Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Юни 2024
 
31 Май 2024 15:27 21.200 0.000 (0.00%)

Холдинг Нов Век АД (HNVK / 6N3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   215 605 1 649 156 178  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   188 144 27 84 110  
3. Разходи за амортизации   23  
4. Разходи за възнаграждения   22 19 20 18 17  
5. Разходи за осигуровки   4 3 4 3 4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 1 508 45  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 416 90 6 47  
обезценка на активи   - 230 10 6 35  
провизии    
II. Финансови разходи   680 975 563 582 500  
1. Разходи за лихви   655 802 561 524 489  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   75 1 47  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   25 98 1 11 11  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   895 1 580 2 212 738 678  
В. Печалба от дейността   0 2 864 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   895 1 580 2 212 738 678  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 2 864 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 135 -82 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   135 -82  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 2 729 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 2 729 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   895 3 249 2 130 738 678  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 1 827 1 606 254 81  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   - 1 827 1 606 254 81  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   110 2 617 115 193 102  
1. Приходи от лихви   98 97 98 110 101  
2. Приходи от дивиденти   284 0 35  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   12 2 175 17 29 1  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   61 0 19 -  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   110 4 444 1 721 447 183  
В. Загуба от дейността   785 0 491 291 495  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   110 4 444 1 721 447 183  
Д. Загуба преди облагане с данъци   785 0 491 291 495  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   785 0 409 291 495  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   785 0 409 291 495  
Всичко (Г + E):   895 3 249 2 130 738 678