Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 16 Януари 2021
 
29 Декември 2020 17:00 47.800 0.000 (0.00%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (5CK / CCBRE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2020 3/2020 12/2019 9/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   25 52 31 497 11  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   16 31 28 11 9  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   2 1 1 1 2  
5. Разходи за осигуровки   -1 1 0 0  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   8 19 2 485  
обезценка на активи    
провизии   200  
II. Финансови разходи   0 0 0 0 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други    
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   25 52 31 497 11  
В. Печалба от дейността   31 0 0 412 12  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   25 52 31 497 11  
Д. Печалба преди облагане с данъци   31 0 0 412 12  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   31 0 0 412 12  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   31 0 0 412 12  
Всичко (Г+ V + Е):   25 52 31 909 23  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   56 23 23 909 23  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   23 23 23 22 23  
4. Други   33 887  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   56 23 23 909 23  
В. Загуба от дейността   0 29 8 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   56 23 23 909 23  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 29 8 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 29 8 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 29 8 0 0  
Всичко (Г + E):   25 52 31 909 23