Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 9 Декември 2023
 
22 Юли 2019 10:52 298.000 2.000 (0.67%)

Варна-плод АД (VPLD / 4V5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   426 462 439 883 417  
1. Разходи за материали   6 10 11 11 9  
2. Разходи за външни услуги   204 211 191 183 202  
3. Разходи за амортизации   34 33 35 35 35  
4. Разходи за възнаграждения   157 152 141 153 131  
5. Разходи за осигуровки   21 21 19 20 18  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   4 16 13 137 3  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   0 19 29 344 19  
обезценка на активи   341  
провизии    
II. Финансови разходи   2 4 2 2 3  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   2 4 2 2 3  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   428 466 441 885 420  
В. Печалба от дейността   364 333 336 609 358  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   428 466 441 885 420  
Д. Печалба преди облагане с данъци   364 333 336 609 358  
V. Разходи за данъци   36 33 34 62 36  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   36 33 34 101 36  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -39  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   328 300 302 547 322  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   328 300 302 547 322  
Всичко (Г+ V + Е):   792 799 777 1 494 778  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   792 799 777 1 092 778  
1. Продукция   343  
2. Стоки   8 42 43 1 3  
3. Услуги   784 757 734 736 775  
4. Други   12  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 402 0  
1. Приходи от лихви   393  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   9  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   792 799 777 1 494 778  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   792 799 777 1 494 778  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   792 799 777 1 494 778