Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 28 Септември 2022
 
27 Септември 2022 12:07 0.835 0.035 (4.02%)

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP / 6F3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2021 9/2021  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 166 1 886  
1. Разходи за материали   9 0  
2. Разходи за външни услуги   322 444  
3. Разходи за амортизации   181 157  
4. Разходи за възнаграждения   35 39  
5. Разходи за осигуровки   3 4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   541 995  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   75 247  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   147 122  
1. Разходи за лихви   131 117  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1  
4. Други   15 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 313 2 008  
В. Печалба от дейността   762 129  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 313 2 008  
Д. Печалба преди облагане с данъци   762 129  
V. Разходи за данъци   0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   762 129  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна печалба за периода   762 129  
Всичко (Г+ V + Е):   2 075 2 008  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 075 1 987  
1. Продукция   576 1 024  
2. Стоки   2 16  
3. Услуги   1 497 946  
4. Други   1  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 150  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   1  
5. Други   149  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 075 2 137  
В. Загуба от дейността   0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 075 2 137  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0  
Всичко (Г + E):   2 075 2 008