Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 28 Февруари 2024
 
27 Февруари 2024 14:21 0.130 0.000 (0.00%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 107 306 316 349 1 545  
1. Разходи за материали   24 12 14 13 58  
2. Разходи за външни услуги   54 -111 133 172 91  
3. Разходи за амортизации   5 16 18 20 19  
4. Разходи за възнаграждения   159 153 130 118 99  
5. Разходи за осигуровки   27 24 18 19 16  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   - -68  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   838 212 3 7 1 330  
обезценка на активи   1 000 1 150  
провизии    
II. Финансови разходи   411 403 365 373 683  
1. Разходи за лихви   410 403 365 365 682  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 0 0 8 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 518 709 681 722 2 228  
В. Печалба от дейността   0 223 277 281 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 518 709 681 722 2 228  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 223 277 281 0  
V. Разходи за данъци   -12 8 24 0 -120  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   3 8 24 - -95  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -15 -25  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 215 253 281 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 215 253 281 0  
Всичко (Г+ V + Е):   892 932 958 1 003 989  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   184 232 273 331 487  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   182 225 282 284 379  
4. Други   2 7 -9 47 108  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   708 700 685 672 502  
1. Приходи от лихви   708 700 685 672 476  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   26  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   892 932 958 1 003 989  
В. Загуба от дейността   626 0 0 0 1 239  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   892 932 958 1 003 989  
Д. Загуба преди облагане с данъци   626 0 0 0 1 239  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   614 0 0 0 1 119  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   614 0 0 0 1 119  
Всичко (Г + E):   892 932 958 1 003 989