Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Януари 2022
 
04 Януари 2022 16:20 1.350 0.000 (0.00%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   409 570 378 470 379  
1. Разходи за материали   3 3 3 5 5  
2. Разходи за външни услуги   95 206 72 94 77  
3. Разходи за амортизации   164 160 157 153 166  
4. Разходи за възнаграждения   120 181 119 121 111  
5. Разходи за осигуровки   21 20 21 20 20  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   6 0 6 77 0  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   219 217 214 472 184  
1. Разходи за лихви   217 216 213 185 183  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   286  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 -1 2  
4. Други   1 1 1 2 -1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   628 787 592 942 563  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   628 787 592 942 563  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   628 787 592 942 563  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   378 433 348 538 166  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   378 433 348 510 166  
4. Други   28  
II. Приходи от финансирания   0 0 63 105 44  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   55 113 84 34 34  
1. Приходи от лихви   55 86 84 34 34  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 27  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   433 546 495 677 244  
В. Загуба от дейността   195 241 97 265 319  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   433 546 495 677 244  
Д. Загуба преди облагане с данъци   195 241 97 265 319  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   195 241 97 265 319  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   195 241 97 265 319  
Всичко (Г + E):   628 787 592 942 563