Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
09 Април 2024 16:30 1 600.000 0.000 (0.00%)

Феникс Капитал Холдинг АД (PCH / 0PH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   68 49 17 21 58  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   31 19 1 10 42  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   11 10 11 10 15  
5. Разходи за осигуровки   1 0 2 1 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   25 20 3 - 0  
обезценка на активи   -21 21  
провизии    
II. Финансови разходи   277 843 404 321 447  
1. Разходи за лихви   246 333 296 311 402  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -47 19 24 4  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   78 491 84 6 45  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   345 892 421 342 505  
В. Печалба от дейността   116 0 40 12 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   345 892 421 342 505  
Д. Печалба преди облагане с данъци   116 0 40 12 0  
V. Разходи за данъци   14 -41 -9 0 -25  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   14 -41 -9 - -25  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   102 0 49 12 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   102 0 49 12 0  
Всичко (Г+ V + Е):   461 809 461 354 335  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   206 589 308 120 61  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   206 589 308 120 61  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   255 220 153 234 274  
1. Приходи от лихви   228 175 132 130 117  
2. Приходи от дивиденти   -23 23  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -2 7 20  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   52 15 21 104 137  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   461 809 461 354 335  
В. Загуба от дейността   0 83 0 0 170  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   461 809 461 354 335  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 83 0 0 170  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 42 0 0 145  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 42 0 0 145  
Всичко (Г + E):   461 809 461 354 335