Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 25 Февруари 2021
 
21 Януари 2020 15:41 1.540 0.040 (2.67%)

Турин Имоти АДСИЦ (TPS / TPS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2016 12/2015 9/2015 6/2015 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   512 12 329 469 16  
1. Разходи за материали   1 - 1 0 1  
2. Разходи за външни услуги   24 10 39 15 14  
3. Разходи за амортизации   0 1 1  
4. Разходи за възнаграждения   0 2 1 1 2  
5. Разходи за осигуровки   1 - 1 1 -1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   486 284 451  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   3 -1  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 0 2 1 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 2  
4. Други   0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   513 12 331 470 16  
В. Печалба от дейността   0 1 205 1 010 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   513 12 331 470 16  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 1 205 1 010 0  
V. Разходи за данъци    
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 1 205 1 010 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   440 13 536 1 471 16  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   440 13 536 1 480 13  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   440 13 536 1 480 13  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   440 13 536 1 480 13  
В. Загуба от дейността   73 - 0 0 3  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   440 13 536 1 480 13  
Д. Загуба преди облагане с данъци   73 0 0 0 3  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   73 0 0 0 3  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   440 13 536 1 471 16