Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 17 Август 2022
 
22 Юли 2019 10:52 298.000 2.000 (0.67%)

Варна-плод АД (VPLD / 4V5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   398 355 986 431 385  
1. Разходи за материали   10 10 8 5 6  
2. Разходи за външни услуги   182 169 215 229 171  
3. Разходи за амортизации   35 37 39 39 39  
4. Разходи за възнаграждения   123 120 135 120 128  
5. Разходи за осигуровки   18 17 18 17 17  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   187 4  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   30 2 384 17 24  
обезценка на активи   366  
провизии    
II. Финансови разходи   3 3 3 5 3  
1. Разходи за лихви   - -2  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   3 3 3 5 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   401 358 989 436 388  
В. Печалба от дейността   306 294 392 460 247  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   401 358 989 436 388  
Д. Печалба преди облагане с данъци   306 294 392 460 247  
V. Разходи за данъци   31 29 44 46 25  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   31 29 71 46 25  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -27  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   275 265 348 414 222  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   275 265 348 414 222  
Всичко (Г+ V + Е):   707 652 1 381 896 635  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   707 652 908 896 635  
1. Продукция   453  
2. Стоки    
3. Услуги   707 652 649 701 635  
4. Други   -194 195  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 473 0 0  
1. Приходи от лихви   362  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   111  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   707 652 1 381 896 635  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   707 652 1 381 896 635  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   707 652 1 381 896 635