Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 19 Юни 2024
 
10 Юни 2024 14:48 3.040 0.000 (0.00%)

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF / 6SB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   5 410 167 112 93 120  
1. Разходи за материали   2 3 3 3 4  
2. Разходи за външни услуги   35 90 11 14 41  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   14 14 14 14 14  
5. Разходи за осигуровки   2 2 2 2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   5 316  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   41 58 82 60 59  
обезценка на активи   0 3  
провизии    
II. Финансови разходи   258 292 328 341 267  
1. Разходи за лихви   235 260 277 339 264  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0  
4. Други   23 32 51 2 3  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   5 668 459 440 434 387  
В. Печалба от дейността   2 132 0 314 466 13  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   5 668 459 440 434 387  
Д. Печалба преди облагане с данъци   2 132 0 314 466 13  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   2 132 0 314 466 13  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   2 132 0 314 466 13  
Всичко (Г+ V + Е):   7 800 200 754 900 400  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   7 800 200 600 600 400  
1. Продукция    
2. Стоки   7 500  
3. Услуги   300 200 600 600 400  
4. Други   0 0 0 0 -  
II. Приходи от финансирания   0 0  
в т.ч. от правителството   0 0  
III. Финансови приходи   0 0 154 300 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 154 300  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   7 800 200 754 900 400  
В. Загуба от дейността   0 259 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   7 800 200 754 900 400  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 259 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 259 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 259 0 0 0  
Всичко (Г + E):   7 800 200 754 900 400