  
Д. Загуба преди облагане с данъци   495 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   495 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   495 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 896 1 776 1 632 1 929 2 438