Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 19 Януари 2021
 
19 Януари 2021 17:00 0.910 0.010 (1.09%)

Химимпорт АД (6C4 / CHIM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2020 3/2020 12/2019 9/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 145 639 1 829 1 003 508  
1. Разходи за материали   13 10 1 8 7  
2. Разходи за външни услуги   260 288 363 685 256  
3. Разходи за амортизации   89 90 90 2 5  
4. Разходи за възнаграждения   718 191 1 299 212 185  
5. Разходи за осигуровки   29 30 29 28 28  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   36 30 47 68 27  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   4 280 4 647 3 986 5 018 4 168  
1. Разходи за лихви   917 1 251 747 1 439 724  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   3 349 3 338 3 209 3 548 3 432  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   9 4 - 7 1  
4. Други   5 54 30 24 11  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   5 425 5 286 5 815 6 021 4 676  
В. Печалба от дейността   0 9 847 9 852 1 201 1 184  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   5 425 5 286 5 815 6 021 4 676  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 9 847 9 852 1 201 1 184  
V. Разходи за данъци   0 -185 690 -342 -131  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -505 -185 690 -537 212  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   505 - 195 -343  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 10 032 9 162 1 543 1 315  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 10 032 9 162 1 543 1 315  
Всичко (Г+ V + Е):   1 841 15 133 15 667 7 222 5 860  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   359 397 357 788 346  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   359 397 357 786 346  
4. Други   0 0 - 2 0  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 482 14 736 15 310 6 434 5 514  
1. Приходи от лихви   1 479 1 347 1 793 -3 187 3 011  
2. Приходи от дивиденти   0 0 3 760 2 496  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 13 388 13 513 5 859 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   3 1 4 2 7  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 841 15 133 15 667 7 222 5 860  
В. Загуба от дейността   3 584 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 841 15 133 15 667 7 222 5 860  
Д. Загуба преди облагане с данъци   3 584 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   3 584 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   3 584 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 841 15 133 15 667 7 222 5 860