Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Юли 2022
 
04 Юли 2022 10:49 0.159 0.089 (35.89%)

Петрол АД (PET / 5PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2021 9/2021 6/2021 3/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   127 891 153 517 146 813 118 066 100 279  
1. Разходи за материали   1 722 2 133 1 065 984 842  
2. Разходи за външни услуги   7 633 9 020 8 991 8 959 8 513  
3. Разходи за амортизации   816 756 821 819 819  
4. Разходи за възнаграждения   3 820 3 865 3 998 4 356 3 670  
5. Разходи за осигуровки   783 797 837 851 731  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   113 039 117 390 130 716 101 818 85 601  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   78 19 556 385 279 103  
обезценка на активи   18 877 0 0 -  
провизии    
II. Финансови разходи   1 047 1 276 1 108 1 147 1 120  
1. Разходи за лихви   967 1 161 1 008 1 073 1 042  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   5 5 5 3 2  
4. Други   75 110 95 71 76  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   128 938 154 793 147 921 119 213 101 399  
В. Печалба от дейността   0 0 2 442 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   128 938 154 793 147 921 119 213 101 399  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 2 442 0 0  
V. Разходи за данъци   -30 -1 993 76 -62 -86  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -30 -1 993 76 -62 -86  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 2 366 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 2 366 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   128 908 152 800 147 997 119 151 101 313  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   125 199 131 356 149 991 116 996 97 928  
1. Продукция    
2. Стоки   123 738 129 410 148 347 115 347 95 187  
3. Услуги   1 307 1 175 1 323 1 307 1 145  
4. Други   154 771 321 342 1 596  
II. Приходи от финансирания   554 323 0 639 1 028  
в т.ч. от правителството   554 323 0 639 1 028  
III. Финансови приходи   342 359 372 365 371  
1. Приходи от лихви   342 359 367 365 371  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   - 0 0 0 0  
5. Други   0 5  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   126 095 132 038 150 363 118 000 99 327  
В. Загуба от дейността   2 843 22 755 0 1 213 2 072  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   126 095 132 038 150 363 118 000 99 327  
Д. Загуба преди облагане с данъци   2 843 22 755 0 1 213 2 072  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   2 813 20 762 0 1 151 1 986  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   2 813 20 762 0 1 151 1 986  
Всичко (Г + E):   128 908 152 800 147 997 119 151 101 313