Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Януари 2022
 
20 Януари 2022 12:49 2.060 0.020 (0.98%)

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF / 5BU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   639 1 164 777 2 321 625  
1. Разходи за материали   29 3 5 47 2  
2. Разходи за външни услуги   474 457 441 529 485  
3. Разходи за амортизации   6 6 7 6 6  
4. Разходи за възнаграждения   33 33 33 46 35  
5. Разходи за осигуровки   4 4 4 5 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 565 194 118 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   93 96 93 1 570 92  
обезценка на активи   1 391  
провизии    
II. Финансови разходи   214 154 128 70 59  
1. Разходи за лихви   213 152 127 69 58  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 2 1 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   853 1 318 905 2 391 684  
В. Печалба от дейността   784 1 031 1 067 0 1 092  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   853 1 318 905 2 391 684  
Д. Печалба преди облагане с данъци   784 1 031 1 067 0 1 092  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   784 1 031 1 067 0 1 092  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   784 1 031 1 067 0 1 092  
Всичко (Г+ V + Е):   1 637 2 349 1 972 1 896 1 776  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 637 2 349 1 972 1 896 1 776  
1. Продукция    
2. Стоки   0 607 208 135 0  
3. Услуги   1 623 1 740 1 737 1 746 1 775  
4. Други   14 2 27 15 1  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 637 2 349 1 972 1 896 1 776  
В. Загуба от дейността   0 0 0 495 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 637 2 349 1 972 1 896 1 776  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 495 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 495 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 495 0  
Всичко (Г + E):   1 637 2 349 1 972 1 896 1 776