Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 11 Декември 2023
 
11 Декември 2023 13:53 0.990 0.005 (0.50%)

Синергон Холдинг АД (SNRG / 6S7)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   438 1 381 428 799 361  
1. Разходи за материали   7 8 9 10 8  
2. Разходи за външни услуги   88 117 115 90 63  
3. Разходи за амортизации   17 17 13 11 10  
4. Разходи за възнаграждения   296 1 203 249 184 247  
5. Разходи за осигуровки   25 27 25 26 25  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   5 9 17 478 8  
обезценка на активи   469  
провизии    
II. Финансови разходи   42 96 66 938 255  
1. Разходи за лихви   41 35 66 60 20  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   5  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 61 878 230  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   480 1 477 494 1 737 616  
В. Печалба от дейността   1 332 15 249 388 3 545 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   480 1 477 494 1 737 616  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 332 15 249 388 3 545 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 332 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   332  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 332 15 249 388 3 213 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 332 15 249 388 3 213 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 812 16 726 882 5 110 504  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   146 138 138 319 139  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   132 132 132 312 133  
4. Други   14 6 6 7 6  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 666 16 588 744 4 963 193  
1. Приходи от лихви   341 297 235 232 193  
2. Приходи от дивиденти   0 16 200 100 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 107 -409 409  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   218 500 4 731  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 812 16 726 882 5 282 332  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 284  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 812 16 726 882 5 282 332  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 284  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 284  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 284  
Всичко (Г + E):   1 812 16 726 882 5 110 504