Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Януари 2022
 
21 Януари 2022 12:06 0.400 0.130 (48.15%)

Петрол АД (PET / 5PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   146 813 118 066 100 279 97 128 109 196  
1. Разходи за материали   1 065 984 842 1 115 864  
2. Разходи за външни услуги   8 991 8 959 8 513 9 188 9 102  
3. Разходи за амортизации   821 819 819 862 750  
4. Разходи за възнаграждения   3 998 4 356 3 670 3 883 3 782  
5. Разходи за осигуровки   837 851 731 856 818  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   130 716 101 818 85 601 80 336 93 683  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   385 279 103 888 197  
обезценка на активи   0 0 - 75 0  
провизии    
II. Финансови разходи   1 108 1 147 1 120 1 116 1 012  
1. Разходи за лихви   1 008 1 073 1 042 993 968  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   5 3 2  
4. Други   95 71 76 123 44  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   147 921 119 213 101 399 98 244 110 208  
В. Печалба от дейността   2 442 0 0 0 725  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   147 921 119 213 101 399 98 244 110 208  
Д. Печалба преди облагане с данъци   2 442 0 0 0 725  
V. Разходи за данъци   76 -62 -86 150 -23  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   76 -62 -86 150 -23  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   2 366 0 0 0 748  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   2 366 0 0 0 748  
Всичко (Г+ V + Е):   147 997 119 151 101 313 98 394 110 185  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   149 991 116 996 97 928 93 827 109 603  
1. Продукция    
2. Стоки   148 347 115 347 95 187 92 214 108 280  
3. Услуги   1 323 1 307 1 145 986 1 062  
4. Други   321 342 1 596 627 261  
II. Приходи от финансирания   0 639 1 028 1 393 860  
в т.ч. от правителството   0 639 1 028 1 393 860  
III. Финансови приходи   372 365 371 621 470  
1. Приходи от лихви   367 365 371 624 462  
2. Приходи от дивиденти   0 7  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 0 -3 1  
5. Други   5  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   150 363 118 000 99 327 95 841 110 933  
В. Загуба от дейността   0 1 213 2 072 2 403 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   150 363 118 000 99 327 95 841 110 933  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 1 213 2 072 2 403 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 1 151 1 986 2 553 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 1 151 1 986 2 553 0  
Всичко (Г + E):   147 997 119 151 101 313 98 394 110 185