Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
17 Май 2024 16:51 0.885 0.025 (2.91%)

Сирма Груп Холдинг АД (SGH / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   937 1 111 2 792 795 848  
1. Разходи за материали   28 60 26 22 30  
2. Разходи за външни услуги   218 312 124 95 171  
3. Разходи за амортизации   164 164 156 151 146  
4. Разходи за възнаграждения   475 421 421 428 457  
5. Разходи за осигуровки   43 38 35 35 36  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 1 997  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   9 116 33 64 8  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   13 17 11 41 78  
1. Разходи за лихви   6 6 5 33 65  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   - 1 0 1 1  
4. Други   7 10 6 7 12  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   950 1 128 2 803 836 926  
В. Печалба от дейността   953 0 0 470 1 345  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   950 1 128 2 803 836 926  
Д. Печалба преди облагане с данъци   953 0 0 470 1 345  
V. Разходи за данъци   0 -277 279 2 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -277 279 2  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   953 52 0 468 1 345  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   953 52 0 468 1 345  
Всичко (Г+ V + Е):   1 903 903 2 751 1 306 2 271  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 100 901 2 755 1 082 978  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 100 885 749 1 080 957  
4. Други   - 16 2 006 2 21  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   803 2 -4 224 1 293  
1. Приходи от лихви   3 2 -4 5 3  
2. Приходи от дивиденти   800 0 0 219 1 290  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 903 903 2 751 1 306 2 271  
В. Загуба от дейността   0 225 52 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 903 903 2 751 1 306 2 271  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 225 52 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 331 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 331 0 0  
Всичко (Г + E):   1 903 903 2 751 1 306 2 271