Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Март 2023
 
20 Февруари 2023 11:36 1 500.000 0.000 (0.00%)

Феникс Капитал Холдинг АД (PCH / 0PH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   59 62 20 27 22  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   42 49 9 11 11  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   16 11 10 11 11  
5. Разходи за осигуровки   1 1 1 1 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   0 1 0 4 -1  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   462 328 372 405 413  
1. Разходи за лихви   402 335 338 361 372  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -3 0 3 11  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   60 -4 34 41 30  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   521 390 392 432 435  
В. Печалба от дейността   0 0 205 101 26  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   521 390 392 432 435  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 205 101 26  
V. Разходи за данъци   -25 3 20 -3 3  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -25 3 20 -3 3  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 185 104 23  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 185 104 23  
Всичко (Г+ V + Е):   326 319 597 533 461  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   326 319 597 533 461  
1. Приходи от лихви   117 110 470 449 150  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   20 50 -773  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   189 159 127 84 1 084  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   326 319 597 533 461  
В. Загуба от дейността   195 71 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   326 319 597 533 461  
Д. Загуба преди облагане с данъци   195 71 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   170 74 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   170 74 0 0 0  
Всичко (Г + E):   326 319 597 533 461