Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 30 Юли 2021
 
30 Юли 2021 14:26 6.100 0.050 (0.81%)

Монбат АД (MONB / 5MB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   82 014 72 645 79 914 61 102 70 532  
1. Разходи за материали   51 593 48 590 51 061 40 556 42 709  
2. Разходи за външни услуги   5 328 5 642 5 370 4 493 4 219  
3. Разходи за амортизации   1 648 2 499 1 650 1 667 1 662  
4. Разходи за възнаграждения   3 713 4 523 3 725 3 240 3 196  
5. Разходи за осигуровки   697 788 749 620 648  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   17 566 6 027 18 342 12 739 20 285  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   1 003 1 214 -1 099 -2 515 -2 604  
8. Други, в т.ч.:   466 3 362 116 302 417  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   776 3 760 1 879 1 811 847  
1. Разходи за лихви   449 2 678 736 1 182 465  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   99 837 914 539 279  
4. Други   228 245 229 90 103  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   82 790 76 405 81 793 62 913 71 379  
В. Печалба от дейността   6 995 0 3 905 2 257 3 974  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   82 790 76 405 81 793 62 913 71 379  
Д. Печалба преди облагане с данъци   6 995 0 3 905 2 257 3 974  
V. Разходи за данъци   788 -291 403 208 462  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   754 44 447 283 438  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   34 -335 -44 -75 24  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   6 207 0 3 502 2 049 3 512  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   6 207 0 3 502 2 049 3 512  
Всичко (Г+ V + Е):   89 785 72 407 85 698 65 170 75 353  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   88 717 71 784 84 729 64 413 74 518  
1. Продукция   61 481 139 674 58 560 45 890 47 475  
2. Стоки   19 821 -41 677 16 840 11 255 13 582  
3. Услуги   281 59 169 165 143  
4. Други   7 134 -26 272 9 160 7 103 13 318  
II. Приходи от финансирания   167 -1 250 293 167  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   901 624 719 464 668  
1. Приходи от лихви   413 397 391 383 386  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   488 70 328 81 282  
5. Други   157  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   89 785 72 407 85 698 65 170 75 353  
В. Загуба от дейността   0 3 998 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   89 785 72 407 85 698 65 170 75 353  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 3 998 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 3 707 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 3 707 0 0 0  
Всичко (Г + E):   89 785 72 407 85 698 65 170 75 353