Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 26 Октомври 2021
 
15 Октомври 2021 14:52 37.000 5.000 (11.90%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR / 5CK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   20 28 331 25 52  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   18 20 11 16 31  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   1 1 1 2 1  
5. Разходи за осигуровки   1 1 -1 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   0 7 318 8 19  
обезценка на активи    
провизии   41  
II. Финансови разходи   0 0 0 0 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други    
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   20 28 331 25 52  
В. Печалба от дейността   28 17 77 31 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   20 28 331 25 52  
Д. Печалба преди облагане с данъци   28 17 77 31 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   28 17 77 31 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   28 17 77 31 0  
Всичко (Г+ V + Е):   48 45 402 25 52  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   48 45 408 56 23  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   23 23 23 23 23  
4. Други   25 22 385 33  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   48 45 408 56 23  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 29  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   48 45 408 56 23  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 29  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 29  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 29  
Всичко (Г + E):   48 45 402 25 52