Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Септември 2023
 
21 Септември 2023 12:19 4.320 0.020 (0.47%)

Монбат АД (MONB / 5MB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

MONBAT05 Декември 2017 17:33

Вътрешна информация

Съобщение съгласно чл. 92а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

МОНБАТ АД на основание чл. 92а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на до 30 000 (тридесет хиляди) броя безналични, лихвоносни конвертируеми, свободнопрехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност от 1 000 евро (хиляда евро) за облигация и с обща емисионна стойност 30 000 000 евро (тридесет милиона евро). Минималният брой записани конвертируеми облигации, при който предлагането ще се счита за успешно, е 15 000 (петнадесет хиляди) конвертируеми облигации.
Предлаганите конвертируеми облигации се издават на основание решение на Съвета на директорите(СД) на МОНБАТ АД, прието на заседание на СД от 10.10.2017г.
Проспектът за първично публично предлагане на конвертируеми облигации от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН № 1459–E от 21.11.2017 г.
Настоящите акционери на МОНБАТ АД имат право да запишат конвертируеми облигации от настоящата емисия, съразмерно на участието си в капитала на Дружеството. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение, се издават права. Срещу една акция се издава едно право.
Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на настоящото съобщение по чл. 92а от ЗППЦК. На следващия работен ден „Централен депозитар“ АД (ЦД) открива сметки за права на акционерите на МОНБАТ АД, като всеки от тях има възможност да придобие такава част от новите облигации, която съответства на дела му в капитала
Срещу всеки 1 300 права, акционерите или третите лица, придобили права по време на свободната търговия с права, имат право да запишат 1 (една) облигация от настоящата емисия на емисионна стойност 1 000 евро за облигация.
Всяко лице, което не е акционер и желае да запише конвертируеми облигации от емисията, може да придобие права в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния аукцион. Всяко лице може да запише най-малко една конвертируема облигация и най-много такъв брой конвертируеми облигации, който е равен на броя на придобитите права, разделен на 1 300.
Първи етап на подписката: Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърляне на правата и записване на конвертируеми облигации е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от най-късната дата измежду датата на оповестяване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК чрез публикация във вестник „Капитал Дейли“, на интернет страницата на Бюлетина на Инвестор БГ и X3 News, както и на интернет страниците на МОНБАТ АД, и на ИП „Елана Трейдинг“ АД.
Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл.112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на права.
Край на първия етап на подписката: Лицата, в полза на които са издадени права или които са придобили такива в срока за прехвърляне на правата, могат да запишат срещу тях съответния брой конвертируеми облигации до изтичането на крайния срок за прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от „Българска фондова борса – София” АД (БФБ).
Втори етап: Неупражнените права в срока за прехвърляне на правата се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от БФБ. Явен аукцион се организира на 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата. На него се предлагат за продажба всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани конвертируеми облигации до изтичане срока за прехвърляне на правата.
Край на втори етап и на подписката: Лицата, закупили права на организирания от БФБ явен аукцион, могат да запишат конвертируеми облигации срещу тях до изтичането на срока за записване на конвертируеми облигации. Срокът за записване на облигации изтича 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай че крайният срок за записване на облигации изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на облигации се счита първият следващ работен ден.
Не се допуска записване на конвертируеми облигации преди посочения начален и след посочения краен срок на подписката.
Ред и условия за прехвърляне на правата: Търговията с права се извършва на БФБ, Основен пазар, сегмент за права. Лицата, желаещи да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при който са открити сметките им за права. Лицата, желаещи да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционния посредник-член на БФБ. За придобиване на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на Правилника на ЦД.
На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата МОНБАТ АД, чрез упълномощеният инвестиционен посредник предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани конвертируеми облигации до изтичане на срока за прехвърляне на правата. МОНБАТ АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита в ЦД и не могат да се ползват до регистрацията на емисията в търговския регистър Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на ЦД, при условията и по реда на неговия Правилник. В началото на всеки работен ден, по време на подписката ЦД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.
Ред и условия за записване на конвертируеми облигации: Записването на конвертируеми облигации се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец при ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД или при инвестиционните посредници, членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Подаването на заявка за записване на конвертируеми облигации, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба 38).
Инвестиционните посредници, получили Заявки за записване на облигации, са длъжни незабавно да уведомят „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.
Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в ЦД, следва да заявят прехвърлянето на правата, преди упражняването им по свои подсметки или при ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД или при друг инвестиционен посредник.
Записването на конвертируеми облигации се счита за действително само ако е направено от лице, в полза на което са издадени права, или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион, до максималния възможен брой конвертируеми облигации, съгласно посоченото по-горе съотношение между права и конвертируеми облигации и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните конвертируеми облигации, в срока и при условията, посочени по-долу.
При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой конвертируеми облигации, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло.
Внасянето на емисионната стойност на записаните конвертируеми облигации се извършва по специална набирателна сметка с IBAN: BG30UNCR70005523134522 BIC: UNCRBGSF, открита на името на МОНБАТ АД в „Уникредит Булбанк” АД.
Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на конвертируеми облигации).
Притежателите на права подават заявки за записване на конвертируеми облигации на следните адреси на „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД:
Център за обслужване на клиенти - "Софарма Бизнес Тауърс" - София
Софарма Бизнес Тауърс, ул.“Лъчезар Станчев“ 5, /до КАТ/, Кула Б, партер
Телефони: (02) 810 00 65, Факс: (02) 958 15 23
Е-mail: info@elana.net
Инвестиционен център ЕЛАНА - "Раковски" – София
ул. "Г.С. Раковски " № 96 - до Театър „Българска армия“ и до ъгъла на ул. „Г. С. Раковски" с бул. "Цар Освободител".
Телефони: (02) 810 00 60, 810 00 61, 810 00 62
E-mail: info@elana.net
Инвестиционен център ЕЛАНА - Пловдив
Пловдив 4000, ул. "Хан Кубрат" 1, Делови Център Пловдив (партер)
Телефони: (032) 626 428, (032) 275 657
Е-mail: plovdiv@elana.net
Инвестиционен център ЕЛАНА - Варна
Варна 9000, бул. "Сливница" 8
Телефони: (052) 608 241, (052) 608 243, Факс: (052) 608 242
Е-mail: varna@elana.net
Инвестиционен център ЕЛАНА-Бургас
Бургас 8000, ул. "Лермонтов" 32
Телефони: (056) 825 238, 0888 454 184
Е-mail: burgas@elana.net

