Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Юли 2022
 
24 Юни 2022 14:00 1.340 0.000 (0.00%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2021 9/2021 6/2021 3/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   460 627 409 570 378  
1. Разходи за материали   6 3 3 3 3  
2. Разходи за външни услуги   117 105 95 206 72  
3. Разходи за амортизации   178 167 164 160 157  
4. Разходи за възнаграждения   135 247 120 181 119  
5. Разходи за осигуровки   24 24 21 20 21  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   - 81 6 0 6  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   213 240 219 217 214  
1. Разходи за лихви   212 218 217 216 213  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   21  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 1  
4. Други   1 1 1 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   673 867 628 787 592  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   673 867 628 787 592  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   673 867 628 787 592  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   383 472 378 433 348  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   383 466 378 433 348  
4. Други   6  
II. Приходи от финансирания   4 0 0 0 63  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   68 70 55 113 84  
1. Приходи от лихви   68 69 55 86 84  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 0 27  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   455 542 433 546 495  
В. Загуба от дейността   218 325 195 241 97  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   455 542 433 546 495  
Д. Загуба преди облагане с данъци   218 325 195 241 97  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   218 325 195 241 97  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   218 325 195 241 97  
Всичко (Г + E):   673 867 628 787 592