Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 26 Октомври 2021
 
21 Октомври 2021 15:40 68.000 0.000 (0.00%)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM / 5CQ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   151 192 282 191 132  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   116 151 209 160 100  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   32 29 29 24 33  
5. Разходи за осигуровки   0 2 2 5 -1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   3 10 42 2  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   -562 1 313 475 345 373  
1. Разходи за лихви   293 291 444 315 322  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   111 -23 0 23  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   -966 1 022 54 30 28  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   -411 1 505 757 536 505  
В. Печалба от дейността   1 056 2 107 1 440 741 800  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   -411 1 505 757 536 505  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 056 2 107 1 440 741 800  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 056 2 107 1 440 741 800  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 056 2 107 1 440 741 800  
Всичко (Г+ V + Е):   645 3 612 2 197 1 277 1 305  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   645 3 612 2 197 1 277 1 305  
1. Приходи от лихви   1 342 927 250 1 277 1 305  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   22 21  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   -719 2 685 1 926  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   645 3 612 2 197 1 277 1 305  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   645 3 612 2 197 1 277 1 305  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   645 3 612 2 197 1 277 1 305