Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 12 Юли 2024
 
26 Юни 2024 10:52 3.040 0.000 (0.00%)

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF / 6SB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

SBPF24 Юни 2024 20:11

Общо събрание на акционерите

Актуална информация Общо събрание на акционерите

1.Приемане на год. доклад за дейността на дружеството през 2023г. Проект за решение: ОСА приема год. доклад за дейността на дружеството за 2023г. 2.Приемане на год. консолидиран доклад за дейността на Групата през 2023г. Проект за решение: ОСА приема год. консолидиран доклад за дейността на Групата за 2023г. 3.Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на год. индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023г. Проект за решение: ОСА приема доклада на рег. одитор за извършена проверка на год. индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023г. 4.Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на год. Конс. финансов отчет на Групата за 2023г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2023г. 5.Приемане на год. индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023г. Проект за решение: ОСА приема год. индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023г. 6.Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2023г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2023г. 7.Избор на рег. одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2024г. Проект за решение: ОСА избира рег. одитор за заверка на год. индивидуален фин. отчет на Дружеството за 2024г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. 8. Избор на рег. одитор за заверка на год. Конс. финансов отчет на Групата за финансовата 2024г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на год. консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. 9.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на дир. за дейността им за периода от 01.01.2023г.(вкл. до 31.12.2023г. (вкл.). 10.Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023г. 11.Приемане на отчет на Дир. за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г. 12.Приемане на год. доклад за 2023г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема год. доклад за 2023г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 13.Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2023г., формиран при спазване изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент.