Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 27 Февруари 2024
 
23 Февруари 2024 10:41 1.000 0.020 (2.04%)

Петрол АД (PET / 5PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   168 513 125 878 124 451 216 535 229 304  
1. Разходи за материали   1 015 1 088 1 309 2 092 2 159  
2. Разходи за външни услуги   5 360 5 870 5 206 667 10 420  
3. Разходи за амортизации   3 139 3 139 3 138 7 993 727  
4. Разходи за възнаграждения   4 293 4 417 4 225 4 368 3 994  
5. Разходи за осигуровки   1 269 1 305 1 239 1 361 1 103  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   153 262 109 726 109 143 197 284 210 709  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   175 333 191 2 770 192  
обезценка на активи   1 555  
провизии    
II. Финансови разходи   1 483 1 478 1 494 2 889 1 219  
1. Разходи за лихви   1 331 1 322 1 402 2 851 839  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   -27 27 - -97 291  
4. Други   179 129 92 135 89  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   169 996 127 356 125 945 219 424 230 523  
В. Печалба от дейността   1 614 0 0 4 254 6 547  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   169 996 127 356 125 945 219 424 230 523  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 614 0 0 4 254 6 547  
V. Разходи за данъци   -35 -61 -55 -200 114  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -35 -61 -55 -200 114  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 649 0 0 4 454 6 433  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 649 0 0 4 454 6 433  
Всичко (Г+ V + Е):   169 961 127 295 125 890 223 678 237 070  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   169 844 124 004 122 358 222 813 235 910  
1. Продукция    
2. Стоки   168 015 121 981 121 016 215 763 232 560  
3. Услуги   1 364 1 293 1 268 1 386 3 287  
4. Други   465 730 74 5 664 63  
II. Приходи от финансирания   0 3 138 493 1 000  
в т.ч. от правителството   0 3 138 493 1 000  
III. Финансови приходи   1 766 70 678 372 160  
1. Приходи от лихви   397 390 358 372 357  
2. Приходи от дивиденти   26 0 21  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   658  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   685 -320 320 -218  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   171 610 124 077 123 174 223 678 237 070  
В. Загуба от дейността   0 3 279 2 771 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   171 610 124 077 123 174 223 678 237 070  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 3 279 2 771 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 3 218 2 716 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 3 218 2 716 0 0  
Всичко (Г + E):   169 961 127 295 125 890 223 678 237 070