Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 10 Август 2022
 
09 Август 2022 16:31 5.350 0.150 (2.88%)

Монбат АД (MONB / 5MB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2021 9/2021 6/2021 3/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   83 285 118 005 82 156 77 016 82 014  
1. Разходи за материали   56 187 64 253 53 239 47 429 51 593  
2. Разходи за външни услуги   5 751 5 245 5 770 6 227 5 328  
3. Разходи за амортизации   1 569 21 163 1 703 1 699 1 648  
4. Разходи за възнаграждения   3 598 4 003 3 741 3 455 3 713  
5. Разходи за осигуровки   764 803 711 657 697  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   20 122 18 210 18 789 15 373 17 566  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -5 219 1 295 -2 433 1 886 1 003  
8. Други, в т.ч.:   513 3 033 636 290 466  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   842 2 884 757 2 302 776  
1. Разходи за лихви   541 2 641 442 1 265 449  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   96 85 103 558 99  
4. Други   205 158 212 479 228  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   84 127 120 889 82 913 79 318 82 790  
В. Печалба от дейността   4 778 0 9 804 2 162 6 995  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   84 127 120 889 82 913 79 318 82 790  
Д. Печалба преди облагане с данъци   4 778 0 9 804 2 162 6 995  
V. Разходи за данъци   515 -1 842 -20 353 788  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   514 367 209 262 754  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   1 -2 209 -229 91 34  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   4 263 0 9 824 1 809 6 207  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   4 263 0 9 824 1 809 6 207  
Всичко (Г+ V + Е):   88 905 102 403 92 717 81 480 89 785  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   85 924 98 557 83 468 80 465 88 717  
1. Продукция   56 230 173 543 55 033 56 705 61 481  
2. Стоки   21 785 -57 170 20 363 16 986 19 821  
3. Услуги   731 534 287 425 281  
4. Други   7 178 -18 350 7 785 6 349 7 134  
II. Приходи от финансирания   1 888 949 167 167 167  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 093 2 897 9 082 848 901  
1. Приходи от лихви   384 375 364 420 413  
2. Приходи от дивиденти   0 8 455  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   485 2 324  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   224 198 263 428 488  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   88 905 102 403 92 717 81 480 89 785  
В. Загуба от дейността   0 18 486 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   88 905 102 403 92 717 81 480 89 785  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 18 486 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 16 644 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 16 644 0 0 0  
Всичко (Г + E):   88 905 102 403 92 717 81 480 89 785