Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Януари 2022
 
20 Януари 2022 12:07 0.153 0.003 (1.92%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 082 347 287 2 903 350  
1. Разходи за материали   14 17 23 23 19  
2. Разходи за външни услуги   98 106 148 119 174  
3. Разходи за амортизации   20 20 20 22 23  
4. Разходи за възнаграждения   126 162 79 127 112  
5. Разходи за осигуровки   17 33 15 19 21  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   807 9 2 2 593 1  
обезценка на активи   1 850  
провизии    
II. Финансови разходи   311 338 285 396 329  
1. Разходи за лихви   289 324 276 308 324  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   87  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   22 14 9 1 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 393 685 572 3 299 679  
В. Печалба от дейността   140 634 355 0 290  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 393 685 572 3 299 679  
Д. Печалба преди облагане с данъци   140 634 355 0 290  
V. Разходи за данъци   -145 29 36 -5 29  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -65 29 36 -42 29  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -80 37  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   285 605 319 0 261  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   285 605 319 0 261  
Всичко (Г+ V + Е):   1 533 1 319 927 3 205 969  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   189 184 182 2 070 195  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   148 133 182 215 165  
4. Други   41 51 1 855 30  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 344 1 135 745 1 135 774  
1. Приходи от лихви   783 773 745 719 763  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   561 362 - 412 11  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   4  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 533 1 319 927 3 205 969  
В. Загуба от дейността   0 0 0 94 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 533 1 319 927 3 205 969  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 94 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 89 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 89 0  
Всичко (Г + E):   1 533 1 319 927 3 205 969