Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 4 Декември 2022
 
03 Ноември 2022 15:12 1.450 0.000 (0.00%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2022 3/2022 12/2021 9/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   466 473 460 627 409  
1. Разходи за материали   8 2 6 3 3  
2. Разходи за външни услуги   85 108 117 105 95  
3. Разходи за амортизации   185 182 178 167 164  
4. Разходи за възнаграждения   154 152 135 247 120  
5. Разходи за осигуровки   28 26 24 24 21  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   6 3 - 81 6  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   185 198 213 240 219  
1. Разходи за лихви   184 196 212 218 217  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   21  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 1 0 1  
4. Други   1 1 1 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   651 671 673 867 628  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   651 671 673 867 628  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   651 671 673 867 628  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   343 377 383 472 378  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   337 368 383 466 378  
4. Други   6 9 6  
II. Приходи от финансирания   -4 4 0 0  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   79 76 68 70 55  
1. Приходи от лихви   79 76 68 69 55  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   422 449 455 542 433  
В. Загуба от дейността   229 222 218 325 195  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   422 449 455 542 433  
Д. Загуба преди облагане с данъци   229 222 218 325 195  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   229 222 218 325 195  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   229 222 218 325 195  
Всичко (Г + E):   651 671 673 867 628