Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 27 Януари 2023
 
27 Януари 2023 10:16 4.440 0.020 (0.45%)

Софарма АД (SFA / 3JR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2022 3/2022 12/2021 9/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   51 465 50 444 38 620 57 252 47 965  
1. Разходи за материали   19 746 20 481 19 206 20 248 14 146  
2. Разходи за външни услуги   8 857 7 891 6 924 10 870 7 902  
3. Разходи за амортизации   4 577 4 409 4 468 4 338 4 411  
4. Разходи за възнаграждения   9 510 12 154 9 713 9 240 7 916  
5. Разходи за осигуровки   2 450 2 492 2 403 2 309 1 901  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   800 779 645 1 377 927  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -7 011 1 984 -5 392 3 716 7 623  
8. Други, в т.ч.:   12 536 254 653 5 154 3 139  
обезценка на активи   11 855 3 437 2 600  
провизии    
II. Финансови разходи   2 032 427 229 11 205 693  
1. Разходи за лихви   102 145 137 168 229  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   11 073  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   -1 -40 41 -15 1  
4. Други   1 931 322 51 -21 463  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   53 497 50 871 38 849 68 457 48 658  
В. Печалба от дейността   1 241 19 302 7 905 2 049 11 649  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   53 497 50 871 38 849 68 457 48 658  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 241 19 302 7 905 2 049 11 649  
V. Разходи за данъци   -544 2 760 829 186 1 264  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -544 2 760 829 -107 1 264  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   293  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 785 16 542 7 076 1 863 10 385  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 785 16 542 7 076 1 863 10 385  
Всичко (Г+ V + Е):   54 738 70 173 46 754 70 506 60 307  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   53 614 67 354 45 874 65 057 59 218  
1. Продукция   51 121 65 008 44 085 61 613 56 663  
2. Стоки   532 483 354 458 487  
3. Услуги   1 460 1 368 914 1 414 1 148  
4. Други   501 495 521 1 572 920  
II. Приходи от финансирания   106 117 109 186 110  
в т.ч. от правителството   106 117 109 186 110  
III. Финансови приходи   1 018 2 702 771 5 263 979  
1. Приходи от лихви   518 600 585 589 631  
2. Приходи от дивиденти   7 1 513 0 36  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - -241 13  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   348 441 73 76 86  
5. Други   145 148 113 4 839 213  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   54 738 70 173 46 754 70 506 60 307  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   54 738 70 173 46 754 70 506 60 307  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   54 738 70 173 46 754 70 506 60 307