Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
27 Януари 2023 16:05 20.000 0.000 (0.00%)

Холдинг Нов Век АД (HNVK / 6N3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   2 075 171 182 119 928  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   196 75 94 85 79  
3. Разходи за амортизации   23 34  
4. Разходи за възнаграждения   16 16 17 15 13  
5. Разходи за осигуровки   4 4 3 3 4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   433  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 836 76 68 16 365  
обезценка на активи   179 228  
провизии    
II. Финансови разходи   521 365 456 235 846  
1. Разходи за лихви   386 298 296 233 427  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   29 11 52 381  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   106 56 108 2 38  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   2 596 536 638 354 1 774  
В. Печалба от дейността   0 0 399 4 075 378  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   2 596 536 638 354 1 774  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 399 4 075 378  
V. Разходи за данъци   -1 3 0 0 180  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -1 3 180  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 399 4 075 198  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 399 4 075 198  
Всичко (Г+ V + Е):   1 400 106 1 037 4 429 2 152  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   160 32 2 0 -344  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   160 32 2 -344  
II. Приходи от финансирания   - 0  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 240 74 1 035 4 429 2 496  
1. Приходи от лихви   81 74 61 67 26  
2. Приходи от дивиденти   0 0 128 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 159 0 845 4 354 2 285  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   0 0 1 8 185  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 400 106 1 037 4 429 2 152  
В. Загуба от дейността   1 196 430 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 400 106 1 037 4 429 2 152  
Д. Загуба преди облагане с данъци   1 196 430 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   1 195 433 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   1 195 433 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 400 106 1 037 4 429 2 152