Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
16 Май 2024 11:44 1.600 0.000 (0.00%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   491 569 608 510 515  
1. Разходи за материали   5 3 4 1 2  
2. Разходи за външни услуги   119 140 82 88 119  
3. Разходи за амортизации   128 145 181 197 192  
4. Разходи за възнаграждения   196 187 171 168 163  
5. Разходи за осигуровки   34 32 29 29 28  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   9 62 141 27 11  
обезценка на активи   53 122  
провизии    
II. Финансови разходи   123 127 140 139 154  
1. Разходи за лихви   122 126 138 138 152  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   - 0 1 0 1  
4. Други   1 1 1 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   614 696 748 649 669  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   614 696 748 649 669  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 8 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   8  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   614 704 748 649 669  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   381 550 484 395 355  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   364 545 478 390 349  
4. Други   17 5 6 5 6  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   77 78 79 81 81  
1. Приходи от лихви   77 77 79 81 81  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   458 628 563 476 436  
В. Загуба от дейността   156 68 185 173 233  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   458 628 563 476 436  
Д. Загуба преди облагане с данъци   156 68 185 173 233  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   156 76 185 173 233  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   156 76 185 173 233  
Всичко (Г + E):   614 704 748 649 669