Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 11 Декември 2023
 
06 Декември 2023 15:11 1.600 0.140 (9.59%)

Уеб Медия Груп АД (WMG / 45W)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   608 510 515 918 466  
1. Разходи за материали   4 1 2 8 8  
2. Разходи за външни услуги   82 88 119 120 85  
3. Разходи за амортизации   181 197 192 188 185  
4. Разходи за възнаграждения   171 168 163 173 154  
5. Разходи за осигуровки   29 29 28 28 28  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   141 27 11 401 6  
обезценка на активи   122 11  
провизии    
II. Финансови разходи   140 139 154 132 185  
1. Разходи за лихви   138 138 152 131 184  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 0 1 0 0  
4. Други   1 1 1 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   748 649 669 1 050 651  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   748 649 669 1 050 651  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 -91 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -91  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   748 649 669 959 651  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   484 395 355 444 343  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   478 390 349 435 337  
4. Други   6 5 6 9 6  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   79 81 81 83 79  
1. Приходи от лихви   79 81 81 83 79  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   563 476 436 527 422  
В. Загуба от дейността   185 173 233 523 229  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   563 476 436 527 422  
Д. Загуба преди облагане с данъци   185 173 233 523 229  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   185 173 233 432 229  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   185 173 233 432 229  
Всичко (Г + E):   748 649 669 959 651