Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 4 Юни 2023
 
29 Май 2023 10:44 0.122 0.002 (1.61%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2022 9/2022 6/2022 3/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   349 1 545 292 342 373  
1. Разходи за материали   13 58 42 25 25  
2. Разходи за външни услуги   172 91 112 102 129  
3. Разходи за амортизации   20 19 20 20 20  
4. Разходи за възнаграждения   118 99 107 127 111  
5. Разходи за осигуровки   19 16 18 19 18  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   - -68 0 0 68  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   7 1 330 -7 49 2  
обезценка на активи   1 150  
провизии    
II. Финансови разходи   373 683 258 249 258  
1. Разходи за лихви   365 682 258 245 251  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   8 1 0 4 7  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   722 2 228 550 591 631  
В. Печалба от дейността   281 0 547 417 431  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   722 2 228 550 591 631  
Д. Печалба преди облагане с данъци   281 0 547 417 431  
V. Разходи за данъци   0 -120 55 42 43  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   - -95 55 42 43  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -25  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   281 0 492 375 388  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   281 0 492 375 388  
Всичко (Г+ V + Е):   1 003 989 1 097 1 008 1 062  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   331 487 323 244 264  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   284 379 234 217 242  
4. Други   47 108 89 27 22  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   672 502 774 764 798  
1. Приходи от лихви   672 476 774 764 798  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   26  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 003 989 1 097 1 008 1 062  
В. Загуба от дейността   0 1 239 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 003 989 1 097 1 008 1 062  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 1 239 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 1 119 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 1 119 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 003 989 1 097 1 008 1 062