Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 30 Май 2023
 
22 Май 2023 14:56 77.000 0.000 (0.00%)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM / 5CQ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2022 9/2022 6/2022 3/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   147 222 154 163 151  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   112 125 128 136 113  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   33 25 24 25 24  
5. Разходи за осигуровки   2 2 2 2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   - 70 0 0 12  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   234 4 682 507 265 333  
1. Разходи за лихви   207 389 265 275 240  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -137 214 27  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   27 4 430 28 -37 93  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   381 4 904 661 428 484  
В. Печалба от дейността   814 2 447 226 798 474  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   381 4 904 661 428 484  
Д. Печалба преди облагане с данъци   814 2 447 226 798 474  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   814 2 447 226 798 474  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   814 2 447 226 798 474  
Всичко (Г+ V + Е):   1 195 7 351 887 1 226 958  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 195 7 351 887 1 226 958  
1. Приходи от лихви   1 104 2 937 854 903 888  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   21 -55 0 55  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   70 4 469 33 268 70  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 195 7 351 887 1 226 958  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 195 7 351 887 1 226 958  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 195 7 351 887 1 226 958