Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 4 Март 2021
 
02 Март 2021 16:27 0.138 0.004 (2.82%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2020 6/2020 3/2020 12/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 311 350 288 284 4 975  
1. Разходи за материали   22 19 15 21 11  
2. Разходи за външни услуги   166 174 119 106 40  
3. Разходи за амортизации   22 23 22 22 31  
4. Разходи за възнаграждения   112 112 110 109 169  
5. Разходи за осигуровки   20 21 20 20 16  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   30  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   969 1 2 6 4 678  
обезценка на активи   880 160  
провизии    
II. Финансови разходи   418 329 310 298 144  
1. Разходи за лихви   293 324 299 287 131  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   87  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   38 5 11 11 13  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 729 679 598 582 5 119  
В. Печалба от дейността   0 290 335 435 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 729 679 598 582 5 119  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 290 335 435 0  
V. Разходи за данъци   -32 29 33 44 -1 108  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -32 29 33 44 -148  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -960  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 261 302 391 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 261 302 391 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 404 969 933 1 017 1 655  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   228 195 206 235 1 731  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   123 165 206 235 345  
4. Други   105 30 - 1 386  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 176 774 727 782 -76  
1. Приходи от лихви   759 763 702 724 728  
2. Приходи от дивиденти   0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   417 11 25 58 -804  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 404 969 933 1 017 1 655  
В. Загуба от дейността   325 0 0 0 3 464  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 404 969 933 1 017 1 655  
Д. Загуба преди облагане с данъци   325 0 0 0 3 464  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   293 0 0 0 2 356  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   293 0 0 0 2 356  
Всичко (Г + E):   1 404 969 933 1 017 1 655