Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 28 Септември 2022
 
23 Септември 2022 16:43 0.750 0.070 (8.54%)

Синергон Холдинг АД (SNRG / 6S7)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   414 309 583 261 300  
1. Разходи за материали   7 6 7 6 6  
2. Разходи за външни услуги   91 99 78 54 85  
3. Разходи за амортизации   10 11 11 10 11  
4. Разходи за възнаграждения   273 163 186 163 167  
5. Разходи за осигуровки   25 22 22 23 23  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   8 8 279 5 8  
обезценка на активи   20  
провизии    
II. Финансови разходи   95 109 1 259 183 161  
1. Разходи за лихви   100 109 165 188 160  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -5  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 094 -5 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   509 418 1 842 444 461  
В. Печалба от дейността   173 0 532 0 62  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   509 418 1 842 444 461  
Д. Печалба преди облагане с данъци   173 0 532 0 62  
V. Разходи за данъци   0 0 18 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   18  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   173 0 514 0 62  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   173 0 514 0 62  
Всичко (Г+ V + Е):   621 418 2 344 444 461  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   129 78 79 78 78  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   123 72 72 72 72  
4. Други   6 6 7 6 6  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   553 279 2 295 340 445  
1. Приходи от лихви   270 279 327 340 318  
2. Приходи от дивиденти   283 0 0 127  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 968  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   682 357 2 374 418 523  
В. Загуба от дейността   0 61 0 26 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   682 357 2 374 418 523  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 61 0 26 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 61 0 26 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 61 0 26 0  
Всичко (Г + E):   621 418 2 344 444 461