Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Януари 2022
 
13 Август 2021 12:41 0.865 0.065 (8.12%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   22 7 33 15 35  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   16 0 6 7 13  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   5 6 5 7 5  
5. Разходи за осигуровки   1 1 1 1 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   0 0 21 0 16  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   9 0 0 11 0  
1. Разходи за лихви   1 - 0 0  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   3  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   - 0 0  
4. Други   5 11 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   31 7 33 26 35  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   31 7 33 26 35  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 9 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   9  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   31 7 33 35 35  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   - 0 0  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   13 7 6 9 5  
1. Приходи от лихви   8 7 6 9 5  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   5  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   13 7 6 9 5  
В. Загуба от дейността   18 0 27 17 30  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   13 7 6 9 5  
Д. Загуба преди облагане с данъци   18 0 27 17 30  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   18 0 27 26 30  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   18 0 27 26 30  
Всичко (Г + E):   31 7 33 35 35