Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 25 Май 2022
 
03 Декември 2014 17:00 1.670 0.054 (3.13%)

Българска роза-Севтополис АД (4BJ / SEVTO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2014 6/2014 3/2014 12/2013 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   4 221 4 088 4 367 5 529 4 957  
1. Разходи за материали   3 437 3 419 3 494 3 594 3 422  
2. Разходи за външни услуги   203 126 142 290 160  
3. Разходи за амортизации   285 280 279 275 281  
4. Разходи за възнаграждения   789 666 685 621 698  
5. Разходи за осигуровки   124 109 104 105 106  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   39 0 0 0 2  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -797 -520 -375 629 178  
8. Други, в т.ч.:   141 8 38 15 110  
обезценка на активи   0 0 0 0 0  
провизии   0 0 0 0 0  
II. Финансови разходи   3 3 6 6 9  
1. Разходи за лихви   3 3 6 6 9  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 0 0 0  
4. Други    
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   4 224 4 091 4 373 5 535 4 966  
В. Печалба от дейността   0 237 364 586 230  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   4 224 4 091 4 373 5 535 4 966  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 237 364 586 230  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 128  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 128  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 237 364 586 102  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 237 364 586 102  
Всичко (Г+ V + Е):   4 099 4 328 4 737 6 121 5 196  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   3 978 4 327 4 736 6 120 5 076  
1. Продукция   3 931 4 369 4 688 6 064 5 006  
2. Стоки   0 0 0 0 0  
3. Услуги   9 9 -19 54 76  
4. Други   38 -51 67 2 -6  
II. Приходи от финансирания   120 0 0 0 120  
в т.ч. от правителството   0 0 0 0 0  
III. Финансови приходи   1 1 1 1 0  
1. Приходи от лихви   1 1 1 1 0  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 0 0 0  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   4 099 4 328 4 737 6 121 5 196  
В. Загуба от дейността   125 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   -  
V. Извънредни приходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   4 099 4 328 4 737 6 121 5 196  
Д. Загуба преди облагане с данъци   125 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   125 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   125 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   4 099 4 328 4 737 6 121 5 196