Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 26 Септември 2022
 
23 Септември 2022 16:54 4.500 0.020 (0.45%)

Софарма АД (SFA / 3JR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2021 9/2021 6/2021 3/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   38 620 57 252 47 965 40 510 31 882  
1. Разходи за материали   19 206 20 248 14 146 15 448 15 009  
2. Разходи за външни услуги   6 924 10 870 7 902 8 450 7 779  
3. Разходи за амортизации   4 468 4 338 4 411 4 403 4 393  
4. Разходи за възнаграждения   9 713 9 240 7 916 10 261 9 928  
5. Разходи за осигуровки   2 403 2 309 1 901 2 193 2 338  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   645 1 377 927 831 870  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -5 392 3 716 7 623 -1 830 -8 717  
8. Други, в т.ч.:   653 5 154 3 139 754 282  
обезценка на активи   3 437 2 600  
провизии    
II. Финансови разходи   229 11 205 693 467 310  
1. Разходи за лихви   137 168 229 245 229  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   11 073  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   41 -15 1 28 9  
4. Други   51 -21 463 194 72  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   38 849 68 457 48 658 40 977 32 192  
В. Печалба от дейността   7 905 2 049 11 649 8 195 5 016  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   38 849 68 457 48 658 40 977 32 192  
Д. Печалба преди облагане с данъци   7 905 2 049 11 649 8 195 5 016  
V. Разходи за данъци   829 186 1 264 798 390  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   829 -107 1 264 798 390  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   293  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   7 076 1 863 10 385 7 397 4 626  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   7 076 1 863 10 385 7 397 4 626  
Всичко (Г+ V + Е):   46 754 70 506 60 307 49 172 37 208  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   45 874 65 057 59 218 47 778 36 014  
1. Продукция   44 085 61 613 56 663 45 505 34 055  
2. Стоки   354 458 487 410 343  
3. Услуги   914 1 414 1 148 1 218 960  
4. Други   521 1 572 920 645 656  
II. Приходи от финансирания   109 186 110 107 108  
в т.ч. от правителството   109 186 110 107 108  
III. Финансови приходи   771 5 263 979 1 287 1 086  
1. Приходи от лихви   585 589 631 648 637  
2. Приходи от дивиденти   0 36 646  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - -241 13 -4 232  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   73 76 86 -113 217  
5. Други   113 4 839 213 110  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   46 754 70 506 60 307 49 172 37 208  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   46 754 70 506 60 307 49 172 37 208  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   46 754 70 506 60 307 49 172 37 208