Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Юли 2022
 
30 Юни 2022 15:53 0.900 0.022 (2.51%)

Химимпорт АД (CHIM / 6C4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2021 9/2021 6/2021 3/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   604 1 377 547 1 232 679  
1. Разходи за материали   11 13 10 8 7  
2. Разходи за външни услуги   279 956 191 859 243  
3. Разходи за амортизации   88 87 88 87 88  
4. Разходи за възнаграждения   166 229 170 175 176  
5. Разходи за осигуровки   26 31 27 26 27  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   34 61 61 77 138  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   2 063 1 479 990 1 166 698  
1. Разходи за лихви   837 1 471 986 1 127 686  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 189 0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 1 0 6  
4. Други   36 7 4 33 12  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   2 667 2 856 1 537 2 398 1 377  
В. Печалба от дейността   7 640 4 503 5 165 5 967 8 230  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   2 667 2 856 1 537 2 398 1 377  
Д. Печалба преди облагане с данъци   7 640 4 503 5 165 5 967 8 230  
V. Разходи за данъци   -108 1 015 500 307 725  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   - -360 0 -479 725  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -108 1 375 500 786  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   7 748 3 488 4 665 5 660 7 505  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   7 748 3 488 4 665 5 660 7 505  
Всичко (Г+ V + Е):   10 307 7 359 6 702 8 365 9 607  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   488 -2 207 356 4 783 363  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   478 452 353 1 260 363  
4. Други   10 -2 659 3 3 523 -  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   9 819 9 566 6 346 3 582 9 244  
1. Приходи от лихви   766 942 1 343 1 425 1 466  
2. Приходи от дивиденти   0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   9 050 8 620 5 000 2 153 7 772  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   3 4 3 4 6  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   10 307 7 359 6 702 8 365 9 607  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   10 307 7 359 6 702 8 365 9 607  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   10 307 7 359 6 702 8 365 9 607