Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 2 Август 2021
 
02 Август 2021 12:38 2.680 0.040 (1.52%)

Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER / 6A6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 553 8 901 1 622 1 200 3 009  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   878 1 826 1 141 957 775  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   25 26 26 27 26  
5. Разходи за осигуровки   4 5 5 5 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   644 6 868 431 148 2 090  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   2 176 19 63 113  
обезценка на активи   278 5  
провизии   0 0 18 -  
II. Финансови разходи   0 0 0 1 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 553 8 901 1 622 1 201 3 009  
В. Печалба от дейността   1 009 4 509 730 946 1 138  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 553 8 901 1 622 1 201 3 009  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 009 4 509 730 946 1 138  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 009 4 509 730 946 1 138  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 009 4 509 730 946 1 138  
Всичко (Г+ V + Е):   2 562 13 410 2 352 2 147 4 147  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 504 13 347 2 264 2 050 4 049  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 716 1 862 1 654 1 649 1 668  
4. Други   788 11 485 610 401 2 381  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   58 63 88 97 98  
1. Приходи от лихви   58 63 88 97 98  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 562 13 410 2 352 2 147 4 147  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 562 13 410 2 352 2 147 4 147  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   2 562 13 410 2 352 2 147 4 147