Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 1 Октомври 2022
 
05 Септември 2022 13:44 2.880 0.000 (0.00%)

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF / 6SB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   78 81 177 123 109  
1. Разходи за материали   1 - 6 5 4  
2. Разходи за външни услуги   6 22 115 19 25  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   15 3 -12 13 15  
5. Разходи за осигуровки   - -2 2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   56 56 70 84 63  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   375 330 419 464 443  
1. Разходи за лихви   359 315 398 426 428  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 1  
4. Други   16 15 21 37 15  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   453 411 596 587 552  
В. Печалба от дейността   282 588 1 414 1 463 408  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   453 411 596 587 552  
Д. Печалба преди облагане с данъци   282 588 1 414 1 463 408  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   282 588 1 414 1 463 408  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   282 588 1 414 1 463 408  
Всичко (Г+ V + Е):   735 999 2 010 2 050 572  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   735 999 2 010 2 050 960  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   735 43 7 1 440 960  
4. Други   0 956 2 003 610  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   735 999 2 010 2 050 960  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   735 999 2 010 2 050 960  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   735 999 2 010 2 050 572