Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Юли 2024
 
11 Юли 2024 12:17 1.630 0.010 (0.62%)

ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB / 4CF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск; банката извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповед, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки с финансови фючърси и опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, консултации относно портфейлни инвестиции, други сделки, определени от БНБ.
Борсов код: CCB / 4CFПазар: Сегмент акции Premium
ISIN: BG1100014973Сектор: Финансови услуги
БУЛСТАТ: 831447150Принадлежност към индекс: Sofix, BG TR30, BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция София, бул. "Цариградско шосе" №87
Телефони02/9266570
Факс
E-mailoffice@ccbank.bg
Сайт на компаниятаwww.ccbank.bg
 
Общ брой акции 127 129 970
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 2 281
Ръководство Георги Косев Костов, Изпълнителен директор и член на Управителния съвет
Сава Маринов Стойнов, Изпълнителен директор и член на Управителния съвет
Никола Стефанов Кедев, Изпълнителен директор и член на Управителния съвет
Членове на управителен орган Сава Маринов Стойнов
Георги Косев Костов
Цветан Ботев
Александър Керезов
Проф.д-р Бисер Славков
Никола Стефанов Кедев
Директор за връзки с инвеститорите Антон Филипов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

ЦКБ Груп ЕАД 68.20%
 Други 20.64%
ЗАД Армеец 4.55%
Химимпорт АД 2.88%
УПФ Съгласие 2.03%
CACEIS Bank Deutschland GmbH 1.70%
 

Участия в други компании

Централна Кооперативна Банка АД, Скопие 87.35%