Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 17 Октомври 2021
 
08 Октомври 2021 16:26 0.740 0.040 (5.71%)

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP / 6F3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2018 6/2018 3/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   14 818 974 877 911 -  
1. Разходи за материали   0 2 0 1 -  
2. Разходи за външни услуги   1 783 442 513 634 -  
3. Разходи за амортизации   63 66 65 71 -  
4. Разходи за възнаграждения   44 53 34 33 -  
5. Разходи за осигуровки   3 4 5 5 -  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   12 857 313 209 167 -  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   68 94 51 - -  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   40 42 42 53 -  
1. Разходи за лихви   39 40 42 42 -  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 1 - -  
4. Други   1 1 0 11 -  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   14 858 1 016 919 964 -  
В. Печалба от дейността   1 948 655 0 287 -  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   14 858 1 016 919 964 -  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 948 655 0 287 -  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 -  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 948 655 0 287 -  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 948 655 0 287 -  
Всичко (Г+ V + Е):   16 806 1 671 817 1 251 -  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   16 806 1 671 817 1 251 -  
1. Продукция   16 292 622 383 156 -  
2. Стоки    
3. Услуги   506 1 048 324 1 094 -  
4. Други   8 1 110 1 -  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 -  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   16 806 1 671 817 1 251 -  
В. Загуба от дейността   0 0 102 0 -  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   16 806 1 671 817 1 251 -  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 102 0 -  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 102 0 -  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 102 0 -  
Всичко (Г + E):   16 806 1 671 817 1 251 -