Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
17 Май 2024 17:00 0.735 0.015 (2.08%)

Химимпорт АД (CHIM / 6C4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   862 3 047 1 121 798 974  
1. Разходи за материали   10 9 12 7 10  
2. Разходи за външни услуги   450 450 683 440 591  
3. Разходи за амортизации   88 89 89 89 89  
4. Разходи за възнаграждения   206 284 202 188 174  
5. Разходи за осигуровки   33 40 32 30 26  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   75 2 175 103 44 84  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   2 603 20 802 774 640 2 495  
1. Разходи за лихви   807 1 401 753 599 726  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 790 19 387 10 0 1 753  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 6 3 4 6  
4. Други   6 8 8 37 10  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   3 465 23 849 1 895 1 438 3 469  
В. Печалба от дейността   8 834 7 649 3 872 5 644 8 704  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   3 465 23 849 1 895 1 438 3 469  
Д. Печалба преди облагане с данъци   8 834 7 649 3 872 5 644 8 704  
V. Разходи за данъци   1 2 153 23 107 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   1 302  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   1 851 23 107 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   8 833 5 496 3 849 5 537 8 704  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   8 833 5 496 3 849 5 537 8 704  
Всичко (Г+ V + Е):   12 299 31 498 5 767 7 082 12 173  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   485 4 575 477 479 504  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   485 4 293 477 479 486  
4. Други   - 282 0 0 18  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   11 814 26 923 5 290 6 603 11 669  
1. Приходи от лихви   1 632 1 604 1 617 1 599 1 590  
2. Приходи от дивиденти   3 200 1 200 405 0 1 500  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   6 982 24 118 3 262 5 000 8 576  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 1 6 4 3  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   12 299 31 498 5 767 7 082 12 173  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   12 299 31 498 5 767 7 082 12 173  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   12 299 31 498 5 767 7 082 12 173