Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 27 Май 2024
 
22 Декември 2023 16:12 300.000 2.000 (0.67%)

Варна-плод АД (VPLD / 4V5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

VPLOD15 Май 2024 14:18

Общо събрание на акционерите

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 27.06.2024 г. от 11:00 ч. местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC) по седалище и адрес на управление на дружеството гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., доклада на Одитния комитет за 2023 г. и докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., доклада на Одитния комитет за 2023 г. и докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г.
2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2023 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2023 г., приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2023 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2023 г., и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г. Общото събрание на акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.”.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.
4. Вземане на решение за избор на одиторско дружество „Актив“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2024 г.
Проект за решение: ОСА избира одиторско дружество „Актив“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2024 г.
5. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2023 г. във фонд „Допълнителни резерви“.
Проект за решение: ОСA взема решение за отнасяне на печалбата за 2023 г. във фонд „Допълнителни резерви“.
6. Изслушване и приемане на мотивиран доклад по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК. Вземане на решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2025 г. и овластяване на представляващия дружеството да сключи анекс към договора за заем.
Проект за решение: ОСА приема мотивиран доклад по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК. ОСА взема решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2025 г. и овластява представляващия дружеството да сключи анекс към договора за заем.
7. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на „ВАРНА ПЛОД“АД, на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията по финансов надзор.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите преразглежда Политиката за възнаграждения на „ Варна плод“ АД, като приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагражденията.