Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
17 Април 2024 13:28 4.100 0.200 (4.65%)

Трейс груп холд АД (T57 / TRACE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2022 3/2022 12/2021 9/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   37 652 23 553 8 016 24 439 27 123  
1. Разходи за материали   11 398 7 036 1 729 3 048 4 488  
2. Разходи за външни услуги   20 691 13 396 4 278 14 250 23 272  
3. Разходи за амортизации   723 723 724 706 633  
4. Разходи за възнаграждения   2 052 2 668 1 447 1 360 1 206  
5. Разходи за осигуровки   238 208 164 170 121  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   - 462 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -742 -668 -549 -1 936  
8. Други, в т.ч.:   3 292 190 223 6 379 -2 597  
обезценка на активи   0 0 2 4 904 0  
провизии   539  
II. Финансови разходи   463 256 324 601 -590  
1. Разходи за лихви   25 31 26 29 35  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   255 55 16 383 16  
4. Други   183 170 282 189 -641  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   38 115 23 809 8 340 25 040 26 533  
В. Печалба от дейността   566 1 620 0 0 5 066  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   38 115 23 809 8 340 25 040 26 533  
Д. Печалба преди облагане с данъци   566 1 620 0 0 5 066  
V. Разходи за данъци   99 -152 53 123 331  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -471 335  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   99 -152 53 594 -4  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   467 1 772 0 0 4 735  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   467 1 772 0 0 4 735  
Всичко (Г+ V + Е):   38 681 24 245 8 393 21 918 31 599  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   38 495 21 107 6 926 21 505 31 000  
1. Продукция    
2. Стоки   - 0 0  
3. Услуги   37 654 19 941 5 874 20 167 25 508  
4. Други   841 1 166 1 052 1 338 5 492  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   186 4 322 283 413 599  
1. Приходи от лихви   69 62 55 71 66  
2. Приходи от дивиденти   0 4 248 401 3 031  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   116 12 227 -61 1  
5. Други   1 0 1 2 -2 499  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   38 681 25 429 7 209 21 918 31 599  
В. Загуба от дейността   0 0 1 131 3 122 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   38 681 25 429 7 209 21 918 31 599  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 1 131 3 122 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 1 184 3 245 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 1 184 3 245 0  
Всичко (Г + E):   38 681 24 245 8 393 21 918 31 599