Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 25 Февруари 2021
 
21 Януари 2020 15:41 1.540 0.040 (2.67%)

Турин Имоти АДСИЦ (TPS / TPS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти, развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения, продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти.
Борсов код: TPS / TPSПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100083077Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175349419Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София, ул. Шумака № 16
Телефони02/9350309
Факс02/9350356
E-mailturin_imoti@abv.bg
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1
Ръководство Лукан Димитров Луканов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Венцислав Симеонов Стоев
Йордан Добринов Николов
Лукан Димитров Луканов
Директор за връзки с инвеститорите Божана Йорданова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2009 2.85469 2.711945 30.06.2010
2008 0.593 0.56335 30.04.2009
 

Разпределение на акционерен капитал

Лукан Димитров Луканов 49.88%
Димитър Луканов Луканов 25.38%
Людмила Николаева Колева 24.08%
 

Участия в други компании