Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 3 Март 2021
 
02 Март 2021 14:36 1.120 0.020 (1.75%)

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ (BPF / BPY)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба и всяка друга дейност, свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.
Борсов код: BPF / BPYПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100016176Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 204729982Принадлежност към индекс: BGBX 40,
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, ул. Кузман Шапкарев №1
Телефони(+359) 0887 975 380
Факс
E-mail
Сайт на компаниятаwww.bpf.bg
 
Общ брой акции 36 700 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Асен Стоименов Лисев
Членове на управителен орган Владислав Христов
Константин Проданов
Асен Лисев
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Асен Лисев 72.20%
Адванс Инвест 23.10%
Андрей Въчев 3.70%
Други 1.00%
 

Участия в други компании