Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 24 Септември 2021
 
23 Септември 2021 14:13 0.136 0.004 (2.86%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   347 287 2 903 350 288  
1. Разходи за материали   17 23 23 19 15  
2. Разходи за външни услуги   106 148 119 174 119  
3. Разходи за амортизации   20 20 22 23 22  
4. Разходи за възнаграждения   162 79 127 112 110  
5. Разходи за осигуровки   33 15 19 21 20  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   9 2 2 593 1 2  
обезценка на активи   1 850  
провизии    
II. Финансови разходи   338 285 396 329 310  
1. Разходи за лихви   324 276 308 324 299  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   87  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   14 9 1 5 11  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   685 572 3 299 679 598  
В. Печалба от дейността   634 355 0 290 335  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   685 572 3 299 679 598  
Д. Печалба преди облагане с данъци   634 355 0 290 335  
V. Разходи за данъци   29 36 -5 29 33  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   29 36 -42 29 33  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   37  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   605 319 0 261 302  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   605 319 0 261 302  
Всичко (Г+ V + Е):   1 319 927 3 205 969 933  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   184 182 2 070 195 206  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   133 182 215 165 206  
4. Други   51 1 855 30  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 135 745 1 135 774 727  
1. Приходи от лихви   773 745 719 763 702  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   362 - 412 11 25  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   4  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 319 927 3 205 969 933  
В. Загуба от дейността   0 0 94 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 319 927 3 205 969 933  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 94 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 89 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 89 0 0  
Всичко (Г + E):   1 319 927 3 205 969 933