Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 28 Януари 2021
 
05 Януари 2021 13:16 1.010 0.000 (0.00%)

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (6ST / STREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2020 3/2020 12/2019 9/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   6 176 11 47 5  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   0 11 8 6 2  
3. Разходи за амортизации   - 2 2  
4. Разходи за възнаграждения   4 4 3  
5. Разходи за осигуровки   1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 160  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 1 - 39 1  
обезценка на активи   39  
провизии    
II. Финансови разходи   0 0 0 0 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други    
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   6 176 11 47 5  
В. Печалба от дейността   0 25 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   6 176 11 47 5  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 25 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 25 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 25 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   0 191 11 47 3  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 201 1 10 2  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   0 1 1 1 2  
4. Други   0 200 - 9 0  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   - 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   0 201 1 10 2  
В. Загуба от дейността   6 0 10 37 3  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   0 201 1 10 2  
Д. Загуба преди облагане с данъци   6 0 10 37 3  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   6 0 10 37 3  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   6 0 10 37 3  
Всичко (Г + E):   0 191 11 47 3