Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 17 Октомври 2021
 
17 Септември 2021 13:55 1.300 0.020 (1.52%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   570 378 470 379 336  
1. Разходи за материали   3 3 5 5 1  
2. Разходи за външни услуги   206 72 94 77 58  
3. Разходи за амортизации   160 157 153 166 141  
4. Разходи за възнаграждения   181 119 121 111 115  
5. Разходи за осигуровки   20 21 20 20 21  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   0 6 77 0 0  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   217 214 472 184 188  
1. Разходи за лихви   216 213 185 183 187  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   286  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   -1 2  
4. Други   1 1 2 -1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   787 592 942 563 524  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   787 592 942 563 524  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   787 592 942 563 524  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   433 348 538 166 150  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   433 348 510 166 150  
4. Други   28  
II. Приходи от финансирания   0 63 105 44 10  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   113 84 34 34 37  
1. Приходи от лихви   86 84 34 34 37  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   27  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   546 495 677 244 197  
В. Загуба от дейността   241 97 265 319 327  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   546 495 677 244 197  
Д. Загуба преди облагане с данъци   241 97 265 319 327  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   241 97 265 319 327  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   241 97 265 319 327  
Всичко (Г + E):   787 592 942 563 524