Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 23 Май 2019

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
23.05.2019
17:14
Холдинг Център АД
(HCEN /6C8)
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на ОСА на Холдинг Център АД
23.05.2019
15:17
СИИ Имоти АДСИЦ
(CEEP /5CG)
Общо събрание на акционерите
Покана за общо събрание на акциционерите
23.05.2019
12:59
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
(HREIT /5H4)
Общо събрание на акционерите
корекция на публикация от 17-05-2019 г.
23.05.2019
11:42
СИИ Имоти АДСИЦ
(CEEP /5CG)
Общо събрание на акционерите
Покана и материали за ОСА
23.05.2019
10:58
Български фонд за дялово инвестиране АД
(BPT /BPT)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Общо събрание на акционерите проведено на 22-05-2019
22.05.2019
19:04
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Финансови отчети
Тримесечен финансов отчет на индивидуална основа за първо тримесечие на 2019 г. на Алфа България АД
22.05.2019
19:01
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Финансови отчети
Публикуване на консолидирани финансови отчети за първо тримесечие на 2019 г. на Алфа България АД
22.05.2019
14:23
Статус имоти АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Общо събрание на акционерите
Покана за Общо събрание на акционерите на СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ
21.05.2019
17:38
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI /5EK)
Уведомление за дялово участие
Промяна в дяловото участие в дружеството
21.05.2019
17:37
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI /5EK)
Уведомление за дялово участие
Промяна в дяловото участие в дружеството
21.05.2019
17:37
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI /5EK)
Уведомление за дялово участие
Промяна в дяловото участие в дружеството
21.05.2019
16:20
Сердика Пропъртис АДСИЦ
(SDPRO /6SR)
Общо събрание на акционерите
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СЕРДИКА ПРОПЪРТИС” АДСИЦ
21.05.2019
13:50
Фючърс Кепитал АД
(5FC /5FC)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК
21.05.2019
12:15
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(1VX /1VX)
Общо събрание на акционерите
Дневен ред и материали за редовно общо събрание на акционерите на В"елграф Асет Мениджмънт" АД
21.05.2019
10:35
Химснаб България АД
(EMPI /58E)
Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет на ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД за първото тримесечие на 2019 г.
20.05.2019
23:28
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Финансови отчети
Годишен консолидиран финансов отчет на "Алфа България" АД, за 2018г.
20.05.2019
23:13
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Финансови отчети
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа Алфа България АД към 31-12-2018г.
20.05.2019
16:15
Холдинг Варна АД
(HVAR /5V2)
Общо събрание на акционерите
ОСА
20.05.2019
13:34
Адванс Екуити Холдинг АД
(ADVEQ /6A8)
Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите за 28.06.2019 г.
20.05.2019
12:36
Химснаб България АД
(EMPI /58E)
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.