Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 28 Септември 2022
 
15 Септември 2022 15:14 74.000 0.000 (0.00%)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM / 5CQ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   163 151 201 163 151  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   136 113 110 131 116  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   25 24 27 28 32  
5. Разходи за осигуровки   2 2 2 3 0  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   0 12 62 1 3  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   265 333 267 259 -562  
1. Разходи за лихви   275 240 395 298 293  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   27 -44 -67 111  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   -37 93 -84 28 -966  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   428 484 468 422 -411  
В. Печалба от дейността   798 474 211 1 168 1 056  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   428 484 468 422 -411  
Д. Печалба преди облагане с данъци   798 474 211 1 168 1 056  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   798 474 211 1 168 1 056  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   798 474 211 1 168 1 056  
Всичко (Г+ V + Е):   1 226 958 679 1 590 645  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 226 958 679 1 590 645  
1. Приходи от лихви   903 888 450 1 174 1 342  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   55 -2 325 2 382 22  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   268 70 2 554 -1 966 -719  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 226 958 679 1 590 645  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 226 958 679 1 590 645  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 226 958 679 1 590 645