Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
22 Юли 2019 10:52 298.000 2.000 (0.67%)

Варна-плод АД (VPLD / 4V5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   385 379 820 413 420  
1. Разходи за материали   6 6 7 11 8  
2. Разходи за външни услуги   171 169 205 184 187  
3. Разходи за амортизации   39 42 42 41 41  
4. Разходи за възнаграждения   128 138 148 143 140  
5. Разходи за осигуровки   17 16 17 17 16  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   24 8 401 17 28  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   3 2 2 2 3  
1. Разходи за лихви   -2 2 0 0 -1  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   5 2 2 4  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   388 381 822 415 423  
В. Печалба от дейността   247 259 704 295 231  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   388 381 822 415 423  
Д. Печалба преди облагане с данъци   247 259 704 295 231  
V. Разходи за данъци   25 26 65 30 23  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   25 26 70 30 23  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -5  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   222 233 639 265 208  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   222 233 639 265 208  
Всичко (Г+ V + Е):   635 640 1 526 710 654  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   635 640 1 073 710 649  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   635 640 523 713 646  
4. Други   550 -3 3  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 453 0 5  
1. Приходи от лихви   354 0 4  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   100  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   -1 0 1  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   635 640 1 526 710 654  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   635 640 1 526 710 654  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   635 640 1 526 710 654