Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 16 Април 2021
 
15 Април 2021 14:47 0.948 0.024 (2.60%)

Химимпорт АД (CHIM / 6C4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2020 6/2020 3/2020 12/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   919 1 145 639 1 829 1 991  
1. Разходи за материали   8 13 10 1 18  
2. Разходи за външни услуги   519 260 288 363 1 080  
3. Разходи за амортизации   89 89 90 90 351  
4. Разходи за възнаграждения   228 718 191 1 299 216  
5. Разходи за осигуровки   31 29 30 29 28  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   44 36 30 47 298  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   898 4 280 4 647 3 986 4 612  
1. Разходи за лихви   1 609 917 1 251 747 1 742  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -726 3 349 3 338 3 209 2 839  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   7 9 4 - 7  
4. Други   8 5 54 30 24  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 817 5 425 5 286 5 815 6 603  
В. Печалба от дейността   5 725 0 9 847 9 852 1 456  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 817 5 425 5 286 5 815 6 603  
Д. Печалба преди облагане с данъци   5 725 0 9 847 9 852 1 456  
V. Разходи за данъци   528 0 -185 690 -220  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -181 -505 -185 690 -539  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   709 505 - 319  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   5 197 0 10 032 9 162 1 676  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   5 197 0 10 032 9 162 1 676  
Всичко (Г+ V + Е):   7 542 1 841 15 133 15 667 8 059  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   556 359 397 357 788  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   556 359 397 357 786  
4. Други   0 0 0 - 2  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   6 986 1 482 14 736 15 310 7 271  
1. Приходи от лихви   1 485 1 479 1 347 1 793 -2 710  
2. Приходи от дивиденти   11 500 0 0 3 760  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -5 999 0 13 388 13 513 6 219  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 3 1 4 2  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   7 542 1 841 15 133 15 667 8 059  
В. Загуба от дейността   0 3 584 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   7 542 1 841 15 133 15 667 8 059  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 3 584 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 3 584 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 3 584 0 0 0  
Всичко (Г + E):   7 542 1 841 15 133 15 667 8 059