Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Юли 2022
 
30 Юни 2022 15:18 1.960 0.020 (1.03%)

Индустриален Холдинг България АД (IHB / 4ID)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2021 6/2021 3/2021 12/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   349 264 290 283 22 250  
1. Разходи за материали   11 7 8 8 5  
2. Разходи за външни услуги   51 23 42 66 91  
3. Разходи за амортизации   53 54 53 52 50  
4. Разходи за възнаграждения   205 150 153 133 140  
5. Разходи за осигуровки   22 19 21 19 19  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   7 11 13 5 21 945  
обезценка на активи   27 074  
провизии    
II. Финансови разходи   47 33 57 59 69  
1. Разходи за лихви   42 43 43 54 64  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   -1 1  
4. Други   5 -10 15 4 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   396 297 347 342 22 319  
В. Печалба от дейността   12 753 0 1 988 4 071 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   396 297 347 342 22 319  
Д. Печалба преди облагане с данъци   12 753 0 1 988 4 071 0  
V. Разходи за данъци   -1 0 0 0 -1  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -1 -1  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   12 754 0 1 988 4 071 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   12 754 0 1 988 4 071 0  
Всичко (Г+ V + Е):   13 149 293 2 335 4 413 9 731  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   12 900 11 11 11 33  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   11 11 11 11 18  
4. Други   12 889 15  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   249 282 2 324 4 402 290  
1. Приходи от лихви   264 236 232 239 290  
2. Приходи от дивиденти   0 0 2 092 4 163 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   -15 46  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   13 149 293 2 335 4 413 323  
В. Загуба от дейността   0 4 0 0 21 996  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   13 149 293 2 335 4 413 323  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 4 0 0 21 996  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 4 0 0 21 995  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 4 0 0 21 995  
Всичко (Г + E):   13 149 293 2 335 4 413 9 731