Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 8 Юни 2023
 
25 Май 2023 15:03 0.162 0.001 (0.62%)

Петрол АД (PET / 5PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2022 9/2022 6/2022 3/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   124 451 216 535 229 304 199 955 127 891  
1. Разходи за материали   1 309 2 092 2 159 1 612 1 722  
2. Разходи за външни услуги   5 206 667 10 420 7 708 7 633  
3. Разходи за амортизации   3 138 7 993 727 789 816  
4. Разходи за възнаграждения   4 225 4 368 3 994 4 051 3 820  
5. Разходи за осигуровки   1 239 1 361 1 103 913 783  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   109 143 197 284 210 709 184 616 113 039  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   191 2 770 192 266 78  
обезценка на активи   1 555  
провизии    
II. Финансови разходи   1 494 2 889 1 219 1 056 1 047  
1. Разходи за лихви   1 402 2 851 839 926 967  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   - -97 291 -5 5  
4. Други   92 135 89 135 75  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   125 945 219 424 230 523 201 011 128 938  
В. Печалба от дейността   0 4 254 6 547 3 726 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   125 945 219 424 230 523 201 011 128 938  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 4 254 6 547 3 726 0  
V. Разходи за данъци   -55 -200 114 53 -30  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -55 -200 114 53 -30  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 4 454 6 433 3 673 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 4 454 6 433 3 673 0  
Всичко (Г+ V + Е):   125 890 223 678 237 070 201 924 128 908  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   122 358 222 813 235 910 203 913 125 199  
1. Продукция    
2. Стоки   121 016 215 763 232 560 196 661 123 738  
3. Услуги   1 268 1 386 3 287 1 268 1 307  
4. Други   74 5 664 63 5 984 154  
II. Приходи от финансирания   138 493 1 000 255 554  
в т.ч. от правителството   138 493 1 000 255 554  
III. Финансови приходи   678 372 160 569 342  
1. Приходи от лихви   358 372 357 351 342  
2. Приходи от дивиденти   0 21  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   320 -218 218 -  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   123 174 223 678 237 070 204 737 126 095  
В. Загуба от дейността   2 771 0 0 0 2 843  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   123 174 223 678 237 070 204 737 126 095  
Д. Загуба преди облагане с данъци   2 771 0 0 0 2 843  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   2 716 0 0 0 2 813  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   2 716 0 0 0 2 813  
Всичко (Г + E):   125 890 223 678 237 070 201 924 128 908