Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 27 Юли 2021
 
27 Юли 2021 11:06 3.480 0.000 (0.00%)

Софарма АД (SFA / 3JR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   31 882 61 627 37 931 46 561 42 877  
1. Разходи за материали   15 009 17 178 14 362 20 673 17 901  
2. Разходи за външни услуги   7 779 11 221 7 747 8 593 8 877  
3. Разходи за амортизации   4 393 4 524 4 602 4 584 4 520  
4. Разходи за възнаграждения   9 928 9 273 8 759 11 933 10 501  
5. Разходи за осигуровки   2 338 2 451 2 034 2 396 2 457  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   870 480 1 627 732 590  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -8 717 7 584 -6 295 -4 154 -2 511  
8. Други, в т.ч.:   282 8 916 5 095 1 804 542  
обезценка на активи   8 679 1 072  
провизии    
II. Финансови разходи   310 -189 3 168 4 092 404  
1. Разходи за лихви   229 435 393 401 329  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   25 1  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   9 250 322 108 4  
4. Други   72 -899 2 452 3 583 71  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   32 192 61 438 41 099 50 653 43 281  
В. Печалба от дейността   5 016 7 980 1 571 12 544 9 670  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   32 192 61 438 41 099 50 653 43 281  
Д. Печалба преди облагане с данъци   5 016 7 980 1 571 12 544 9 670  
V. Разходи за данъци   390 1 450 -55 716 990  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   390 2 558 -55 716 990  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -1 108  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   4 626 6 530 1 626 11 828 8 680  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   4 626 6 530 1 626 11 828 8 680  
Всичко (Г+ V + Е):   37 208 69 418 42 670 63 197 52 951  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   36 014 67 363 41 774 53 170 51 747  
1. Продукция   34 055 65 196 38 625 50 849 50 170  
2. Стоки   343 381 520 400 341  
3. Услуги   960 1 321 937 1 223 678  
4. Други   656 465 1 692 698 558  
II. Приходи от финансирания   108 377 135 135 135  
в т.ч. от правителството   108 377 135 135 135  
III. Финансови приходи   1 086 1 678 761 9 892 1 069  
1. Приходи от лихви   637 713 710 792 974  
2. Приходи от дивиденти   444 22 9 195 -  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   232 120 12 -  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   217 21 17 -95 95  
5. Други   380 -  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   37 208 69 418 42 670 63 197 52 951  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   37 208 69 418 42 670 63 197 52 951  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   37 208 69 418 42 670 63 197 52 951