Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 31 Май 2023
 
31 Май 2023 13:44 5.900 0.000 (0.00%)

Софарма АД (SFA / 3JR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   55 542 51 465 50 444 38 620 57 252  
1. Разходи за материали   21 449 19 746 20 481 19 206 20 248  
2. Разходи за външни услуги   12 112 8 857 7 891 6 924 10 870  
3. Разходи за амортизации   4 735 4 577 4 409 4 468 4 338  
4. Разходи за възнаграждения   -21 310 9 510 12 154 9 713 9 240  
5. Разходи за осигуровки   35 033 2 450 2 492 2 403 2 309  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   683 800 779 645 1 377  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   326 -7 011 1 984 -5 392 3 716  
8. Други, в т.ч.:   2 514 12 536 254 653 5 154  
обезценка на активи   -898 11 855 3 437  
провизии    
II. Финансови разходи   511 2 032 427 229 11 205  
1. Разходи за лихви   134 102 145 137 168  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   11 073  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   88 -1 -40 41 -15  
4. Други   289 1 931 322 51 -21  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   56 053 53 497 50 871 38 849 68 457  
В. Печалба от дейността   16 820 1 241 19 302 7 905 2 049  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   56 053 53 497 50 871 38 849 68 457  
Д. Печалба преди облагане с данъци   16 820 1 241 19 302 7 905 2 049  
V. Разходи за данъци   1 840 -544 2 760 829 186  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   3 435 -544 2 760 829 -107  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -1 595 293  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   14 980 1 785 16 542 7 076 1 863  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   14 980 1 785 16 542 7 076 1 863  
Всичко (Г+ V + Е):   72 873 54 738 70 173 46 754 70 506  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   72 389 53 614 67 354 45 874 65 057  
1. Продукция   68 075 51 121 65 008 44 085 61 613  
2. Стоки   387 532 483 354 458  
3. Услуги   1 632 1 460 1 368 914 1 414  
4. Други   2 295 501 495 521 1 572  
II. Приходи от финансирания   122 106 117 109 186  
в т.ч. от правителството   122 106 117 109 186  
III. Финансови приходи   362 1 018 2 702 771 5 263  
1. Приходи от лихви   856 518 600 585 589  
2. Приходи от дивиденти   0 7 1 513 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - -241  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   -638 348 441 73 76  
5. Други   144 145 148 113 4 839  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   72 873 54 738 70 173 46 754 70 506  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   72 873 54 738 70 173 46 754 70 506  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   72 873 54 738 70 173 46 754 70 506