Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Юли 2024
 
26 Юни 2024 11:58 80.000 0.000 (0.00%)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM / 5CQ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземанията.
Борсов код: CAPM / 5CQПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100121059Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове
БУЛСТАТ: 131550438Принадлежност към индекс: BG TR30
 
Адрес за кореспонденция София, ул. "Златен рог" №12, ап.2
Телефони02/980 57 01
Факс
E-mailn.georgieva@capitalmanagement-bg.com
Сайт на компаниятаhttp://www.capitalmanagement-bg.com
 
Общ брой акции 1 758 296
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1
Ръководство Владимир Малчев Малчев, Изпълнителен директор
Петя Лазарова Петрова - Председател на Съвета на директорите
Членове на управителен орган Владимир Малчев Малчев
Васил Парашкевов Деков
Петя Лазарова Петрова
Директор за връзки с инвеститорите Надежда Георгиева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2023 0.026 0.0247 30.06.2024
2019 4.32 4.104 06.11.2020
2018 6 5.7 20.09.2019
2017 2.3 2.185 30.06.2018
2016 1.7 1.615 18.09.2017
2015 1.92 1.824 16.06.2016
2014 2.54 2.413 15.07.2015
2013 1.77 1.68 10.10.2014
2012 1.64 1.558 26.07.2013
2011 3.4 3.23 30.07.2012
2010 3.75 3.5625 25.07.2011
2009 3.43 3.26 05.07.2010
2008 3.41 3.24 30.06.2009
2007 4.1 3.9 30.09.2008
 

Разпределение на акционерен капитал

Инвест Кепитъл Мениджмънт ООД 50.02%
Други юридически лица 35.93%
Застрахователно акционерно дружество "Армеец" АД 14.05%
 

Участия в други компании