Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Септември 2021
 
27 Септември 2021 16:17 0.840 0.160 (23.53%)

Синергон Холдинг АД (SNRG / 6S7)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   300 302 1 771 257 314  
1. Разходи за материали   6 4 4 7 7  
2. Разходи за външни услуги   85 100 176 55 77  
3. Разходи за амортизации   11 11 10 11 10  
4. Разходи за възнаграждения   167 159 174 157 142  
5. Разходи за осигуровки   23 21 22 22 21  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   8 7 1 385 5 57  
обезценка на активи   1 378  
провизии    
II. Финансови разходи   161 154 5 786 151 960  
1. Разходи за лихви   160 154 154 154 185  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -775 775  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 - 5 632 772 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   461 456 7 557 408 1 274  
В. Печалба от дейността   62 0 0 0 29 954  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   461 456 7 557 408 1 274  
Д. Печалба преди облагане с данъци   62 0 0 0 29 954  
V. Разходи за данъци   0 0 -703 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -703  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   62 0 0 0 29 954  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   62 0 0 0 29 954  
Всичко (Г+ V + Е):   461 456 387 402 30 974  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   78 78 78 86 96  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   72 72 72 79 93  
4. Други   6 6 6 7 3  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   445 312 309 316 31 132  
1. Приходи от лихви   318 312 309 316 314  
2. Приходи от дивиденти   127 0 0 30 818  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   523 390 387 402 31 228  
В. Загуба от дейността   0 66 7 170 6 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   523 390 387 402 31 228  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 66 7 170 6 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 66 6 467 6 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 66 6 467 6 0  
Всичко (Г + E):   461 456 387 402 30 974