Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 17 Януари 2022
 
17 Януари 2022 17:00 2.100 0.080 (3.67%)

Индустриален Холдинг България АД (IHB / 4ID)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   264 290 283 22 250 2 821  
1. Разходи за материали   7 8 8 5 6  
2. Разходи за външни услуги   23 42 66 91 35  
3. Разходи за амортизации   54 53 52 50 50  
4. Разходи за възнаграждения   150 153 133 140 139  
5. Разходи за осигуровки   19 21 19 19 17  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   11 13 5 21 945 2 574  
обезценка на активи   27 074 -2 567  
провизии    
II. Финансови разходи   33 57 59 69 68  
1. Разходи за лихви   43 43 54 64 64  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   -1 1  
4. Други   -10 15 4 5 4  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   297 347 342 22 319 2 889  
В. Печалба от дейността   0 1 988 4 071 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   297 347 342 22 319 2 889  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 1 988 4 071 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 -1 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -1  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 1 988 4 071 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 1 988 4 071 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   293 2 335 4 413 9 731 318  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   11 11 11 33 18  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   11 11 11 18 18  
4. Други   15  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   282 2 324 4 402 290 300  
1. Приходи от лихви   236 232 239 290 300  
2. Приходи от дивиденти   0 2 092 4 163 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   46  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   293 2 335 4 413 323 318  
В. Загуба от дейността   4 0 0 21 996 2 571  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   293 2 335 4 413 323 318  
Д. Загуба преди облагане с данъци   4 0 0 21 996 2 571  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   4 0 0 21 995 2 571  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   4 0 0 21 995 2 571  
Всичко (Г + E):   293 2 335 4 413 9 731 318