Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Август 2022
 
13 Август 2021 12:41 0.865 0.065 (8.12%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

VZW04 Юли 2022 23:59

Общо събрание на акционерите

Алфа България АД представи Покана и писмени материали за редовно ОСА с дата 30.06.2022 г.

Общо събрание на акционерите

Публикуване на материали от Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД от 30.06.2022г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер, партер, бе открито заседание на редовно годишно Общо събрание на акционерите (”ОСА”) на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър и регисгъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200845765 (“Дружеството”) с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM30062022 при следния дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021г.
2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.;
3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г.
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2021г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021г.
6. Избор на регистриран одитор за 2022г.
7. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г.
8. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2021г.
9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2021г.
10. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.
11. Избор на Мария Руменова Нанова, ЕГН: ---------- за нов член на Одитния комитет на Дружеството.
12. Избор на Димитър Димитров Цветанов, ЕГН ------------ за нов член на Одитния комитет на Дружеството.
13. Преизбира Мария Стоянова Петрова-Минчева, ЕГН: -------- за член на Одитния комитет на Дружеството.
14. Избор за председател на Одитния комитет на Дружеството.
15. Приемане на промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД.