Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
22 Декември 2023 16:12 300.000 2.000 (0.67%)

Варна-плод АД (VPLD / 4V5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 183 426 462 439 883  
1. Разходи за материали   18 6 10 11 11  
2. Разходи за външни услуги   259 204 211 191 183  
3. Разходи за амортизации   33 34 33 35 35  
4. Разходи за възнаграждения   174 157 152 141 153  
5. Разходи за осигуровки   20 21 21 19 20  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   -1 4 16 13 137  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   680 0 19 29 344  
обезценка на активи   728 341  
провизии    
II. Финансови разходи   2 2 4 2 2  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   2 2 4 2 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 185 428 466 441 885  
В. Печалба от дейността   141 364 333 336 609  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 185 428 466 441 885  
Д. Печалба преди облагане с данъци   141 364 333 336 609  
V. Разходи за данъци   21 36 33 34 62  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   73 36 33 34 101  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -52 -39  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   120 328 300 302 547  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   120 328 300 302 547  
Всичко (Г+ V + Е):   1 326 792 799 777 1 494  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   852 792 799 777 1 092  
1. Продукция   85 343  
2. Стоки   -85 8 42 43 1  
3. Услуги   842 784 757 734 736  
4. Други   10 12  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   474 0 0 0 402  
1. Приходи от лихви   412 393  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   62 9  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 326 792 799 777 1 494  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 326 792 799 777 1 494  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 326 792 799 777 1 494