Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
16 Май 2024 15:28 51.000 0.000 (0.00%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR / 5CK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

CCBRE29 Май 2018 16:15

Общо събрание на акционерите

Редовно Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на “ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ на 29.06.2018 год. от 10.00 часа, в гр. София, ул.”Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.
Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.
Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.
Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;
5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.
Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.
Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г.
Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие РСМ БГ - ЕООД (старо наименование Баланс-М ЕООД) за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2018 г.
9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.;
Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.

Прикачени файлове
OSA_2018.zip