Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Август 2022
 
13 Август 2021 12:41 0.865 0.065 (8.12%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

VZW01 Юни 2022 14:52

Общо събрание на акционерите

Алфа България АД представи Покана и писмени материали за редовно ОСА с дата 29.06.2022 г.

Алфа България АД представи Покана и писмени материали за редовно ОСА с дата 29.06.2022 г.

Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, С ЕИК 200845765, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM29062022, което ще се проведе на 29.06.2022г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ No10, партер, по следния Дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021г.
2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.;
3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г.
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2021г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021г.
6. Избор на регистриран одитор за 2022г.
7. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г.
8. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2021г.
9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2021г.
10. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.
11. Избор на Мария Руменова Нанова, ЕГН: ---------- за нов член на Одитния комитет на Дружеството.
12. Избор на Димитър Димитров Цветанов, ЕГН ------------ за нов член на Одитния комитет на Дружеството.
13. Преизбира Мария Стоянова Петрова-Минчева, ЕГН: -------- за член на Одитния комитет на Дружеството.
14. Избор за председател на Одитния комитет на Дружеството.
15. Приемане на промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД.