Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 6 Май 2021
 
08 Април 2021 10:12 42.000 8.000 (16.00%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR / 5CK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2020 6/2020 3/2020 12/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   136 25 52 31 497  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   10 16 31 28 11  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   1 2 1 1 1  
5. Разходи за осигуровки   1 -1 1 0  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   124 8 19 2 485  
обезценка на активи    
провизии   200  
II. Финансови разходи   0 0 0 0 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други    
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   136 25 52 31 497  
В. Печалба от дейността   139 31 0 0 412  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   136 25 52 31 497  
Д. Печалба преди облагане с данъци   139 31 0 0 412  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   139 31 0 0 412  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   139 31 0 0 412  
Всичко (Г+ V + Е):   269 25 52 31 909  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   275 56 23 23 909  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   23 23 23 23 22  
4. Други   252 33 887  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   275 56 23 23 909  
В. Загуба от дейността   0 0 29 8 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   275 56 23 23 909  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 29 8 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 29 8 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 29 8 0  
Всичко (Г + E):   269 25 52 31 909