Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
31 Януари 2023 17:00 48.000 0.000 (0.00%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR / 5CK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2022 3/2022 12/2021 9/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   86 17 34 533 10  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   12 15 33 17 9  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   3 2 1 2 1  
5. Разходи за осигуровки   1 0 0  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   70 - 514 0  
обезценка на активи    
провизии   193  
II. Финансови разходи   0 0 0 1 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   86 17 34 534 10  
В. Печалба от дейността   256 30 10 0 227  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   86 17 34 534 10  
Д. Печалба преди облагане с данъци   256 30 10 0 227  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   256 30 10 0 227  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   256 30 10 0 227  
Всичко (Г+ V + Е):   342 47 44 451 237  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   342 47 44 451 237  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   7 32 29 23 23  
4. Други   335 15 15 428 214  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   342 47 44 451 237  
В. Загуба от дейността   0 0 0 83 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   342 47 44 451 237  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 83 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 83 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 83 0  
Всичко (Г + E):   342 47 44 451 237