Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 27 Юли 2021
 
26 Юли 2021 16:49 1.350 0.070 (5.47%)

Индустриален Холдинг България АД (IHB / 4ID)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   290 283 22 250 2 821 246  
1. Разходи за материали   8 8 5 6 8  
2. Разходи за външни услуги   42 66 91 35 30  
3. Разходи за амортизации   53 52 50 50 51  
4. Разходи за възнаграждения   153 133 140 139 137  
5. Разходи за осигуровки   21 19 19 17 19  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   13 5 21 945 2 574 1  
обезценка на активи   27 074 -2 567  
провизии    
II. Финансови разходи   57 59 69 68 70  
1. Разходи за лихви   43 54 64 64 67  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   -1 1  
4. Други   15 4 5 4 3  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   347 342 22 319 2 889 316  
В. Печалба от дейността   1 988 4 071 0 0 3 665  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   347 342 22 319 2 889 316  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 988 4 071 0 0 3 665  
V. Разходи за данъци   0 0 -1 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -1  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 988 4 071 0 0 3 665  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 988 4 071 0 0 3 665  
Всичко (Г+ V + Е):   2 335 4 413 9 731 318 3 981  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   11 11 33 18 18  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   11 11 18 18 18  
4. Други   15  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   2 324 4 402 290 300 3 963  
1. Приходи от лихви   232 239 290 300 287  
2. Приходи от дивиденти   2 092 4 163 0 0 3 676  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 335 4 413 323 318 3 981  
В. Загуба от дейността   0 0 21 996 2 571 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 335 4 413 323 318 3 981  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 21 996 2 571 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 21 995 2 571 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 21 995 2 571 0  
Всичко (Г + E):   2 335 4 413 9 731 318 3 981