Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 21 Април 2024
 
27 Март 2024 16:35 13.400 0.000 (0.00%)

Премиер Фонд АДСИЦ (PREM / 4PR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 122 157 134 137 302  
1. Разходи за материали   2 4 2 3 1  
2. Разходи за външни услуги   84 49 47 43 69  
3. Разходи за амортизации   159 1 1 1 1  
4. Разходи за възнаграждения   5 5 9 6 6  
5. Разходи за осигуровки   2 1 1 2 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   782  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   88 97 74 82 224  
обезценка на активи   2 51  
провизии   10  
II. Финансови разходи   377 411 364 371 498  
1. Разходи за лихви   358 393 344 354 437  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   41  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   19 18 20 17 20  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 499 568 498 508 800  
В. Печалба от дейността   17 89 0 99 251  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 499 568 498 508 800  
Д. Печалба преди облагане с данъци   17 89 0 99 251  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   17 89 0 99 251  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   17 89 0 99 251  
Всичко (Г+ V + Е):   1 516 657 438 607 1 051  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 191 83 437 88 1 051  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   334 45 437 51 15  
4. Други   857 38 0 37 1 036  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   325 574 1 519 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   325 574 1 519 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 516 657 438 607 1 051  
В. Загуба от дейността   0 0 60 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 516 657 438 607 1 051  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 60 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 60 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 60 0 0  
Всичко (Г + E):   1 516 657 438 607 1 051