Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Юли 2024
 
19 Юли 2024 12:15 0.950 0.000 (0.00%)

Петрол АД (PET / 5PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   114 145 135 125 168 513 125 878 124 451  
1. Разходи за материали   811 1 146 1 015 1 088 1 309  
2. Разходи за външни услуги   5 038 5 749 5 360 5 870 5 206  
3. Разходи за амортизации   2 388 171 3 139 3 139 3 138  
4. Разходи за възнаграждения   4 053 3 914 4 293 4 417 4 225  
5. Разходи за осигуровки   1 164 1 127 1 269 1 305 1 239  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   100 602 117 905 153 262 109 726 109 143  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   89 5 113 175 333 191  
обезценка на активи   4 419  
провизии    
II. Финансови разходи   4 727 4 375 1 483 1 478 1 494  
1. Разходи за лихви   4 646 4 002 1 331 1 322 1 402  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   48 -27 27 -  
4. Други   81 325 179 129 92  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   118 872 139 500 169 996 127 356 125 945  
В. Печалба от дейността   0 0 1 614 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   118 872 139 500 169 996 127 356 125 945  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 1 614 0 0  
V. Разходи за данъци   34 -624 -35 -61 -55  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   34 -624 -35 -61 -55  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 1 649 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 1 649 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   118 906 138 876 169 961 127 295 125 890  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   114 570 135 085 169 844 124 004 122 358  
1. Продукция    
2. Стоки   112 878 133 457 168 015 121 981 121 016  
3. Услуги   1 423 1 423 1 364 1 293 1 268  
4. Други   269 205 465 730 74  
II. Приходи от финансирания   - 1 0 3 138  
в т.ч. от правителството   - 1 0 3 138  
III. Финансови приходи   1 897 407 1 766 70 678  
1. Приходи от лихви   1 880 1 750 397 390 358  
2. Приходи от дивиденти   0 26  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -658 658  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   17 -685 685 -320 320  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   116 467 135 493 171 610 124 077 123 174  
В. Загуба от дейността   2 405 4 007 0 3 279 2 771  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   116 467 135 493 171 610 124 077 123 174  
Д. Загуба преди облагане с данъци   2 405 4 007 0 3 279 2 771  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   2 439 3 383 0 3 218 2 716  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   2 439 3 383 0 3 218 2 716  
Всичко (Г + E):   118 906 138 876 169 961 127 295 125 890