Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 19 Февруари 2020

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
19.02.2020
16:04
Алтерон АДСИЦ
(2AL /2AL)
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите на 15,02.2020 г.
18.02.2020
17:12
Фючърс Кепитал АД
(5FC /5FC)
Уведомление за дялово участие
Уведомлениe по чл. 148б от ЗППЦК 18.02.2020
17.02.2020
13:46
Фючърс Кепитал АД
(5FC /5FC)
Уведомление за дялово участие
Уведомлениe по чл. 148б от ЗППЦК 17.02.2020
14.02.2020
17:28
Уеб финанс холдинг АД
(BFINC /9M7A)
Други
Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100023121
12.02.2020
16:39
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ
(STREIT /6ST)
Вътрешна информация
Уведомление за приет коригиран проспект от Съвета на директорите
10.02.2020
12:17
СИИ Имоти АДСИЦ
(CEEP /5CG)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Общо събрание на акционерите
07.02.2020
17:46
Тексим Банк АД
(5CP /5CP)
Вътрешна информация
Уведомление по чл. 17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
07.02.2020
09:24
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM /5CQ)
Уведомление за дялово участие
Уведомление за значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество
05.02.2020
11:59
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM /5CQ)
Вътрешна информация
Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
04.02.2020
16:54
Тексим Банк АД
(5CP /5CP)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на банка за четвърто тримесечие на 2019 г.
04.02.2020
16:07
Алфа България АД
(VZW /VZW)
Общо събрание на акционерите
Писмени материали относно свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите
04.02.2020
14:47
Фючърс Кепитал АД
(5FC /5FC)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
04.02.2020
11:02
Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ
(BIG /6B5)
Вътрешна информация
Уведомление относно сключен договор за наем
03.02.2020
10:56
Еуротерра България АД
(TERRA /4EJ)
Други
Уведомление обратно изкупени акции м. януари 2020 г.
31.01.2020
18:45
СИИ Имоти АДСИЦ
(CEEP /5CG)
Финансови отчети
Тримесечен индивидуален отчет на публично дружество
31.01.2020
17:26
Алтерон АДСИЦ
(2AL /2AL)
Промени в капитала на дружеството
Съобщение по чл.92а ал.1 и 2 от ЗППЦК
31.01.2020
17:24
Алтерон АДСИЦ
(2AL /2AL)
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите на 31.01.2020 г.
31.01.2020
16:43
Северкооп Гъмза Холдинг АД
(GAMZA /6S4)
Финансови отчети
Тримесечен индивидуален отчет на публично дружество
31.01.2020
16:24
ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ
(ZAG-FIN /ZAG-FIN)
Финансови отчети
Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.
31.01.2020
15:53
Устрем холдинг АД
(U1HA /U1HA)
Финансови отчети
Тримесечен индивидуален отчет и отчет във връзка с облигационна емисия

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.