Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 3 Март 2021
 
24 Февруари 2021 13:02 0.250 0.000 (0.00%)

Петрол АД (PET / 5PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2020 6/2020 3/2020 12/2019  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   97 003 109 196 76 965 109 033  
1. Разходи за материали   1 082 864 818 895  
2. Разходи за външни услуги   9 132 9 102 8 620 9 197  
3. Разходи за амортизации   881 750 769 776  
4. Разходи за възнаграждения   3 869 3 782 2 993 3 556  
5. Разходи за осигуровки   854 818 708 711  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   80 429 93 683 62 899 93 540  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   756 197 158 358  
обезценка на активи   -2 0 0 278  
провизии    
II. Финансови разходи   1 129 1 012 1 286 993  
1. Разходи за лихви   1 017 968 1 210 896  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0  
4. Други   112 44 76 97  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   98 132 110 208 78 251 110 026  
В. Печалба от дейността   0 725 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   98 132 110 208 78 251 110 026  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 725 0 0  
V. Разходи за данъци   -46 -23 -40 -222  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -46 -23 -40 -222  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 748 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 748 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   98 086 110 185 78 211 109 804  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   93 784 109 603 75 298 107 480  
1. Продукция    
2. Стоки   92 214 108 280 74 425 106 367  
3. Услуги   965 1 062 846 990  
4. Други   605 261 27 123  
II. Приходи от финансирания   1 384 860 38  
в т.ч. от правителството   1 384 860 38  
III. Финансови приходи   426 470 489 582  
1. Приходи от лихви   429 462 490 579  
2. Приходи от дивиденти   0 7  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   -3 1 -1 3  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   95 594 110 933 75 825 108 062  
В. Загуба от дейността   2 538 0 2 426 1 964  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   95 594 110 933 75 825 108 062  
Д. Загуба преди облагане с данъци   2 538 0 2 426 1 964  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   2 492 0 2 386 1 742  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   2 492 0 2 386 1 742  
Всичко (Г + E):   98 086 110 185 78 211 109 804