Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Август 2022
 
17 Август 2022 16:10 20.200 0.000 (0.00%)

Холдинг Нов Век АД (HNVK / 6N3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   182 119 928 529 88  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   94 85 79 24 68  
3. Разходи за амортизации   34  
4. Разходи за възнаграждения   17 15 13 13 16  
5. Разходи за осигуровки   3 3 4 3 3  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   433 472  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   68 16 365 17 1  
обезценка на активи   228  
провизии    
II. Финансови разходи   456 235 846 136 474  
1. Разходи за лихви   296 233 427 135 474  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   52 381  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   108 2 38 1 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   638 354 1 774 665 562  
В. Печалба от дейността   399 4 075 378 201 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   638 354 1 774 665 562  
Д. Печалба преди облагане с данъци   399 4 075 378 201 0  
V. Разходи за данъци   0 0 180 -28 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   180 -28  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   399 4 075 198 229 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   399 4 075 198 229 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 037 4 429 2 152 670 514  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 0 -344 1 364 40  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   2 -344 1 364 40  
II. Приходи от финансирания   - 0 0 5  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 035 4 429 2 496 -498 273  
1. Приходи от лихви   61 67 26 24 7  
2. Приходи от дивиденти   128 0 0 90  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   845 4 354 2 285 -346 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   1 8 185 -176 176  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 037 4 429 2 152 866 318  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 244  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 037 4 429 2 152 866 318  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 244  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 244  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 244  
Всичко (Г + E):   1 037 4 429 2 152 670 514