Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
17 Май 2024 15:49 3.180 0.060 (1.92%)

Монбат АД (MONB / 5MB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   94 308 77 426 71 186 83 285 118 005  
1. Разходи за материали   52 374 47 901 48 421 56 187 64 253  
2. Разходи за външни услуги   6 239 5 352 5 493 5 751 5 245  
3. Разходи за амортизации   1 913 1 614 1 585 1 569 21 163  
4. Разходи за възнаграждения   4 226 3 361 3 363 3 598 4 003  
5. Разходи за осигуровки   678 626 615 764 803  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   22 399 17 224 18 167 20 122 18 210  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   5 746 911 -6 905 -5 219 1 295  
8. Други, в т.ч.:   733 437 447 513 3 033  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   4 664 852 1 675 842 2 884  
1. Разходи за лихви   3 411 584 1 282 541 2 641  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   619 98 251 96 85  
4. Други   634 170 142 205 158  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   98 972 78 278 72 861 84 127 120 889  
В. Печалба от дейността   0 3 839 1 199 4 778 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   98 972 78 278 72 861 84 127 120 889  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 3 839 1 199 4 778 0  
V. Разходи за данъци   -509 461 171 515 -1 842  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -156 180 138 514 367  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -353 281 33 1 -2 209  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 3 378 1 028 4 263 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 3 378 1 028 4 263 0  
Всичко (Г+ V + Е):   95 305 82 117 74 060 88 905 102 403  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   93 179 77 304 70 722 85 924 98 557  
1. Продукция   168 743 51 061 44 333 56 230 173 543  
2. Стоки   -60 825 19 492 19 548 21 785 -57 170  
3. Услуги   893 676 642 731 534  
4. Други   -15 632 6 075 6 199 7 178 -18 350  
II. Приходи от финансирания   1 120 3 802 1 210 1 888 949  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 006 1 011 2 128 1 093 2 897  
1. Приходи от лихви   391 399 398 384 375  
2. Приходи от дивиденти   0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   589 0 0 485 2 324  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   26 612 849 224 198  
5. Други   0 0 881  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   95 305 82 117 74 060 88 905 102 403  
В. Загуба от дейността   3 667 0 0 0 18 486  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   95 305 82 117 74 060 88 905 102 403  
Д. Загуба преди облагане с данъци   3 667 0 0 0 18 486  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   3 158 0 0 0 16 644  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   3 158 0 0 0 16 644  
Всичко (Г + E):   95 305 82 117 74 060 88 905 102 403