Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
28 Май 2024 10:33 6.060 0.040 (0.66%)

Софарма АД (SFA / 3JR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   71 041 49 480 48 258 55 542 51 465  
1. Разходи за материали   22 241 22 827 18 894 21 449 19 746  
2. Разходи за външни услуги   11 011 10 561 9 319 12 112 8 857  
3. Разходи за амортизации   6 698 4 735 4 728 4 735 4 577  
4. Разходи за възнаграждения   13 712 14 267 13 901 -21 310 9 510  
5. Разходи за осигуровки   2 470 2 262 2 423 35 033 2 450  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   1 962 8 396 775 683 800  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   10 235 -12 670 -2 478 326 -7 011  
8. Други, в т.ч.:   2 712 -898 696 2 514 12 536  
обезценка на активи   1 885 -1 876 -898 11 855  
провизии    
II. Финансови разходи   1 176 534 898 511 2 032  
1. Разходи за лихви   748 341 199 134 102  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   -72 129 149 88 -1  
4. Други   500 64 550 289 1 931  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   72 217 50 014 49 156 56 053 53 497  
В. Печалба от дейността   1 634 23 413 18 289 16 820 1 241  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   72 217 50 014 49 156 56 053 53 497  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 634 23 413 18 289 16 820 1 241  
V. Разходи за данъци   342 2 737 1 844 1 840 -544  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   342 2 737 1 844 3 435 -544  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -1 595  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 292 20 676 16 445 14 980 1 785  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 292 20 676 16 445 14 980 1 785  
Всичко (Г+ V + Е):   73 851 73 427 67 445 72 873 54 738  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   71 991 70 529 66 319 72 389 53 614  
1. Продукция   63 417 59 677 64 106 68 075 51 121  
2. Стоки   2 592 1 742 501 387 532  
3. Услуги   3 382 2 028 1 260 1 632 1 460  
4. Други   2 600 7 082 452 2 295 501  
II. Приходи от финансирания   1 000 137 109 122 106  
в т.ч. от правителството   1 000 137 109 122 106  
III. Финансови приходи   860 2 761 1 017 362 1 018  
1. Приходи от лихви   553 699 887 856 518  
2. Приходи от дивиденти   0 1 711 0 7  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   116 27  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   22 0 2 -638 348  
5. Други   169 324 128 144 145  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   73 851 73 427 67 445 72 873 54 738  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   73 851 73 427 67 445 72 873 54 738  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   73 851 73 427 67 445 72 873 54 738