Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Март 2023
 
22 Юли 2019 10:52 298.000 2.000 (0.67%)

Варна-плод АД (VPLD / 4V5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   736 417 398 355 986  
1. Разходи за материали   11 9 10 10 8  
2. Разходи за външни услуги   181 202 182 169 215  
3. Разходи за амортизации   35 35 35 37 39  
4. Разходи за възнаграждения   153 131 123 120 135  
5. Разходи за осигуровки   20 18 18 17 18  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   1 3 187  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   335 19 30 2 384  
обезценка на активи   332 366  
провизии    
II. Финансови разходи   2 3 3 3 3  
1. Разходи за лихви   -  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   2 3 3 3 3  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   738 420 401 358 989  
В. Печалба от дейността   399 358 306 294 392  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   738 420 401 358 989  
Д. Печалба преди облагане с данъци   399 358 306 294 392  
V. Разходи за данъци   41 36 31 29 44  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   80 36 31 29 71  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -39 -27  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   358 322 275 265 348  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   358 322 275 265 348  
Всичко (Г+ V + Е):   1 137 778 707 652 1 381  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   748 778 707 652 908  
1. Продукция   453  
2. Стоки   1 3  
3. Услуги   747 775 707 652 649  
4. Други   -194  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   389 0 0 0 473  
1. Приходи от лихви   388 362  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 111  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 137 778 707 652 1 381  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 137 778 707 652 1 381  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 137 778 707 652 1 381