Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 3 Март 2021
 
02 Март 2021 14:36 1.120 0.020 (1.75%)

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ (BPF / BPY)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2020 6/2020 3/2020 12/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 300 207 384 155 236  
1. Разходи за материали   2 0 2 1  
2. Разходи за външни услуги   178 181 265 129 274  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   24 25 24 24 23  
5. Разходи за осигуровки   2 1 1 2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 094 0 92 -64  
обезценка на активи   1 086 0 92  
провизии    
II. Финансови разходи   251 254 253 254 264  
1. Разходи за лихви   250 253 252 253 263  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 1 1 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 551 461 637 409 500  
В. Печалба от дейността   0 852 585 848 3 069  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 551 461 637 409 500  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 852 585 848 3 069  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 852 585 848 3 069  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 852 585 848 3 069  
Всичко (Г+ V + Е):   1 471 1 313 1 222 1 257 3 569  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 471 1 313 1 222 1 257 3 569  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 454 1 313 1 222 1 257 1 807  
4. Други   17 1 762  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 471 1 313 1 222 1 257 3 569  
В. Загуба от дейността   80 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 471 1 313 1 222 1 257 3 569  
Д. Загуба преди облагане с данъци   80 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   80 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   80 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 471 1 313 1 222 1 257 3 569