Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 13 Юни 2024
 
16 Май 2024 15:28 51.000 0.000 (0.00%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR / 5CK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Борсов код: CCBR / 5CKПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100120051Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 131550406Принадлежност към индекс: BG REIT
 
Адрес за кореспонденция София, ул. "Стефан Караджа" 2
Телефони(+359) 02/9801611/вътр.279
Факс
E-mailivanov@ccbam.bg
Сайт на компаниятаwww.ccbrealestatefund.com
 
Общ брой акции 1 077 193
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1
Ръководство Миролюб Иванов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Нина Нейчева Нейчева- зам.- предеседател на СД
Велислава Георгиева Балтова- председател на СД
Миролюб Панчев Иванов- Изпълнителен директор
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2015 0.4 0.38 30.06.2016
2014 0.51 0.4845 25.06.2015
 

Разпределение на акционерен капитал

ЦКБ Груп- ЕАД 42.38%
Други юридически лица 21.83%
Техноимпортекспорт- АД 21.41%
ЗАД "Армеец" 9.28%
УПФ "Съгласие" 5.10%
 

Участия в други компании