Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
03 Февруари 2023 16:44 0.690 0.030 (4.17%)

Сирма Груп Холдинг АД (SGH / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   101 9 866 922 770 1 005  
1. Разходи за материали   33 11 14 27 36  
2. Разходи за външни услуги   -109 531 299 226 267  
3. Разходи за амортизации   147 151 151 149 158  
4. Разходи за възнаграждения   449 404 367 331 451  
5. Разходи за осигуровки   36 35 34 33 30  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   - -333  
8. Други, в т.ч.:   -455 8 734 57 4 396  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   464 114 115 97 128  
1. Разходи за лихви   62 92 110 91 97  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   383  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 3 1 1 2  
4. Други   18 19 4 5 29  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   565 9 980 1 037 867 1 133  
В. Печалба от дейността   262 2 812 186 509  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   565 9 980 1 037 867 1 133  
Д. Печалба преди облагане с данъци   262 2 812 186 509  
V. Разходи за данъци   -861 0 0 0 89  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   5  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -861 84  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 123 2 812 186 420  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 123 2 812 186 420  
Всичко (Г+ V + Е):   827 9 982 1 849 1 053 1 642  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   826 763 1 039 786 1 625  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   809 727 909 772 1 086  
4. Други   17 36 130 14 539  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 9 219 810 267 17  
1. Приходи от лихви   3 -20 20 4 0  
2. Приходи от дивиденти   -410 9 275 760 254 7  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   407 3 -9 9 -7  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   1 -39 39 17  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   827 9 982 1 849 1 053 1 642  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   827 9 982 1 849 1 053 1 642  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   827 9 982 1 849 1 053 1 642