Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 2 Август 2021
 
15 Юли 2021 11:12 0.230 0.020 (8.00%)

Петрол АД (PET / 5PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   100 279 97 128 109 196 76 965 109 033  
1. Разходи за материали   842 1 115 864 818 895  
2. Разходи за външни услуги   8 513 9 188 9 102 8 620 9 197  
3. Разходи за амортизации   819 862 750 769 776  
4. Разходи за възнаграждения   3 670 3 883 3 782 2 993 3 556  
5. Разходи за осигуровки   731 856 818 708 711  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   85 601 80 336 93 683 62 899 93 540  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   103 888 197 158 358  
обезценка на активи   - 75 0 0 278  
провизии    
II. Финансови разходи   1 120 1 116 1 012 1 286 993  
1. Разходи за лихви   1 042 993 968 1 210 896  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   2  
4. Други   76 123 44 76 97  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   101 399 98 244 110 208 78 251 110 026  
В. Печалба от дейността   0 0 725 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   101 399 98 244 110 208 78 251 110 026  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 725 0 0  
V. Разходи за данъци   -86 150 -23 -40 -222  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -86 150 -23 -40 -222  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 748 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 748 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   101 313 98 394 110 185 78 211 109 804  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   97 928 93 827 109 603 75 298 107 480  
1. Продукция    
2. Стоки   95 187 92 214 108 280 74 425 106 367  
3. Услуги   1 145 986 1 062 846 990  
4. Други   1 596 627 261 27 123  
II. Приходи от финансирания   1 028 1 393 860 38  
в т.ч. от правителството   1 028 1 393 860 38  
III. Финансови приходи   371 621 470 489 582  
1. Приходи от лихви   371 624 462 490 579  
2. Приходи от дивиденти   0 7  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 -3 1 -1 3  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   99 327 95 841 110 933 75 825 108 062  
В. Загуба от дейността   2 072 2 403 0 2 426 1 964  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   99 327 95 841 110 933 75 825 108 062  
Д. Загуба преди облагане с данъци   2 072 2 403 0 2 426 1 964  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   1 986 2 553 0 2 386 1 742  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   1 986 2 553 0 2 386 1 742  
Всичко (Г + E):   101 313 98 394 110 185 78 211 109 804