Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Юли 2024
 
11 Юли 2024 10:10 0.860 0.000 (0.00%)

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP / 6F3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2022 3/2022 12/2021 9/2021  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   2 010 2 187 1 166 1 886  
1. Разходи за материали   3 44 9 0  
2. Разходи за външни услуги   957 576 322 444  
3. Разходи за амортизации   201 190 181 157  
4. Разходи за възнаграждения   42 35 35 39  
5. Разходи за осигуровки   3 4 3 4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   703 1 094 541 995  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   101 244 75 247  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   183 170 147 122  
1. Разходи за лихви   162 152 131 117  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 1  
4. Други   21 18 15 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   2 193 2 357 1 313 2 008  
В. Печалба от дейността   550 813 762 129  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   2 193 2 357 1 313 2 008  
Д. Печалба преди облагане с данъци   550 813 762 129  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   550 813 762 129  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   550 813 762 129  
Всичко (Г+ V + Е):   2 743 3 170 2 075 2 008  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 743 3 170 2 075 1 987  
1. Продукция   1 046 1 537 576 1 024  
2. Стоки   10 39 2 16  
3. Услуги   1 674 1 594 1 497 946  
4. Други   13 1  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 150  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   1  
5. Други   149  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 743 3 170 2 075 2 137  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 743 3 170 2 075 2 137  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   2 743 3 170 2 075 2 008