Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Декември 2023
 
17 Ноември 2023 15:58 78.000 1.000 (1.30%)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM / 5CQ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   156 206 147 222 154  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   124 170 112 125 128  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   31 33 33 25 24  
5. Разходи за осигуровки   1 2 2 2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   0 1 - 70 0  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   806 513 234 4 682 507  
1. Разходи за лихви   186 216 207 389 265  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   92 269 -137 214  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   528 28 27 4 430 28  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   962 719 381 4 904 661  
В. Печалба от дейността   348 522 814 2 447 226  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   962 719 381 4 904 661  
Д. Печалба преди облагане с данъци   348 522 814 2 447 226  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   348 522 814 2 447 226  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   348 522 814 2 447 226  
Всичко (Г+ V + Е):   1 310 1 241 1 195 7 351 887  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 310 1 241 1 195 7 351 887  
1. Приходи от лихви   1 078 1 092 1 104 2 937 854  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   135 78 21 -55 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   97 71 70 4 469 33  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 310 1 241 1 195 7 351 887  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 310 1 241 1 195 7 351 887  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 310 1 241 1 195 7 351 887