Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 17 Януари 2022
 
17 Януари 2022 17:00 0.914 0.022 (2.35%)

Химимпорт АД (CHIM / 6C4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   547 1 232 679 919 1 145  
1. Разходи за материали   10 8 7 8 13  
2. Разходи за външни услуги   191 859 243 519 260  
3. Разходи за амортизации   88 87 88 89 89  
4. Разходи за възнаграждения   170 175 176 228 718  
5. Разходи за осигуровки   27 26 27 31 29  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   61 77 138 44 36  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   990 1 166 698 898 4 280  
1. Разходи за лихви   986 1 127 686 1 609 917  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 -726 3 349  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 6 7 9  
4. Други   4 33 12 8 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 537 2 398 1 377 1 817 5 425  
В. Печалба от дейността   5 165 5 967 8 230 5 725 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 537 2 398 1 377 1 817 5 425  
Д. Печалба преди облагане с данъци   5 165 5 967 8 230 5 725 0  
V. Разходи за данъци   500 307 725 528 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 -479 725 -181 -505  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   500 786 709 505  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   4 665 5 660 7 505 5 197 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   4 665 5 660 7 505 5 197 0  
Всичко (Г+ V + Е):   6 702 8 365 9 607 7 542 1 841  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   356 4 783 363 556 359  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   353 1 260 363 556 359  
4. Други   3 3 523 - 0 0  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   6 346 3 582 9 244 6 986 1 482  
1. Приходи от лихви   1 343 1 425 1 466 1 485 1 479  
2. Приходи от дивиденти   11 500 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   5 000 2 153 7 772 -5 999 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   3 4 6 0 3  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   6 702 8 365 9 607 7 542 1 841  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 3 584  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   6 702 8 365 9 607 7 542 1 841  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 3 584  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 3 584  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 3 584  
Всичко (Г + E):   6 702 8 365 9 607 7 542 1 841