Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Април 2024
 
15 Април 2024 11:53 3.620 0.020 (0.56%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM / 6SOA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 082 1 152 1 228 863 1 014  
1. Разходи за материали   14 13 21 20 66  
2. Разходи за външни услуги   59 94 67 81 31  
3. Разходи за амортизации   79 78 77 78 103  
4. Разходи за възнаграждения   862 898 992 621 537  
5. Разходи за осигуровки   67 68 68 63 63  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 1 3 214  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   32 18 10 17 36  
1. Разходи за лихви   28 4 5 10 20  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -1 8 - 1  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 1  
4. Други   4 6 5 7 14  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 114 1 170 1 238 880 1 050  
В. Печалба от дейността   986 818 590 941 689  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 114 1 170 1 238 880 1 050  
Д. Печалба преди облагане с данъци   986 818 590 941 689  
V. Разходи за данъци   99 81 60 94 71  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   99 81 60 94 67  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   4  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   887 737 530 847 618  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   887 737 530 847 618  
Всичко (Г+ V + Е):   2 100 1 988 1 828 1 821 1 739  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 099 1 988 1 828 1 817 1 739  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   2 088 1 991 1 836 1 736 1 568  
4. Други   11 -3 -8 81 171  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 0 0 4 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 0 0 4 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 100 1 988 1 828 1 821 1 739  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 100 1 988 1 828 1 821 1 739  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   2 100 1 988 1 828 1 821 1 739