Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 10 Юни 2023
 
25 Май 2023 15:03 12.800 0.100 (0.78%)

Премиер Фонд АДСИЦ (PREM / 4PR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2022 9/2022 6/2022 3/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   137 302 123 120 127  
1. Разходи за материали   3 1 1 1 4  
2. Разходи за външни услуги   43 69 36 36 42  
3. Разходи за амортизации   1 1 0 1 -  
4. Разходи за възнаграждения   6 6 6 8 6  
5. Разходи за осигуровки   2 1 2 2 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   82 224 78 72 74  
обезценка на активи   51  
провизии   10  
II. Финансови разходи   371 498 429 420 433  
1. Разходи за лихви   354 437 409 400 413  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   41  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   17 20 20 20 20  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   508 800 552 540 560  
В. Печалба от дейността   99 251 87 802 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   508 800 552 540 560  
Д. Печалба преди облагане с данъци   99 251 87 802 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   99 251 87 802 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   99 251 87 802 0  
Всичко (Г+ V + Е):   607 1 051 639 795 560  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   88 1 051 145 42 13  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   51 15 69 33 13  
4. Други   37 1 036 76 9 -  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   519 0 494 1 300 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   519 0 494 1 300  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   607 1 051 639 1 342 13  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 547  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   607 1 051 639 1 342 13  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 547  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 547  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 547  
Всичко (Г + E):   607 1 051 639 795 560