Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 22 Януари 2021
 
15 Януари 2021 16:44 11.200 0.000 (0.00%)

Премиер Фонд АДСИЦ (4PR / PREMIER)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2020 3/2020 12/2019 9/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   142 162 65 160 92  
1. Разходи за материали   4  
2. Разходи за външни услуги   74 155 34 199 29  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   5 6 6 7 6  
5. Разходи за осигуровки   2 2 2 2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   57 -1 23 -48 55  
обезценка на активи   61  
провизии    
II. Финансови разходи   561 549 557 688 573  
1. Разходи за лихви   545 492 543 699 556  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   16 57 14 -11 17  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   703 711 622 848 665  
В. Печалба от дейността   826 0 0 0 4  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   703 711 622 848 665  
Д. Печалба преди облагане с данъци   826 0 0 0 4  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   826 0 0 0 4  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   826 0 0 0 4  
Всичко (Г+ V + Е):   730 711 622 717 669  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   390 405 129 507 519  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   8 8 10 10 28  
4. Други   382 397 119 497 491  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 139 0 0 210 150  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 139 210 150  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 529 405 129 717 669  
В. Загуба от дейността   0 306 493 131 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 529 405 129 717 669  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 306 493 131 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 306 493 131 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 306 493 131 0  
Всичко (Г + E):   730 711 622 717 669