Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 2 Октомври 2023
 
15 Септември 2023 15:10 20.200 0.400 (1.94%)

Холдинг Нов Век АД (HNVK / 6N3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2023 12/2022 9/2022 6/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   156 178 2 106 171 182  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   84 110 196 75 94  
3. Разходи за амортизации   23  
4. Разходи за възнаграждения   18 17 16 16 17  
5. Разходи за осигуровки   3 4 4 4 3  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   45  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   6 47 1 867 76 68  
обезценка на активи   6 35 208  
провизии    
II. Финансови разходи   582 500 498 365 456  
1. Разходи за лихви   524 489 392 298 296  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   47 0 11 52  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   11 11 106 56 108  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   738 678 2 604 536 638  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 399  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   738 678 2 604 536 638  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 399  
V. Разходи за данъци   0 0 139 3 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   139 3  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 399  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 399  
Всичко (Г+ V + Е):   738 678 1 531 106 1 037  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   254 81 1 596 32 2  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   254 81 1 596 32 2  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   193 102 -65 74 1 035  
1. Приходи от лихви   110 101 81 74 61  
2. Приходи от дивиденти   35 0 0 128  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   29 1 -146 0 845  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   19 - 0 0 1  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   447 183 1 531 106 1 037  
В. Загуба от дейността   291 495 1 073 430 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   447 183 1 531 106 1 037  
Д. Загуба преди облагане с данъци   291 495 1 073 430 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   291 495 1 212 433 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   291 495 1 212 433 0  
Всичко (Г + E):   738 678 1 531 106 1 037