Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 20 Юни 2021
 
21 Май 2021 16:54 66.000 0.000 (0.00%)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM / 5CQ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   192 282 191 132 134  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   151 209 160 100 104  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   29 29 24 33 28  
5. Разходи за осигуровки   2 2 5 -1 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   10 42 2  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 313 475 345 373 354  
1. Разходи за лихви   291 444 315 322 326  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -23 0 23  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 022 54 30 28 28  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 505 757 536 505 488  
В. Печалба от дейността   2 107 1 440 741 800 787  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 505 757 536 505 488  
Д. Печалба преди облагане с данъци   2 107 1 440 741 800 787  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   2 107 1 440 741 800 787  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   2 107 1 440 741 800 787  
Всичко (Г+ V + Е):   3 612 2 197 1 277 1 305 1 275  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   3 612 2 197 1 277 1 305 1 275  
1. Приходи от лихви   927 250 1 277 1 305 1 275  
2. Приходи от дивиденти   -  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   21  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   -  
5. Други   2 685 1 926  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   3 612 2 197 1 277 1 305 1 275  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   3 612 2 197 1 277 1 305 1 275  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   3 612 2 197 1 277 1 305 1 275