Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 18 Юни 2018
Водещи
image

На заседанието си на 14.06.2018 г. Комисията за финансов надзор (КФН) реши, че потвърждава проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации, които ще бъдат издадени от Захарни заводи АД. Емисията е в размер до 200 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, с базов актив обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност от 100 лева за всяка облигация. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 3%, платим на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 84 месеца (7 години), считано от датата на емитирането.

Прочети повече

Корпоративни съобщения
Бианор Холдинг АД (5BI / BIANOR)15 Юни 2018
Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
Хидравлични елементи и системи АД (4HE / HES)15 Юни 2018
Дивиденти
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол
Софарма АД (3JR / SFARM)15 Юни 2018
Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Графика на индексите
Sofix 627.90 9.43 1.48
BGBX 40 124.08 1.80 1.43
BG TR30 520.14 4.97 0.95
BG REIT 114.51 0.00 0.00