Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Юли 2024
 
22 Декември 2023 16:12 300.000 2.000 (0.67%)

Варна-плод АД (VPLD / 4V5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

VPLOD18 Май 2022 19:01

Общо събрание на акционерите

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 28.06.2022 г. от 11:00 ч. местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC) по седалище и адрес на управление на дружеството гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г., доклада на Одитния комитет за 2021 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г., доклада на Одитния комитет за 2021 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г.
2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2021 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2021 г., приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2021 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2021 г., и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2021г. Общото събрание на акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.”.
3. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. вкл.
Проект за решение: ОСА потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. вкл.”.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.
5. Вземане на решение за избор на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2022 г.
Проект за решение: ОСА избира „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2022 г.
6. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2021 г. във фонд „Допълнителни резерви“.
Проект за решение: ОСA взема решение за отнасяне на печалбата за 2021 г. във фонд „Допълнителни резерви“.