Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 28 Юли 2021
 
28 Юли 2021 13:55 0.486 0.012 (2.41%)

Сирма Груп Холдинг АД (SGH / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   701 1 092 597 783 680  
1. Разходи за материали   14 17 16 11 22  
2. Разходи за външни услуги   260 318 122 175 159  
3. Разходи за амортизации   137 171 197 192 193  
4. Разходи за възнаграждения   286 322 238 254 279  
5. Разходи за осигуровки   28 30 30 30 32  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -27 -99 49 -24 -25  
8. Други, в т.ч.:   3 333 -55 145 20  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   83 89 87 86 77  
1. Разходи за лихви   70 53 84 76 68  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   7 17 0 7 4  
4. Други   6 19 3 3 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   784 1 181 684 869 757  
В. Печалба от дейността   73 371 652 261 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   784 1 181 684 869 757  
Д. Печалба преди облагане с данъци   73 371 652 261 0  
V. Разходи за данъци   0 92 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   36  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   56  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   73 279 652 261 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   73 279 652 261 0  
Всичко (Г+ V + Е):   857 1 552 1 336 933 757  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   843 1 522 1 336 1 112 537  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   829 1 504 1 125 1 092 480  
4. Други   14 18 211 20 57  
II. Приходи от финансирания   - 0 0 13 14  
в т.ч. от правителството   - 27 -27 27  
III. Финансови приходи   14 30 0 5 9  
1. Приходи от лихви   - 27 1 1 1  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   14 3 -1 4 8  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   857 1 552 1 336 1 130 560  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 197  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   857 1 552 1 336 1 130 560  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 197  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 197  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 197  
Всичко (Г + E):   857 1 552 1 336 933 757