Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 17 Август 2022
 
01 Август 2022 10:30 46.000 1.000 (2.22%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR / 5CK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   17 34 533 10 20  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   15 33 17 9 18  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   2 1 2 1 1  
5. Разходи за осигуровки   0 0 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   - 514 0 0  
обезценка на активи    
провизии   193  
II. Финансови разходи   0 0 1 0 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   17 34 534 10 20  
В. Печалба от дейността   30 10 0 227 28  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   17 34 534 10 20  
Д. Печалба преди облагане с данъци   30 10 0 227 28  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   30 10 0 227 28  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   30 10 0 227 28  
Всичко (Г+ V + Е):   47 44 451 237 48  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   47 44 451 237 48  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   32 29 23 23 23  
4. Други   15 15 428 214 25  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   47 44 451 237 48  
В. Загуба от дейността   0 0 83 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   47 44 451 237 48  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 83 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 83 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 83 0 0  
Всичко (Г + E):   47 44 451 237 48