Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Юли 2024
 
17 Юни 2024 13:47 51.500 0.500 (0.98%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR / 5CK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   41 668 15 36 41  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   36 21 10 20 35  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   4 4 4 4 4  
5. Разходи за осигуровки   1 0 1 0 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   - 643 0 12 1  
обезценка на активи    
провизии   324  
II. Финансови разходи   0 0 0 0 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други    
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   41 668 15 36 41  
В. Печалба от дейността   0 218 7 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   41 668 15 36 41  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 218 7 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 218 7 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 218 7 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   41 877 15 36 41  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   22 886 22 28 33  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   13 25 13 17 20  
4. Други   9 861 9 11 13  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   22 886 22 28 33  
В. Загуба от дейността   19 0 0 8 8  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   22 886 22 28 33  
Д. Загуба преди облагане с данъци   19 0 0 8 8  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   19 0 0 8 8  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   19 0 0 8 8  
Всичко (Г + E):   41 877 15 36 41