Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Декември 2023
 
30 Ноември 2023 16:21 1 550.000 50.000 (3.33%)

Феникс Капитал Холдинг АД (PCH / 0PH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   49 17 21 58 62  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   19 1 10 42 49  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   10 11 10 15 11  
5. Разходи за осигуровки   0 2 1 1 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   20 3 - 0 1  
обезценка на активи   21  
провизии    
II. Финансови разходи   843 404 321 447 328  
1. Разходи за лихви   333 296 311 402 335  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   19 24 4 -3  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   491 84 6 45 -4  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   892 421 342 505 390  
В. Печалба от дейността   0 40 12 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   892 421 342 505 390  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 40 12 0 0  
V. Разходи за данъци   -41 -9 0 -25 3  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -41 -9 - -25 3  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 49 12 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 49 12 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   809 461 354 335 319  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   589 308 120 61 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   589 308 120 61  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   220 153 234 274 319  
1. Приходи от лихви   175 132 130 117 110  
2. Приходи от дивиденти   23  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   7 20 50  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   15 21 104 137 159  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   809 461 354 335 319  
В. Загуба от дейността   83 0 0 170 71  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   809 461 354 335 319  
Д. Загуба преди облагане с данъци   83 0 0 170 71  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   42 0 0 145 74  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   42 0 0 145 74  
Всичко (Г + E):   809 461 354 335 319