Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Юни 2024
 
28 Май 2024 15:48 0.950 0.000 (0.00%)

Експат Бета АДСИЦ (XBT / E7P)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Борсов код: XBT / E7PПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100018081Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 200059488Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1000, бул. Г. С. Раковски № 96 А
Телефони02/9801881
Факс02/9807472
E-mailoffice@expat.bg
Сайт на компаниятаwww.expat.bg
 
Общ брой акции 5 143 190
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 0
Ръководство Андрей Людмилов Брешков, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Андрей Людмилов Брешков
Марина Пламенова Тодорова
Мария Йорданова Дивизиева
Директор за връзки с инвеститорите Никола Симеонов Янков
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2017 0.0133 0.012635 28.06.2018
 

Разпределение на акционерен капитал

ПОЛ ДЖЕРАРД КИМБАЛ 19.23%
"ДАР ФИНАНС" ЕООД 13.03%
"ЕКСПАТ ГРУП" ЕООД 11.67%
"АКТИВ ГРУП" ЕООД 5.83%
 

Участия в други компании