Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 23 Септември 2020
 
10 Септември 2020 15:49 8.200 0.000 (0.00%)

Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO / WCO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2015 9/2015 6/2015 3/2015  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   39 43 284 -13 38  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   20 28 250 -14 34  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   0 0 1  
5. Разходи за осигуровки    
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   19 15 34 0 4  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   0 0 3 1 0  
1. Разходи за лихви   0 1 1  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1  
4. Други   -1 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   39 43 287 -12 38  
В. Печалба от дейността   0 0 0 12 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   39 43 287 -12 38  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 12 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 12 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 12 0  
Всичко (Г+ V + Е):   39 43 287 -12 38  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   -  
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 1 0 0 0  
1. Приходи от лихви   1 1  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 1 0 0 0  
В. Загуба от дейността   38 42 287 0 38  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 1 0 0 0  
Д. Загуба преди облагане с данъци   38 42 287 0 38  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   38 42 287 0 38  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   38 42 287 0 38  
Всичко (Г + E):   39 43 287 -12 38