Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 17 Октомври 2021
 
13 Октомври 2021 12:13 0.400 0.160 (66.67%)

Петрол АД (PET / 5PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   118 066 100 279 97 128 109 196 76 965  
1. Разходи за материали   984 842 1 115 864 818  
2. Разходи за външни услуги   8 959 8 513 9 188 9 102 8 620  
3. Разходи за амортизации   819 819 862 750 769  
4. Разходи за възнаграждения   4 356 3 670 3 883 3 782 2 993  
5. Разходи за осигуровки   851 731 856 818 708  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   101 818 85 601 80 336 93 683 62 899  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   279 103 888 197 158  
обезценка на активи   0 - 75 0 0  
провизии    
II. Финансови разходи   1 147 1 120 1 116 1 012 1 286  
1. Разходи за лихви   1 073 1 042 993 968 1 210  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   3 2  
4. Други   71 76 123 44 76  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   119 213 101 399 98 244 110 208 78 251  
В. Печалба от дейността   0 0 0 725 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   119 213 101 399 98 244 110 208 78 251  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 725 0  
V. Разходи за данъци   -62 -86 150 -23 -40  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -62 -86 150 -23 -40  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 748 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 748 0  
Всичко (Г+ V + Е):   119 151 101 313 98 394 110 185 78 211  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   116 996 97 928 93 827 109 603 75 298  
1. Продукция    
2. Стоки   115 347 95 187 92 214 108 280 74 425  
3. Услуги   1 307 1 145 986 1 062 846  
4. Други   342 1 596 627 261 27  
II. Приходи от финансирания   639 1 028 1 393 860 38  
в т.ч. от правителството   639 1 028 1 393 860 38  
III. Финансови приходи   365 371 621 470 489  
1. Приходи от лихви   365 371 624 462 490  
2. Приходи от дивиденти   0 7  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 -3 1 -1  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   118 000 99 327 95 841 110 933 75 825  
В. Загуба от дейността   1 213 2 072 2 403 0 2 426  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   118 000 99 327 95 841 110 933 75 825  
Д. Загуба преди облагане с данъци   1 213 2 072 2 403 0 2 426  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   1 151 1 986 2 553 0 2 386  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   1 151 1 986 2 553 0 2 386  
Всичко (Г + E):   119 151 101 313 98 394 110 185 78 211