Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 23 Февруари 2024
 
19 Февруари 2024 15:54 50.500 0.000 (0.00%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR / 5CK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   619 15 36 41 338  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   21 10 20 35 39  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   4 4 4 4 4  
5. Разходи за осигуровки   0 1 0 1 0  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   594 0 12 1 295  
обезценка на активи   318  
провизии    
II. Финансови разходи   0 0 0 0 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други    
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   619 15 36 41 338  
В. Печалба от дейността   654 7 0 0 258  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   619 15 36 41 338  
Д. Печалба преди облагане с данъци   654 7 0 0 258  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   654 7 0 0 258  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   654 7 0 0 258  
Всичко (Г+ V + Е):   1 264 15 36 41 596  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 273 22 28 33 596  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   25 13 17 20 29  
4. Други   1 248 9 11 13 567  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 273 22 28 33 596  
В. Загуба от дейността   0 0 8 8 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 273 22 28 33 596  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 8 8 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 8 8 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 8 8 0  
Всичко (Г + E):   1 264 15 36 41 596