Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 2 Октомври 2023
 
02 Октомври 2023 15:04 0.755 0.005 (0.66%)

Сирма Груп Холдинг АД (SGH / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2023 12/2022 9/2022 6/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   795 848 -5 309 9 866 922  
1. Разходи за материали   22 30 32 11 14  
2. Разходи за външни услуги   95 171 -152 531 299  
3. Разходи за амортизации   151 146 151 151 151  
4. Разходи за възнаграждения   428 457 449 404 367  
5. Разходи за осигуровки   35 36 36 35 34  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   64 8 -5 825 8 734 57  
обезценка на активи   2 786  
провизии    
II. Финансови разходи   41 78 5 866 114 115  
1. Разходи за лихви   33 65 76 92 110  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   412  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 1 1 3 1  
4. Други   7 12 5 377 19 4  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   836 926 557 9 980 1 037  
В. Печалба от дейността   470 1 345 271 2 812  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   836 926 557 9 980 1 037  
Д. Печалба преди облагане с данъци   470 1 345 271 2 812  
V. Разходи за данъци   2 0 -860 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   2 -860  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   468 1 345 1 131 2 812  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   468 1 345 1 131 2 812  
Всичко (Г+ V + Е):   1 306 2 271 828 9 982 1 849  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 082 978 11 116 763 1 039  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 080 957 809 727 909  
4. Други   2 21 10 307 36 130  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   224 1 293 -10 288 9 219 810  
1. Приходи от лихви   5 3 3 -20 20  
2. Приходи от дивиденти   219 1 290 -10 289 9 275 760  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - -3 3 -9  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   1 -39 39  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 306 2 271 828 9 982 1 849  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 306 2 271 828 9 982 1 849  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 306 2 271 828 9 982 1 849