Инвестиционен център ЕЛАНА - Русе
Русе 7000, ул. "Воден" 12
Телефон: (082) 825 814
Е-mail: ruse@elana.net
Инвестиционен център ЕЛАНА - Плевен
Плевен 5800, Бизнес център "Престиж", ул. "Св. св. Кирил и Методий" №18, партер
Телефони: (064) 840 114, (0887) 556 669
Е-mail: pleven@elana.net
Инвестиционен център ЕЛАНА - Шумен
Шумен 9700, ул. "Рафаил Попов "2
Телефони: (054) 800536; 800535; 862260
Факс: (054) 800 536
Е-mail: shumen@elana.net

Подаването на заявка за записване на конвертируеми облигации, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба 38.
Инвестиционният посредник, приемащ заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на Заявки както с посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание. В заявката се посочва банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка.
Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице.
Към писмената заявка се прилагат:
• документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
• нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
Ако всички конвертируеми облигации от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на Подписката, МОНБАТ АД уведомява Комисията за финансов надзор в срок от 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за регистриране на емисията в ЦД, в регистъра на КФН и подава заявление за допускане на емисията за търговия на БФБ.
Ако до крайния срок на подписката бъдат записани най-малко 15 000 броя от предлаганите облигации, подписката се счита за успешно приключила.
Подписката приключва след изтичането на срока за записване на облигации – 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай че крайният срок изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на облигациите се счита първият следващ работен ден.
Емитентът уведомява КФН относно резултата от първичното публично предлагане на облигациите от настоящата емисия, в срок от три работни дни от приключване на подписката, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на облигации. При успешно приключило публично предлагане, КФН вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
В 7-дневен срок от приключването на Предлагането МОНБАТ АД ще изпрати и уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани облигации; сумата, получена срещу записаните облигации; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането, включително и платените такси.
Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации на интернет страницата на Бюлетина на Инвестор БГ и X3 News и на интернет страницата на МОНБАТ АД и „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД.
В случай че до крайния срок на подписката не бъдат записани 15 000 броя облигации, подписката ще се счита за неуспешна. В този случай Емитентът уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния й срок. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката, публикува на интернет страницата си и на интернет страницата на инвестиционния посредник „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД покана до лицата, записали облигации, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми, заявява поканата за оповестяване в търговския регистър и я публикува на интернет страницата на Бюлетина на Инвестор БГ и X3 News. Набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.
Към датата на оповестяване проспектът за публично предлагане на конвертируеми облигации на МОНБАТ АД е публикуван на интернет страницата на Емитента: www.monbat.com/bg/pages/investor-center и интернет страницата на „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД: www.elana.net. Инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на МОНБАТ АД на адрес: 1407 София, бул. "Черни връх" 32 А, ет. 4, телефон: 02 962 11 50, факс: 02 962 11 46, в работното време на Дружеството; на адреса на упълномощения инвестиционен посредник „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД – гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” №5, „Софарма Бизнес Тауърс“, кула Б, ет. 12-13, тел.: (02) 81 000 92 и тел: +359 (2) 81 000 00, в работното време на Посредника.
Проспектът и допълнителна публична информация за МОНБАТ АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на КФН (www.fsc.bg), както и от БФБ (www.bse-sofia.bg).