Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
15 Март 2024 15:05 1.970 0.130 (7.07%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   36  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   33  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   5  
5. Разходи за осигуровки   1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   -3  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   2  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1  
4. Други   0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   38  
В. Печалба от дейността   0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   38  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0  
V. Разходи за данъци   0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна печалба за периода   0  
Всичко (Г+ V + Е):   13  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   13  
1. Приходи от лихви   1  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   12  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   13  
В. Загуба от дейността   25  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   13  
Д. Загуба преди облагане с данъци   25  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   25  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна загуба за периода   25  
Всичко (Г + E):   13