Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 30 Ноември 2021
 
29 Ноември 2021 16:51 4.280 0.020 (0.47%)

Софарма АД (SFA / 3JR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   47 965 40 510 31 882 61 627 37 931  
1. Разходи за материали   14 146 15 448 15 009 17 178 14 362  
2. Разходи за външни услуги   7 902 8 450 7 779 11 221 7 747  
3. Разходи за амортизации   4 411 4 403 4 393 4 524 4 602  
4. Разходи за възнаграждения   7 916 10 261 9 928 9 273 8 759  
5. Разходи за осигуровки   1 901 2 193 2 338 2 451 2 034  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   927 831 870 480 1 627  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   7 623 -1 830 -8 717 7 584 -6 295  
8. Други, в т.ч.:   3 139 754 282 8 916 5 095  
обезценка на активи   2 600 8 679 1 072  
провизии    
II. Финансови разходи   693 467 310 -189 3 168  
1. Разходи за лихви   229 245 229 435 393  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   25 1  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 28 9 250 322  
4. Други   463 194 72 -899 2 452  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   48 658 40 977 32 192 61 438 41 099  
В. Печалба от дейността   11 649 8 195 5 016 7 980 1 571  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   48 658 40 977 32 192 61 438 41 099  
Д. Печалба преди облагане с данъци   11 649 8 195 5 016 7 980 1 571  
V. Разходи за данъци   1 264 798 390 1 450 -55  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   1 264 798 390 2 558 -55  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -1 108  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   10 385 7 397 4 626 6 530 1 626  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   10 385 7 397 4 626 6 530 1 626  
Всичко (Г+ V + Е):   60 307 49 172 37 208 69 418 42 670  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   59 218 47 778 36 014 67 363 41 774  
1. Продукция   56 663 45 505 34 055 65 196 38 625  
2. Стоки   487 410 343 381 520  
3. Услуги   1 148 1 218 960 1 321 937  
4. Други   920 645 656 465 1 692  
II. Приходи от финансирания   110 107 108 377 135  
в т.ч. от правителството   110 107 108 377 135  
III. Финансови приходи   979 1 287 1 086 1 678 761  
1. Приходи от лихви   631 648 637 713 710  
2. Приходи от дивиденти   36 646 444 22  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   13 -4 232 120 12  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   86 -113 217 21 17  
5. Други   213 110 380  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   60 307 49 172 37 208 69 418 42 670  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   60 307 49 172 37 208 69 418 42 670  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   60 307 49 172 37 208 69 418 42 670