Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Юли 2024
 
22 Декември 2023 16:12 300.000 2.000 (0.67%)

Варна-плод АД (VPLD / 4V5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

VPLOD12 Юни 2023 16:42

Общо събрание на акционерите

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 29.06.2023 г. от 11:00 ч. местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC) по седалище и адрес на управление на дружеството гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на Одитния комитет за 2022 г., докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2022 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на Одитния комитет за 2022 г., докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2022 г.
2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2022 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2022 г., приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2022 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2022 г., и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2021г. Общото събрание на акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.”.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.
4. Вземане на решение за преизбиране на действащите челенове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат, определяне на възнаграждението им и размера на гаранцията за управление.
Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат, определя възнаграждение в размер на триста процента от средната брутна работна заплата на дружеството и размер на гаранцията за управление, равен на три месечни брутни възнаграждения за всеки член на съвета на директорите.
5. Вземане на решение за избор на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2023 г.
Проект за решение: ОСА избира „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2023 г.
6. Вземане на решение за избор на членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат и определяне на възнаграждението им.
Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат и определя тяхното възнаграждение, съобразно решението на общото събрание на акционерите.
7. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2022 г. във фонд „Допълнителни резерви“.
Проект за решение: ОСA взема решение за отнасяне на печалбата за 2022 г. във фонд „Допълнителни резерви“.
8. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“АД
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в размер на 5 000 нетно възнаграждение месечно за всеки член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно.