Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Януари 2022
 
14 Януари 2022 14:11 0.665 0.015 (2.21%)

Синергон Холдинг АД (SNRG / 6S7)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   261 300 302 1 771 257  
1. Разходи за материали   6 6 4 4 7  
2. Разходи за външни услуги   54 85 100 176 55  
3. Разходи за амортизации   10 11 11 10 11  
4. Разходи за възнаграждения   163 167 159 174 157  
5. Разходи за осигуровки   23 23 21 22 22  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   5 8 7 1 385 5  
обезценка на активи   1 378  
провизии    
II. Финансови разходи   183 161 154 5 786 151  
1. Разходи за лихви   188 160 154 154 154  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -775  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   -5 1 - 5 632 772  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   444 461 456 7 557 408  
В. Печалба от дейността   0 62 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   444 461 456 7 557 408  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 62 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 -703 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -703  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 62 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 62 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   444 461 456 387 402  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   78 78 78 78 86  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   72 72 72 72 79  
4. Други   6 6 6 6 7  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   340 445 312 309 316  
1. Приходи от лихви   340 318 312 309 316  
2. Приходи от дивиденти   0 127 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   418 523 390 387 402  
В. Загуба от дейността   26 0 66 7 170 6  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   418 523 390 387 402  
Д. Загуба преди облагане с данъци   26 0 66 7 170 6  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   26 0 66 6 467 6  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   26 0 66 6 467 6  
Всичко (Г + E):   444 461 456 387 402