Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 10 Август 2022
 
03 Август 2022 10:39 3.680 0.020 (0.55%)

Трейс груп холд АД (T57 / TRACE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2021 9/2021 6/2021 3/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   8 016 24 439 27 123 18 719 8 541  
1. Разходи за материали   1 729 3 048 4 488 3 039 162  
2. Разходи за външни услуги   4 278 14 250 23 272 7 602 6 391  
3. Разходи за амортизации   724 706 633 647 657  
4. Разходи за възнаграждения   1 447 1 360 1 206 4 202 1 054  
5. Разходи за осигуровки   164 170 121 114 110  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   - 462 0 0 117  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -549 -1 936  
8. Други, в т.ч.:   223 6 379 -2 597 3 115 50  
обезценка на активи   2 4 904 0 6 18  
провизии   539  
II. Финансови разходи   324 601 -590 1 195 209  
1. Разходи за лихви   26 29 35 43 35  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   16 383 16 42 15  
4. Други   282 189 -641 1 110 159  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   8 340 25 040 26 533 19 914 8 750  
В. Печалба от дейността   0 0 5 066 1 901 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   8 340 25 040 26 533 19 914 8 750  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 5 066 1 901 0  
V. Разходи за данъци   53 123 331 675 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -471 335 676 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   53 594 -4 -1 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 4 735 1 226 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 4 735 1 226 0  
Всичко (Г+ V + Е):   8 393 21 918 31 599 21 391 8 750  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   6 926 21 505 31 000 18 923 8 140  
1. Продукция    
2. Стоки   - 0 0 0 117  
3. Услуги   5 874 20 167 25 508 14 364 6 999  
4. Други   1 052 1 338 5 492 4 559 1 024  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   283 413 599 2 892 186  
1. Приходи от лихви   55 71 66 65 171  
2. Приходи от дивиденти   401 3 031  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 0 0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   227 -61 1 327 14  
5. Други   1 2 -2 499 2 500 1  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   7 209 21 918 31 599 21 815 8 326  
В. Загуба от дейността   1 131 3 122 0 0 424  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   7 209 21 918 31 599 21 815 8 326  
Д. Загуба преди облагане с данъци   1 131 3 122 0 0 424  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   1 184 3 245 0 0 424  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   1 184 3 245 0 0 424  
Всичко (Г + E):   8 393 21 918 31 599 21 391 8 750