Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 17 Август 2022
 
16 Август 2022 12:40 1.750 0.010 (0.57%)

ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB / 4CF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

CCB21 Май 2021 13:55

Общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите

Част1
Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София („ЦКБ” АД), свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/, редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЦКБ” АД (ОСА), притежаващи акции от емисия ISIN BG1100014973, уникален идентификационен код на събитието CCB29062021RGM, на 29.06.2021г., от 10:00 ч. /7:00 UTC/, при съответно спазване на актуалните противоепидемични мерки, в сградата на “ЦКБ” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе”№87, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на „ЦКБ” АД за 2020г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на банката през 2020г.;
2. Приемане на доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦКБ” АД за 2020г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦКБ” АД за 2020г.;
3. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2020г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2020г.;
4. Одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2020г. и предложение за разпределение на печалбата; проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2020г. и взема решение за отнасяне на печалбата във фонд “Резервен”;
5. Приемане на отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2020г.; проект за решение: ОСА приема отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2020г.;
6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2020г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2020г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2020г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2020г.;
8. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет и срока, за който са дължими; проект на решение: Възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет да се запазят в размерите, установени към настоящия момент, в съответствие с решеното от Общото събрание на акционерите през месец септември 2020г.;
9. Приемане на препоръката на Одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД за назначаване на одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за 2021г. на индивидуална и консолидирана основа; проект за решение: ОСА приема за сведение препоръката на Одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД за назначаване на “Делойт одит” ООД, ЕИК 121145199, и “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за одитори, които съвместно да извършат независим финансов одит на годишните финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за 2021г. на индивидуална и консолидирана основа.
10. Избор на регистрирани одитори за извършване на съвместен независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2021г.; проект за решение: ОСА избира “Делойт одит” ООД, ЕИК 121145199, и “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за регистрирани одитори, които да извършат съвместен независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2021г.;
11. Разни.
Пълният текст на поканата е представен в прикачените файлове.