Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 23 Октомври 2021
 
22 Октомври 2021 16:15 2.740 0.020 (0.74%)

Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER / 6A6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   15 710 1 553 8 901 1 622 1 200  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   3 054 878 1 826 1 141 957  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   26 25 26 26 27  
5. Разходи за осигуровки   6 4 5 5 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   12 622 644 6 868 431 148  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   2 2 176 19 63  
обезценка на активи   278 5  
провизии   0 0 18  
II. Финансови разходи   1 0 0 0 1  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 0 0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   15 711 1 553 8 901 1 622 1 201  
В. Печалба от дейността   4 708 1 009 4 509 730 946  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   15 711 1 553 8 901 1 622 1 201  
Д. Печалба преди облагане с данъци   4 708 1 009 4 509 730 946  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   4 708 1 009 4 509 730 946  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   4 708 1 009 4 509 730 946  
Всичко (Г+ V + Е):   20 419 2 562 13 410 2 352 2 147  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   20 364 2 504 13 347 2 264 2 050  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 715 1 716 1 862 1 654 1 649  
4. Други   18 649 788 11 485 610 401  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   55 58 63 88 97  
1. Приходи от лихви   55 58 63 88 97  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   20 419 2 562 13 410 2 352 2 147  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   20 419 2 562 13 410 2 352 2 147  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   20 419 2 562 13 410 2 352 2 147