Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 30 Май 2023
 
25 Май 2023 16:12 1.650 0.000 (0.00%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2022 9/2022 6/2022 3/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   515 918 466 473 460  
1. Разходи за материали   2 8 8 2 6  
2. Разходи за външни услуги   119 120 85 108 117  
3. Разходи за амортизации   192 188 185 182 178  
4. Разходи за възнаграждения   163 173 154 152 135  
5. Разходи за осигуровки   28 28 28 26 24  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   11 401 6 3 -  
обезценка на активи   11  
провизии    
II. Финансови разходи   154 132 185 198 213  
1. Разходи за лихви   152 131 184 196 212  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 0 0 1  
4. Други   1 1 1 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   669 1 050 651 671 673  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   669 1 050 651 671 673  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 -91 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -91  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   669 959 651 671 673  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   355 444 343 377 383  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   349 435 337 368 383  
4. Други   6 9 6 9  
II. Приходи от финансирания   -4 4  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   81 83 79 76 68  
1. Приходи от лихви   81 83 79 76 68  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   436 527 422 449 455  
В. Загуба от дейността   233 523 229 222 218  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   436 527 422 449 455  
Д. Загуба преди облагане с данъци   233 523 229 222 218  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   233 432 229 222 218  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   233 432 229 222 218  
Всичко (Г + E):   669 959 651 671 673