Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Март 2023
 
20 Март 2023 16:42 4.300 0.080 (1.83%)

Монбат АД (MONB / 5MB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2022 3/2022 12/2021 9/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   77 426 71 186 83 285 118 005 82 156  
1. Разходи за материали   47 901 48 421 56 187 64 253 53 239  
2. Разходи за външни услуги   5 352 5 493 5 751 5 245 5 770  
3. Разходи за амортизации   1 614 1 585 1 569 21 163 1 703  
4. Разходи за възнаграждения   3 361 3 363 3 598 4 003 3 741  
5. Разходи за осигуровки   626 615 764 803 711  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   17 224 18 167 20 122 18 210 18 789  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   911 -6 905 -5 219 1 295 -2 433  
8. Други, в т.ч.:   437 447 513 3 033 636  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   852 1 675 842 2 884 757  
1. Разходи за лихви   584 1 282 541 2 641 442  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   98 251 96 85 103  
4. Други   170 142 205 158 212  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   78 278 72 861 84 127 120 889 82 913  
В. Печалба от дейността   3 839 1 199 4 778 0 9 804  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   78 278 72 861 84 127 120 889 82 913  
Д. Печалба преди облагане с данъци   3 839 1 199 4 778 0 9 804  
V. Разходи за данъци   461 171 515 -1 842 -20  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   180 138 514 367 209  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   281 33 1 -2 209 -229  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   3 378 1 028 4 263 0 9 824  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   3 378 1 028 4 263 0 9 824  
Всичко (Г+ V + Е):   82 117 74 060 88 905 102 403 92 717  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   77 304 70 722 85 924 98 557 83 468  
1. Продукция   51 061 44 333 56 230 173 543 55 033  
2. Стоки   19 492 19 548 21 785 -57 170 20 363  
3. Услуги   676 642 731 534 287  
4. Други   6 075 6 199 7 178 -18 350 7 785  
II. Приходи от финансирания   3 802 1 210 1 888 949 167  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 011 2 128 1 093 2 897 9 082  
1. Приходи от лихви   399 398 384 375 364  
2. Приходи от дивиденти   0 8 455  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 485 2 324  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   612 849 224 198 263  
5. Други   0 881  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   82 117 74 060 88 905 102 403 92 717  
В. Загуба от дейността   0 0 0 18 486 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   82 117 74 060 88 905 102 403 92 717  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 18 486 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 16 644 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 16 644 0  
Всичко (Г + E):   82 117 74 060 88 905 102 403 92 717