Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 23 Февруари 2024
 
21 Февруари 2024 13:06 0.950 0.000 (0.00%)

Експат Бета АДСИЦ (XBT / E7P)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2016 9/2016 6/2016 3/2016  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   614 64 108 0 56  
1. Разходи за материали   -  
2. Разходи за външни услуги   105 60 99 0 52  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   10 4 9 0 4  
5. Разходи за осигуровки    
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   490 -  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   9 -  
обезценка на активи   - -  
провизии   -  
II. Финансови разходи   0 0 1 0 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   - 0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   614 64 109 0 56  
В. Печалба от дейността   0 22 0 0 98  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   614 64 109 0 56  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 22 0 0 98  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 22 0 0 98  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 22 0 0 98  
Всичко (Г+ V + Е):   614 76 11 0 154  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   599 86 1 0 154  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   - 0 -153 0 154  
4. Други   599 86 154 -  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   599 86 1 0 154  
В. Загуба от дейността   15 0 108 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   599 86 1 0 154  
Д. Загуба преди облагане с данъци   15 0 108 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   15 0 108 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   15 0 108 0 0  
Всичко (Г + E):   614 76 11 0 154