Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 29 Май 2022
 
27 Май 2022 16:46 4.400 0.020 (0.46%)

Софарма АД (SFA / 3JR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2021 6/2021 3/2021 12/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   59 756 47 965 40 510 31 882 61 627  
1. Разходи за материали   20 389 14 146 15 448 15 009 17 178  
2. Разходи за външни услуги   10 711 7 902 8 450 7 779 11 221  
3. Разходи за амортизации   4 338 4 411 4 403 4 393 4 524  
4. Разходи за възнаграждения   9 232 7 916 10 261 9 928 9 273  
5. Разходи за осигуровки   2 289 1 901 2 193 2 338 2 451  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   1 428 927 831 870 480  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   3 716 7 623 -1 830 -8 717 7 584  
8. Други, в т.ч.:   7 653 3 139 754 282 8 916  
обезценка на активи   2 876 2 600 8 679  
провизии    
II. Финансови разходи   11 193 693 467 310 -189  
1. Разходи за лихви   169 229 245 229 435  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   11 073 25  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   -16 1 28 9 250  
4. Други   -33 463 194 72 -899  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   70 949 48 658 40 977 32 192 61 438  
В. Печалба от дейността   2 340 11 649 8 195 5 016 7 980  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   70 949 48 658 40 977 32 192 61 438  
Д. Печалба преди облагане с данъци   2 340 11 649 8 195 5 016 7 980  
V. Разходи за данъци   256 1 264 798 390 1 450  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -35 1 264 798 390 2 558  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   291 -1 108  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   2 084 10 385 7 397 4 626 6 530  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   2 084 10 385 7 397 4 626 6 530  
Всичко (Г+ V + Е):   73 289 60 307 49 172 37 208 69 418  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   65 296 59 218 47 778 36 014 67 363  
1. Продукция   61 851 56 663 45 505 34 055 65 196  
2. Стоки   458 487 410 343 381  
3. Услуги   1 415 1 148 1 218 960 1 321  
4. Други   1 572 920 645 656 465  
II. Приходи от финансирания   186 110 107 108 377  
в т.ч. от правителството   186 110 107 108 377  
III. Финансови приходи   7 807 979 1 287 1 086 1 678  
1. Приходи от лихви   833 631 648 637 713  
2. Приходи от дивиденти   0 36 646 444  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -241 13 -4 232 120  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   76 86 -113 217 21  
5. Други   7 139 213 110 380  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   73 289 60 307 49 172 37 208 69 418  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   73 289 60 307 49 172 37 208 69 418  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   73 289 60 307 49 172 37 208 69 418