Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 9 Декември 2023
 
Спряна от търговия на 09.08.2012.

Оргахим АД (5ORG / ORGH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2012 3/2012 12/2011 9/2011 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   21 991 25 360 17 215 23 880 32 070  
1. Разходи за материали   13 699 19 124 12 626 17 427 21 441  
2. Разходи за външни услуги   1 443 1 498 1 105 1 609 1 955  
3. Разходи за амортизации   1 107 1 051 864 867 765  
4. Разходи за възнаграждения   1 515 1 408 1 382 1 572 1 449  
5. Разходи за осигуровки   277 283 285 289 288  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   2 668 3 059 599 648 1 013  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   849 -1 402 152 -612 4 561  
8. Други, в т.ч.:   433 339 202 2 080 598  
обезценка на активи   49 4 6 514 0  
провизии   0 0 0 0 0  
II. Финансови разходи   322 349 370 472 498  
1. Разходи за лихви   231 270 318 372 349  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   5 35 7 64 78  
4. Други   86 44 45 36 71  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   22 313 25 709 17 585 24 352 32 568  
В. Печалба от дейността   123 1 860 0 0 1 480  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   22 313 25 709 17 585 24 352 32 568  
Д. Печалба преди облагане с данъци   123 1 860 0 0 1 480  
V. Разходи за данъци   -15 15 -3 13 14  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 103 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -15 15 -3 -90 14  
3. Други   0 0 0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   138 1 845 0 0 1 466  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   138 1 845 0 0 1 466  
Всичко (Г+ V + Е):   22 436 27 016 17 582 22 203 34 048  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   22 429 27 554 17 021 21 900 33 960  
1. Продукция   18 894 23 336 15 754 20 199 31 923  
2. Стоки   3 215 3 742 927 1 078 1 585  
3. Услуги   109 142 232 262 267  
4. Други   211 334 108 361 185  
II. Приходи от финансирания   0 0 0 26 0  
в т.ч. от правителството   0 0 0 0 0  
III. Финансови приходи   7 15 8 39 88  
1. Приходи от лихви   1 0 1 1 1  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   6 15 7 38 87  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   22 436 27 569 17 029 21 965 34 048  
В. Загуба от дейността   0 0 556 2 387 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
V. Извънредни приходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   22 436 27 569 17 029 21 965 34 048  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 556 2 387 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 553 2 400 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 553 2 400 0  
Всичко (Г + E):   22 436 27 016 17 582 22 203 34 048