Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 27 Септември 2021
 
27 Септември 2021 12:44 2.210 0.050 (2.21%)

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF / 5BU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 164 777 2 321 625 583  
1. Разходи за материали   3 5 47 2 2  
2. Разходи за външни услуги   457 441 529 485 447  
3. Разходи за амортизации   6 7 6 6 4  
4. Разходи за възнаграждения   33 33 46 35 36  
5. Разходи за осигуровки   4 4 5 5 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   565 194 118 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   96 93 1 570 92 89  
обезценка на активи   1 391  
провизии    
II. Финансови разходи   154 128 70 59 61  
1. Разходи за лихви   152 127 69 58 61  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   2 1 1 1 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 318 905 2 391 684 644  
В. Печалба от дейността   1 031 1 067 0 1 092 988  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 318 905 2 391 684 644  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 031 1 067 0 1 092 988  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 031 1 067 0 1 092 988  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 031 1 067 0 1 092 988  
Всичко (Г+ V + Е):   2 349 1 972 1 896 1 776 1 632  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 349 1 972 1 896 1 776 1 632  
1. Продукция    
2. Стоки   607 208 135 0 0  
3. Услуги   1 740 1 737 1 746 1 775 1 630  
4. Други   2 27 15 1 2  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 349 1 972 1 896 1 776 1 632  
В. Загуба от дейността   0 0 495 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 349 1 972 1 896 1 776 1 632  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 495 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 495 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 495 0 0  
Всичко (Г + E):   2 349 1 972 1 896 1 776 1 632