Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
16 Май 2024 10:10 1.300 0.000 (0.00%)

Синергон Холдинг АД (SNRG / 6S7)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   479 720 438 1 381 428  
1. Разходи за материали   4 12 7 8 9  
2. Разходи за външни услуги   120 102 88 117 115  
3. Разходи за амортизации   17 18 17 17 13  
4. Разходи за възнаграждения   303 318 296 1 203 249  
5. Разходи за осигуровки   27 26 25 27 25  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   8 244 5 9 17  
обезценка на активи   168  
провизии    
II. Финансови разходи   51 88 42 96 66  
1. Разходи за лихви   51 47 41 35 66  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   41 1 61  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   530 808 480 1 477 494  
В. Печалба от дейността   0 4 670 1 332 15 249 388  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   530 808 480 1 477 494  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 4 670 1 332 15 249 388  
V. Разходи за данъци   0 782 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   782  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 3 888 1 332 15 249 388  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 3 888 1 332 15 249 388  
Всичко (Г+ V + Е):   530 5 478 1 812 16 726 882  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   138 138 146 138 138  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   132 132 132 132 132  
4. Други   6 6 14 6 6  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   376 5 340 1 666 16 588 744  
1. Приходи от лихви   376 346 341 297 235  
2. Приходи от дивиденти   - 0 0 16 200 100  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 1 107 -409 409  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   - 4 994 218 500  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   514 5 478 1 812 16 726 882  
В. Загуба от дейността   16 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   514 5 478 1 812 16 726 882  
Д. Загуба преди облагане с данъци   16 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   16 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   16 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   530 5 478 1 812 16 726 882