Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 12 Август 2020
 
24 Юни 2020 15:37 8.200 0.000 (0.00%)

Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO / WCO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

WCO05 Май 2011 14:18

Общо събрание на акционерите

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

1. Доклад за дейността на Съвета на директорите през 2010 г. - проект за решение – ОСА одобрява и приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г. 2. Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г., заверен от регистрирания одитор - проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения годишен финансов отчет на Дружеството. 3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. - проект за решение - ОСА одобрява и приема доклада на регистрирания одитор за 2010 г. 4. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. - проект за решение - ОСА одобрява и приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. 5. Отчет за дейността на Одитния комитет - проект за решение - ОСА приема отчета на Одитния комитет за 2010 г. 6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. - проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г. 7. Назначаване на регистриран одитор за извършване на одит на финансовия отчет на дружеството за 2011 г. - проект за решение - ОСА назначава предложения от СД регистриран одитор. 8. Разни. Допълнителна информация може да получите на тел: + 359 02 962 14 84(88). Одитираният годишен финансов отчет и доклада за дейността на Съвета на директорите са представени в КФН, на БФБ и са качени на електронната страница на дружеството http://www.welcomeholdings.bg/.