Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 28 Юли 2021
 
28 Юли 2021 11:30 8.350 0.050 (0.60%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM / 6SOA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 054 1 331 1 025 1 136 1 036  
1. Разходи за материали   13 33 24 18 17  
2. Разходи за външни услуги   77 95 66 41 42  
3. Разходи за амортизации   68 54 72 70 71  
4. Разходи за възнаграждения   836 1 038 822 941 836  
5. Разходи за осигуровки   60 55 57 56 58  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   - 56 -16 10 12  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   12 14 30 7 32  
1. Разходи за лихви   7 10 15 7  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   2 0 4 0 32  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   3 4 11 -  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 066 1 345 1 055 1 143 1 068  
В. Печалба от дейността   270 146 530 456 475  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 066 1 345 1 055 1 143 1 068  
Д. Печалба преди облагане с данъци   270 146 530 456 475  
V. Разходи за данъци   27 15 53 45 48  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   27 24 53 45 48  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -9  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   243 131 477 411 427  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   243 131 477 411 427  
Всичко (Г+ V + Е):   1 336 1 491 1 585 1 599 1 543  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 336 1 493 1 591 1 567 1 543  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 324 1 442 1 579 1 567 1 533  
4. Други   12 51 12 0 10  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 -2 -6 32 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти   -3 -8 21  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -2 2 11  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   3  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 336 1 491 1 585 1 599 1 543  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 336 1 491 1 585 1 599 1 543  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 336 1 491 1 585 1 599 1 543