Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 17 Януари 2022
 
17 Януари 2022 11:12 8.400 0.000 (0.00%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM / 6SOA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   714 1 056 1 054 1 331 1 025  
1. Разходи за материали   14 20 13 33 24  
2. Разходи за външни услуги   84 60 77 95 66  
3. Разходи за амортизации   68 69 68 54 72  
4. Разходи за възнаграждения   483 844 836 1 038 822  
5. Разходи за осигуровки   64 62 60 55 57  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 1 - 56 -16  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   12 12 12 14 30  
1. Разходи за лихви   5 6 7 10 15  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 1 2 0 4  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   7 5 3 4 11  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   726 1 068 1 066 1 345 1 055  
В. Печалба от дейността   788 382 270 146 530  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   726 1 068 1 066 1 345 1 055  
Д. Печалба преди облагане с данъци   788 382 270 146 530  
V. Разходи за данъци   79 38 27 15 53  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   79 38 27 24 53  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -9  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   709 344 243 131 477  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   709 344 243 131 477  
Всичко (Г+ V + Е):   1 514 1 450 1 336 1 491 1 585  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 513 1 450 1 336 1 493 1 591  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 507 1 451 1 324 1 442 1 579  
4. Други   6 -1 12 51 12  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 0 0 -2 -6  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти   -3 -8  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 -2 2  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   3  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 514 1 450 1 336 1 491 1 585  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 514 1 450 1 336 1 491 1 585  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 514 1 450 1 336 1 491 1 585