Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 5 Декември 2022
 
05 Декември 2022 16:40 0.774 0.024 (3.01%)

Химимпорт АД (CHIM / 6C4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2022 3/2022 12/2021 9/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   619 957 604 1 377 547  
1. Разходи за материали   8 9 11 13 10  
2. Разходи за външни услуги   291 588 279 956 191  
3. Разходи за амортизации   87 87 88 87 88  
4. Разходи за възнаграждения   172 167 166 229 170  
5. Разходи за осигуровки   26 26 26 31 27  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   35 80 34 61 61  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 367 880 2 063 1 479 990  
1. Разходи за лихви   873 874 837 1 471 986  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   489 0 1 189 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 3 1 1 0  
4. Други   5 3 36 7 4  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 986 1 837 2 667 2 856 1 537  
В. Печалба от дейността   5 500 6 145 7 640 4 503 5 165  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 986 1 837 2 667 2 856 1 537  
Д. Печалба преди облагане с данъци   5 500 6 145 7 640 4 503 5 165  
V. Разходи за данъци   774 609 -108 1 015 500  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   - -360 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   774 609 -108 1 375 500  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   4 726 5 536 7 748 3 488 4 665  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   4 726 5 536 7 748 3 488 4 665  
Всичко (Г+ V + Е):   7 486 7 982 10 307 7 359 6 702  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   483 972 488 -2 207 356  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   480 471 478 452 353  
4. Други   3 501 10 -2 659 3  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   7 003 7 010 9 819 9 566 6 346  
1. Приходи от лихви   1 568 1 911 766 942 1 343  
2. Приходи от дивиденти   -75 5 086 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   5 500 0 9 050 8 620 5 000  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   10 13 3 4 3  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   7 486 7 982 10 307 7 359 6 702  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   7 486 7 982 10 307 7 359 6 702  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   7 486 7 982 10 307 7 359 6 702