Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 31 Май 2023
 
31 Май 2023 16:54 1.780 0.050 (2.73%)

Индустриален Холдинг България АД (IHB / 4ID)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2022 9/2022 6/2022 3/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   352 340 257 303 285  
1. Разходи за материали   10 13 10 8 9  
2. Разходи за външни услуги   86 67 27 44 57  
3. Разходи за амортизации   51 44 50 51 51  
4. Разходи за възнаграждения   167 150 141 157 142  
5. Разходи за осигуровки   28 29 23 25 19  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   10 37 6 18 7  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   586 223 67 45 46  
1. Разходи за лихви   43 33 37 34 35  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 23  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   538 182 -  
4. Други   5 8 7 11 11  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   938 563 324 348 331  
В. Печалба от дейността   4 136 181 1 176 2 064 6 713  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   938 563 324 348 331  
Д. Печалба преди облагане с данъци   4 136 181 1 176 2 064 6 713  
V. Разходи за данъци   0 0 2 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 2  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   4 136 181 1 174 2 064 6 713  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   4 136 181 1 174 2 064 6 713  
Всичко (Г+ V + Е):   5 074 744 1 500 2 412 7 044  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   17 2 438 35 10 12  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   10 11 11 11 11  
4. Други   7 2 427 24 -1 1  
II. Приходи от финансирания   1 6 -2 2  
в т.ч. от правителството   1 6 -2 2  
III. Финансови приходи   5 056 -1 700 1 467 2 400 7 032  
1. Приходи от лихви   504 391 251 247 247  
2. Приходи от дивиденти   4 552 0 0 1 405 6 658  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   - -2 091 1 216 748 127  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   5 074 744 1 500 2 412 7 044  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   5 074 744 1 500 2 412 7 044  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   5 074 744 1 500 2 412 7 044