Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
12 Април 2024 16:12 78.000 0.000 (0.00%)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM / 5CQ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   732 156 206 147 222  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   148 124 170 112 125  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   30 31 33 33 25  
5. Разходи за осигуровки   2 1 2 2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   552 0 1 - 70  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   5 625 806 513 234 4 682  
1. Разходи за лихви   348 186 216 207 389  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -361 92 269 -137  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   5 638 528 28 27 4 430  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   6 357 962 719 381 4 904  
В. Печалба от дейността   2 273 348 522 814 2 447  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   6 357 962 719 381 4 904  
Д. Печалба преди облагане с данъци   2 273 348 522 814 2 447  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   2 273 348 522 814 2 447  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   2 273 348 522 814 2 447  
Всичко (Г+ V + Е):   8 630 1 310 1 241 1 195 7 351  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   8 630 1 310 1 241 1 195 7 351  
1. Приходи от лихви   1 621 1 078 1 092 1 104 2 937  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -58 135 78 21 -55  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   7 067 97 71 70 4 469  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   8 630 1 310 1 241 1 195 7 351  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   8 630 1 310 1 241 1 195 7 351  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   8 630 1 310 1 241 1 195 7 351