Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Юли 2022
 
29 Юни 2022 16:29 10.100 0.000 (0.00%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM / 6SOA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2021 6/2021 3/2021 12/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 014 714 1 056 1 054 1 331  
1. Разходи за материали   66 14 20 13 33  
2. Разходи за външни услуги   31 84 60 77 95  
3. Разходи за амортизации   103 68 69 68 54  
4. Разходи за възнаграждения   537 483 844 836 1 038  
5. Разходи за осигуровки   63 64 62 60 55  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   214 1 1 - 56  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   36 12 12 12 14  
1. Разходи за лихви   20 5 6 7 10  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 0 1 2 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1  
4. Други   14 7 5 3 4  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 050 726 1 068 1 066 1 345  
В. Печалба от дейността   689 788 382 270 146  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 050 726 1 068 1 066 1 345  
Д. Печалба преди облагане с данъци   689 788 382 270 146  
V. Разходи за данъци   71 79 38 27 15  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   67 79 38 27 24  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   4 -9  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   618 709 344 243 131  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   618 709 344 243 131  
Всичко (Г+ V + Е):   1 739 1 514 1 450 1 336 1 491  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 739 1 513 1 450 1 336 1 493  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 568 1 507 1 451 1 324 1 442  
4. Други   171 6 -1 12 51  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 1 0 0 -2  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти   -3  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 1 -2  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   3  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 739 1 514 1 450 1 336 1 491  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 739 1 514 1 450 1 336 1 491  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 739 1 514 1 450 1 336 1 491