Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Юли 2022
 
04 Юли 2022 16:47 0.182 0.017 (8.54%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2021 9/2021 6/2021 3/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   373 1 522 1 082 347 287  
1. Разходи за материали   25 11 14 17 23  
2. Разходи за външни услуги   129 185 98 106 148  
3. Разходи за амортизации   20 20 20 20 20  
4. Разходи за възнаграждения   111 140 126 162 79  
5. Разходи за осигуровки   18 19 17 33 15  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   68  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   2 1 147 807 9 2  
обезценка на активи   1 164  
провизии    
II. Финансови разходи   258 269 311 338 285  
1. Разходи за лихви   251 269 289 324 276  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   7 0 22 14 9  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   631 1 791 1 393 685 572  
В. Печалба от дейността   431 0 140 634 355  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   631 1 791 1 393 685 572  
Д. Печалба преди облагане с данъци   431 0 140 634 355  
V. Разходи за данъци   43 45 -145 29 36  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   43 59 -65 29 36  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -14 -80  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   388 0 285 605 319  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   388 0 285 605 319  
Всичко (Г+ V + Е):   1 062 1 171 1 533 1 319 927  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   264 367 189 184 182  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   242 327 148 133 182  
4. Други   22 40 41 51  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   798 804 1 344 1 135 745  
1. Приходи от лихви   798 804 783 773 745  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 561 362 -  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 062 1 171 1 533 1 319 927  
В. Загуба от дейността   0 620 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 062 1 171 1 533 1 319 927  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 620 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 665 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 665 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 062 1 171 1 533 1 319 927