Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 30 Юли 2021
 
30 Юли 2021 15:59 3.600 0.000 (0.00%)

Трейс груп холд АД (T57 / TRACE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   8 541 38 300 31 773 23 314 15 968  
1. Разходи за материали   162 225 209 453 85  
2. Разходи за външни услуги   6 391 23 913 29 217 19 671 13 822  
3. Разходи за амортизации   657 672 628 619 606  
4. Разходи за възнаграждения   1 054 1 082 1 131 2 309 1 071  
5. Разходи за осигуровки   110 105 110 112 103  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   117 257 -  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   50 12 046 478 150 281  
обезценка на активи   18 130 25 21 5  
провизии   11 623 40 50  
II. Финансови разходи   209 236 270 183 171  
1. Разходи за лихви   35 40 46 49 49  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -5 5  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   15 26 16 9 7  
4. Други   159 175 203 125 115  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   8 750 38 536 32 043 23 497 16 139  
В. Печалба от дейността   0 965 11 364 166 7 285  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   8 750 38 536 32 043 23 497 16 139  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 965 11 364 166 7 285  
V. Разходи за данъци   0 815 825 889 729  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 1 810 735 893 517  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 -995 90 -4 212  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 150 10 539 0 6 556  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 150 10 539 0 6 556  
Всичко (Г+ V + Е):   8 750 39 501 43 407 23 663 23 424  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   8 140 39 259 37 252 23 431 23 291  
1. Продукция    
2. Стоки   117 -  
3. Услуги   6 999 37 913 36 400 22 352 22 072  
4. Други   1 024 1 346 852 1 079 1 219  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   186 242 6 155 232 133  
1. Приходи от лихви   171 240 211 227 124  
2. Приходи от дивиденти   0 5 934 3 -  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 1  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   14 1 2 1 7  
5. Други   1 1 8 1 1  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   8 326 39 501 43 407 23 663 23 424  
В. Загуба от дейността   424 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   8 326 39 501 43 407 23 663 23 424  
Д. Загуба преди облагане с данъци   424 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   424 0 0 723 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   424 0 0 723 0  
Всичко (Г + E):   8 750 39 501 43 407 23 663 23 424