Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 18 Януари 2021
 
23 Декември 2020 10:25 1.350 0.000 (0.00%)

Уеб Медия Груп АД (45W / WWW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2020 3/2020 12/2019 9/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   379 336 344 368 340  
1. Разходи за материали   5 1 1 4 5  
2. Разходи за външни услуги   77 58 62 75 60  
3. Разходи за амортизации   166 141 137 142 140  
4. Разходи за възнаграждения   111 115 119 115 114  
5. Разходи за осигуровки   20 21 23 21 20  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   0 0 2 11 1  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   184 188 183 193 183  
1. Разходи за лихви   183 187 182 193 182  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   2 0 1  
4. Други   -1 1 1 0 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   563 524 527 561 523  
В. Печалба от дейността   0 0 0 1 017 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   563 524 527 561 523  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 1 017 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 1 017 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 1 017 0  
Всичко (Г+ V + Е):   563 524 527 648 523  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   166 150 174 374 218  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   166 150 174 330 217  
4. Други   44 1  
II. Приходи от финансирания   44 10  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   34 37 4 1 204 17  
1. Приходи от лихви   34 37 4 38 17  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 166  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   244 197 178 1 578 235  
В. Загуба от дейността   319 327 349 0 288  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   244 197 178 1 578 235  
Д. Загуба преди облагане с данъци   319 327 349 0 288  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   319 327 349 0 288  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   319 327 349 0 288  
Всичко (Г + E):   563 524 527 648 523