Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 25 Септември 2022
 
23 Септември 2022 14:14 0.795 0.020 (2.45%)

Сирма Груп Холдинг АД (SGH / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   922 770 1 005 734 756  
1. Разходи за материали   14 27 36 11 11  
2. Разходи за външни услуги   299 226 267 531 248  
3. Разходи за амортизации   151 149 158 136 136  
4. Разходи за възнаграждения   367 331 451 285 325  
5. Разходи за осигуровки   34 33 30 29 28  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   - -333 58 -31  
8. Други, в т.ч.:   57 4 396 -316 39  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   115 97 128 74 77  
1. Разходи за лихви   110 91 97 69 74  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 1 2 0 -2  
4. Други   4 5 29 5 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 037 867 1 133 808 833  
В. Печалба от дейността   812 186 509 153 388  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 037 867 1 133 808 833  
Д. Печалба преди облагане с данъци   812 186 509 153 388  
V. Разходи за данъци   0 0 89 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   5  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   84  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   812 186 420 153 388  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   812 186 420 153 388  
Всичко (Г+ V + Е):   1 849 1 053 1 642 961 1 221  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 039 786 1 625 1 185 971  
1. Продукция    
2. Стоки   -5 5  
3. Услуги   909 772 1 086 941 951  
4. Други   130 14 539 249 15  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   810 267 17 -224 250  
1. Приходи от лихви   20 4 0 2 2  
2. Приходи от дивиденти   760 254 7 -247 247  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -9 9 -7 7  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   39 17 14 1  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 849 1 053 1 642 961 1 221  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 849 1 053 1 642 961 1 221  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 849 1 053 1 642 961 1 221